Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 § folkbokföringslagen (1991:481) ska ha följande lydelse.

31 §

2 Skatteverket får besluta att förelägga en person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan enligt denna lag, att antingen göra en sådan anmälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av personens folkbokföring. Skatteverket får även i annat fall besluta att förelägga en person att lämna sådana uppgifter som behövs för kontroll av bosättningen enligt denna lag eller för kontroll och komplettering av övriga uppgifter om en folkbokförd person som får föras in i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. I ett beslut om föreläggande ska det anges vilka uppgifter som ska lämnas.

SFS 2016:1016

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMaria Åhrling(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31.
Senaste lydelse 2013:380. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.