Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4 §, 26 kap. 2, 7, 24 och 35 §§, 48 kap. 1 §, 53 kap. 1 § och 61 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 4 §

2 Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:
För
avses med beskattningsår
1. skatt enligt

a) inkomstskattelagen (1999:1229),

b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

c) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–4, och

d) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, samt avgift enligt

e) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

 
beskattningsår enligt 1 kap. 13–15 §§ inkomstskattelagen eller, för svenska handelsbolag, räkenskapsåret 
2. skatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 6–10 
det kalenderår som skatten ska betalas för eller det beskattningsår då skatteunderlag för avkastningsskatt ska tas upp enligt 13 § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel 
3. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 
det kalenderår då ersättningen betalas ut 
4. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som ska redovisas för redovisningsperioder 
beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen 
5. annan mervärdesskatt 
det kalenderår då den felaktiga debiteringen har gjorts, eller förvärvet eller omsättningen har skett 
6. punktskatt som ska redovisas för redovisningsperioder 
beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen 
7. annan punktskatt 
det kalenderår då den händelse som medför skattskyldighet har inträffat 
8. övriga skatter 
det kalenderår som skatten ska betalas för 
9. arbetsgivaravgifter och avgifter som ingår i slutlig skatt 
det kalenderår som avgiften ska betalas för. 
Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid kalenderår.

26 kap.

26 kap. 2 §

En skattedeklaration ska lämnas av
 • 1. den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,
 • 2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
 • 3. den som ska registreras enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, 5 eller 6,
 • 4. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,
 • 5. den som är skattskyldig för punktskatt enligt någon av de lagar som anges i 3 kap. 15 §,
 • 6. den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och som ska redovisa och betala skatt enligt 13 kap. 6 och 7 §§, och
 • 7. den som begär återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen.

26 kap. 7 §

Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 e § mervärdesskattelagen (1994:200) ska redovisa betalningen i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod då debiteringen har gjorts.
Den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor som avses i 2 a kap. 3 § första stycket 1 eller 2 mervärdesskattelagen ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje förvärv.
Den som vid omsättning av nya transportmedel begär återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje omsättning.

26 kap. 24 §

En sådan särskild skattedeklaration som avses i 7 och 8 §§ ska innehålla uppgift om
 • 1. det förvärv eller den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av förvärvet eller händelsen,
 • 2. det belopp som felaktigt har betecknats som mervärdesskatt enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200), eller
 • 3. den omsättning som medför rätt till återbetalning och det belopp som ska betalas tillbaka.

26 kap. 35 §

Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 36 eller 37 §, lämnas enligt följande uppställning:
Deklaration som avses i
ska ha kommit in till Skatteverket senast
7 § första stycket 
den 26 i månaden efter redovisningsperiodens utgång 
7 § andra stycket 
35 dagar efter förvärvet 
7 § tredje stycket 
den 26 i andra månaden efter den månad då det nya transportmedlet levererades 
8 § 1 
fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet 
8 § 2 
vid den händelse som medför skattskyldighet 
8 § 3 
25 dagar efter den händelse som medför skattskyldighet 
9 § 
den 12 i månaden efter den månad då den skattepliktiga ersättningen kom den skattskyldige till del, med undantag för januari och augusti då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 17 

48 kap.

48 kap. 1 §

Förseningsavgift ska tas ut om den som ska lämna skattedeklaration, inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning, inte har gjort det i rätt tid.
Förseningsavgift ska dock inte tas ut om det är fråga om
 • 1. en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §,
 • 2. en särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt enligt 26 kap. 7 § andra eller tredje stycket,
 • 3. särskilda uppgifter som redare ska lämna enligt 33 kap. 8 §, eller
 • 4. särskilda uppgifter om nedsättning av utländsk skatt enligt 33 kap. 9 §.

53 kap.

53 kap. 1 §

Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt ska fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet i skattedeklarationer och andra tillgängliga uppgifter.
Om mervärdesskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje förvärv enligt 26 kap. 7 § andra stycket, ska beslut om skatten fattas för varje förvärv med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter. Om återbetalning för ingående skatt har begärts i en särskild skattedeklaration för varje omsättning enligt 26 kap. 7 § tredje stycket, ska beslut om skatten fattas för varje omsättning med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter.
Om punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet enligt 26 kap. 8 §, ska beslut om skatten fattas för varje händelse med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter.
För beslut om ansvar för den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag med rätt belopp gäller 59 kap. 2–6 §§.

61 kap.

61 kap. 4 §

3 Överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt ska registreras den 12, i januari den 17, i den månad då skatten redovisas, om
 • 1. skatten redovisas i månaden efter redovisningsperiodens utgång, eller
 • 2. skatten redovisas efter redovisningsperiodens utgång men före den månad då redovisningen senast ska lämnas.
Överskjutande skatt som redovisas senare ska registreras den dag då redovisningen senast ska lämnas.

SFS 2015:892

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas i sin nya lydelse för återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen (1994:200) då den omsättning som medför rätt till återbetalning äger rum från och med ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.
Senaste lydelse 2014:288.
Senaste lydelse 2013:1068.