Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

dels att 3 kap. 1 § och 67 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 7 a §, och närmast före 3 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 1 §

2 I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.
Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:
 • arbetsgivaravgifter i 3 §
 • arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §
 • beskattningsår i 4 och 5 §§
 • beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §
 • beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §
 • beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §
 • byggarbetsplats i 39 kap. 2 §
 • byggverksamhet i 39 kap. 2 §
 • deklarationsombud i 6 kap. 4 §
 • europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §
 • europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §
 • europeiska politiska partier i 7 a §
 • europeiska politiska stiftelser i 7 a §
 • felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §
 • frisörverksamhet i 39 kap. 2 §
 • förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §
 • granskningsledare i 8 §
 • handling i 9 §
 • hemortskommun i 10 §
 • huvudinkomst i 11 kap. 3 §
 • journalminne i 42 kap. 2 §
 • juridisk person i 11 §
 • kassaregister i 39 kap. 2 §
 • konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 §
 • kontrollremsa i 42 kap. 2 §
 • näringsverksamhet i 14 §
 • punktskatt i 15 §
 • regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §
 • restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §
 • skönsbeskattning i 57 kap. 1 §
 • slutlig skatt i 56 kap. 2–7 §§
 • särskilda avgifter i 17 §
 • torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §
 • tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §
 • verksamhetslokal i 18 §
 • överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §
 • överskjutande punktskatt i 16 §.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

3 kap. 7 a §

Det som sägs om ideella föreningar gäller även europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

67 kap.

67 kap. 8 §

3 Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:
Beslut som gäller
överklagas till den förvaltningsrätt
1. ett svenskt handelsbolag 
inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1 november året före det år då beslutet fattades 
2. en europeisk ekonomisk intressegruppering 
inom vars domkrets intressegrupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
3. en europeisk gruppering för territoriellt samarbete 
inom vars domkrets grupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
4. ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur 
inom vars domkrets konsortiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
5. ett europeiskt politiskt parti 
inom vars domkrets partiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
6. en europeisk politisk stiftelse 
inom vars domkrets den europeiska politiska stiftelsen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades 
7. ett dödsbo 
som senast var behörig att pröva ett överklagande som gällde den avlidne 
8. någon annan juridisk person än som avses i 1–7 
inom vars domkrets styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades 
9. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet fattades 
inom vars domkrets huvudkontoret eller sätet var beläget eller, om huvudkontor och säte saknas, förvaltningen utövades då den juridiska personen bildades 
10. en juridisk person som har upplösts 
som senast var behörig. 

SFS 2016:1061

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMaria Åhrling(Finansdepartementet)
Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41.
Senaste lydelse 2014:1474.
Senaste lydelse 2014:1390.