Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 1 §

2 Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt
  • 1. kupongskattelagen (1970:624),
  • 2. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
  • 3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
  • 4. tullagen (2016:253),
  • 5. lagen (2004:629) om trängselskatt,
  • 6. vägtrafikskattelagen (2006:227), och
  • 7. lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.
Lagen gäller även för belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

SFS 2016:286

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om sådan skatt för vilken tullagen (2000:1281) gäller.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.
Senaste lydelse 2014:1471.