Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det att ska införas ett nytt kapitel, 42 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 1 §

2 I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter.
Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.
 • - - -
 • AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER
 • - - -
 • 22 kap. - Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden
 • 22 a kap. - Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
 • 22 b kap. - Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
 • 23 kap. - Kontrolluppgift om utländska förhållanden
 • - - -
 • - - -
 • AVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL
 • - - -
 • 42 kap. - Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök
 • 42 a kap. - Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäran
 • AVDELNING IX ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER UTREDNING
 • - - -

42 a kap. Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäran

42 a kap. 1 §

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll eller beslut enligt denna lag ska på Skatteverkets begäran lämnas till verket.
Första stycket gäller dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av dessa paragrafer.
Om sekretess gäller för en uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, är en myndighet uppgiftsskyldig bara om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut.

SFS 2015:903

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:28, prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.
Senaste lydelse 2015:69.