Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 c, 15, 20, 34, 37, 39 och 40 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

9 c §

2 Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,
 • 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 • 2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.
Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 8 b och 8 c §§.

15 §

3 Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad avsändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.
Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 11 § första och andra styckena och om återkallelse i 12 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare.

20 §

4 Skattskyldigheten inträder för
 • 1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när
 • a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b och 8 c §§,
 • b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
 • c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller
 • d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
 • 2. varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,
 • 3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,
 • 4. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,
 • 5. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillverkas,
 • 6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används för annat än avsett ändamål,
 • 7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande, och
 • 8. den som är skattskyldig enligt 9 c §, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull.
Om beskattade tobaksvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatteverket efterge skatten på varorna.
Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket.

34 §

5 I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket och 34 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).
För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

37 §

6 Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus eller tuggtobak från tredjeland är,
 • 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 • 2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.
Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 38 §.

39 §

7 Skattskyldigheten inträder för
 • 1. den som är godkänd lagerhållare när
 • a) snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,
 • b) snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
 • c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar snus eller tuggtobak som då ingår i hans lager,
 • 2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus eller tuggtobak tillverkas,
 • 3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus eller tuggtobak förs in till Sverige,
 • 4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus eller tuggtobak används för annat än avsett ändamål,
 • 5. den som är skattskyldig enligt 37 § när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

40 §

8 Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.
Bestämmelserna i 30, 31 d och 31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.
En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
 • 1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och
 • 2. tuggtobak och snus
 • a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,
 • b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,
 • c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
 • d) som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där, eller
 • e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

SFS 2016:264

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMonica Falck(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.
Senaste lydelse 2012:676.
Senaste lydelse 2009:1501.
Senaste lydelse 2013:1070.
Senaste lydelse 2013:1071.
Senaste lydelse 2012:676.
Senaste lydelse 2012:676.
Senaste lydelse 2015:889.