Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1054 Utkom från trycket den 2 december 2016Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;utfärdad den 24 november 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49. föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2015:774. Allmän löneavgift tas ut med 10,72 procent av underlaget och tillfaller staten.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2016.3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONNiklas Ekstrand(Finansdepartementet)