Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:778 Utkom från trycket den 30 juni 2016Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet;utfärdad den 22 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314. föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhetSenaste lydelse av lagens rubrik 2003:671. ska ha följande lydelse.1 kap.4 §4 §Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs församordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,handläggning av folkbokföringsärenden,fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning,framställning av personbevis och andra registerutdrag,aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,uttag av urval av personuppgifter, ochtillsyn, kontroll, uppföljning och planering av folkbokföringsverksamheten.Uppgifter får även behandlas för att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förordning.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONClaes Lundgren(Finansdepartementet)