Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)

dels att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:474) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 26 §

2 Arbetsgivaravgifterna är 21,77 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift 
4,85 % 
2. föräldraförsäkringsavgift 
2,60 % 
3. ålderspensionsavgift 
10,21 % 
4. efterlevandepensionsavgift 
1,17 % 
5. arbetsmarknadsavgift 
2,64 % 
6. arbetsskadeavgift 
0,30 % 

3 kap.

3 kap. 13 §

3 Egenavgifterna är 19,32 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift 
4,94 % 
2. föräldraförsäkringsavgift 
2,60 % 
3. ålderspensionsavgift 
10,21 % 
4. efterlevandepensionsavgift 
1,17 % 
5. arbetsmarknadsavgift 
0,10 % 
6. arbetsskadeavgift 
0,30 % 

SFS 2015:776

2.4 Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas även på ersättning som betalas ut under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016. På ersättning som betalas ut under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.
3.5 Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.
Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst som uppbärs under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016. På inkomst som uppbärs under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 respektive såväl före som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 1 augusti 2015 respektive efter den 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.
- - -
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2015.
3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.
Senaste lydelse 2014:1469.
Senaste lydelse 2014:1469.
Senaste lydelse 2015:474.
Senaste lydelse 2015:474.