Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronikFörarbeten2016:1067Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.2017:1222Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2018:1891Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26.2019:489 Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288.Utkom från trycket den 2 december 2016utfärdad den 24 november 2016.Lagens tillämpningsområde1 §1 §Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådan elektronik som anges i 3 §.Lagens hänvisningar till KN-nr avser den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2015.Innebörden av vissa uttryck2 §2 §I denna lag avses med bromförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet brom, klorförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet klor, fosforförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet fosfor, homogent material: ett material som har samma fysikaliska egenskaper i hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika material, CAS-nummer: sådan unik numerisk identifiering av kemisk förening som tilldelas av The American Chemical Society genom dess avdelning Chemical Abstracts Service (CAS), reaktivt tillsatt förening: en förening som är bunden till en stabil polymer genom en kemisk reaktion och bildar kovalenta bindningar, additivt tillsatt förening: en förening som är tillsatt på annat sätt än reaktivt, yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs aven juridisk person, elleren fysisk person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde, tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde, utländsk säljare: en säljare som inte har säte för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas här, import: införsel av skattepliktig vara till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.Skattepliktens omfattning och skattebelopp3 §3 §Skatt ska betalas för varor hänförliga till följande KN-nr:8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12 och 8450 19, 8451 21,8471 30, 8471 41 och 8471 49, 8508 11,8516 50 och 8516 60,8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62,8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89,8521 10 och 8521 90,8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99,8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73, samt9504 50.För en skattepliktig vara som avses i första stycket 1–4, 6 eller 7 ska skatt betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.vara. För en skattepliktig vara som avses i första stycket 5 eller 8–13 ska skatt betalas med 160 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.Vid beräkning av skatt enligt andra och tredje styckena ska varans nettovikt avrundas nedåt till närmaste helt gram. Lag (2019:489) 3 a §3 a §För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska skatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 3 § andra och tredje styckena angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017.Beloppen enligt första stycket avrundas till hela kronor.Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår. Lag (2019:489) 4 §4 §För skattepliktig vara som uppfyller de villkor som framgår av 5 § får den skattskyldige göra avdrag för skatt med 50 procent av den skatt som ska betalas enligt 3 §.För skattepliktig vara som uppfyller villkoren i både 5 och 6 §§ får den skattskyldige i stället göra avdrag för skatt med 90 procent av den skatt som ska betalas enligt 3 §.5 §5 §Rätt till avdrag för skatt föreligger om varan inte innehåller någon additivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller en plastdel som väger mer än 25 gram.6 §6 §Rätt till avdrag för skatt föreligger om varan inte innehållernågon additivt tillsatt fosforförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller en plastdel som väger mer än 25 gram, eller någon reaktivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, elleren plastdel som väger mer än 25 gram. 7 §7 §De brom-, klor- och fosforföreningar som anges i bilagan till denna lag ska vid tillämpning av lagen anses vara additivt eller reaktivt tillsatta i enlighet med vad som anges i bilagan om inte den skattskyldige eller beskattningsmyndigheten visar att de är tillsatta på annat sätt.SkattskyldigaRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:1891. 8 §8 §Skattskyldig enligt denna lag är den somgodkänts som lagerhållare enligt 10 §,i egenskap av registrerad mottagare enligt 10 a § från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor,i annat fall än som avses i 1 yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, elleri annat fall än som avses i 1 eller 2 från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor. Lag (2018:1891). 9 §9 §Skattskyldig för yrkesmässig import av skattepliktiga varor ärom en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare.Lagerhållare och registrerade mottagareRubriken införd g. Lag 2018:1891. 10 §10 §Som lagerhållare får godkännas den som i Sverige avser att yrkesmässigttillverka skattepliktiga varor,från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,importera skattepliktiga varor från tredjeland, ellerfrån godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare,med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare, ochinte är godkänd som registrerad mottagare enligt 10 a §.Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2018:1891). 10 a §10 a §Som registrerad mottagare får godkännas den somi Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare, ochinte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.Godkännande som registrerad mottagare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den registrerade mottagaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2018:1891). 11 §11 §Om en godkänd lagerhållare eller registrerad mottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 § 1 eller 3 inträder efter konkursbeslutet. Lag (2018:1891). Skattskyldighetens inträde12 §12 §Skyldighet att betala skatt inträderför den som är godkänd lagerhållare, nären skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, ellergodkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,för den som är skattskyldig enligt 8 § 3, när den skattepliktiga varan tillverkas,för den som är skattskyldig enligt 8 § 2 eller 4, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,för den som är skattskyldig enligt 9 §, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. Lag (2018:1891). Undantag från skattskyldighetens inträde13 §13 §Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara somsäljs direkt från en utländsk säljare till en konsument i Sverige, ochlevereras från ett område utanför Sveriges territorium.Skattskyldigheten inträder inte heller för en skattepliktig vara som skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för. Lag (2018:1891). 14 §14 §För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skattepliktig vara som levereras till en köpare i ett annat land.För en godkänd lagerhållare inträder inte heller skattskyldighet för en skattepliktig vara i vilken samtliga de delar som avses i 5 och 6 §§ fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,lämnats för avfallsåtervinning, elleråteranvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor. Lag (2018:1891). Förfarande och överklagande15 §15 §I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 9 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).16 §16 §Beslut enligt 10 § eller 10 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1891). Bilaga till lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik
CAS-nummer
Grund-ämne
Engelskt namn
Svenskt namn
Reaktivt/Additivt
Kommentar
1003300-73-9 
Phosphoric acid, mixed esters with [1,1'-bisphenyl 4,4'-diol] and phenol; BPBP 
Fosforsyra, blandade estrar med [1,1'-bisfenyl- 4,4'-diol] och fenol 
reaktivt 
 
11120-29-9  
Cl 
Polychlorinated biphenyls (PCB) 
Polyklorerade bifenyler 
additivt 
Samma ämne har CAS 1336-36-3, 11120-29-9  
115-86-6 
Triphenylphosphate (TPHP) 
Trifenylfosfat 
additivt 
 
115-88-8 
Diphenyl octyl phosphate 
Difenyloktylfosfat 
additivt 
 
115-96-8 
P, Cl 
Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) 
Tris(2-kloretyl)fosfat 
additivt 
 
1163-19-5 
Br 
Decabromodiphenyl Ether, 2,2’,3,3’,4,4’,5, 5’,6,6’-Decabromodi-phenyl ether (BDE-209) 
Dekabromodifenyleter 
additivt 
118-79-6 
Br 
2,4,6-Tribromophenol  
2,4,6-Tribromofenol 
additivt 
 
1195978-93-8 
Br 
FR-122P (polymer) 
FR-122P (polymer) 
reaktivt 
 
12124-97-9 
Br 
Ammoniumbromide 
Ammoniumbromid  
additivt 
 
1241-94-7 
2-ethylhexyl diphenyl phosphate  
2-etylhexyl difenylfosfat 
additivt 
 
124-64-1 
P, Cl 
Tetrakis(hydroxymethyl)-phosphonium chloride (THPC) 
Tetrakis(hydroximetyl) fosfoniumklorid 
additivt 
125997-21-9 
Resorcinolbis (biphenylphosphate) (PBDPP) 
Resorcinolbis (bifenylfosfat) 
additivt 
Samma ämne har CAS 57583-54-7 och 125997-21-9 
126-72-7 
Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate 
Tris(2,3-dibrompropyl) fosfat 
additivt 
126-73-8 
Tri-n-butyl phosphate (TBP) 
Tri-n-butylfosfat 
additivt 
 
1330-78-5 
Tricresyl phosphate (TCP) 
Tricresylfosfat 
additivt 
 
1336-36-3 
Cl 
Polychlorinated biphenyls (PCB)  
Polyklorerade bifenyler 
additivt 
Samma ämne har CAS 1336-36-3 och 11120-29-9  
135229-48-0 
Br 
Brominated epoxy resin end-capped with tribromophenol 
Brominerad epoxi resin (end-capped with tribromofenol) 
reaktivt  
Samma ämne har CAS 139638-58-7, 135229-48-0 och 158725-44-1 
13560-89-9 
Cl 
Bis(hexachlorocyclopentadieno) Cyclooctane (Dechlorane A) 
Bis(hexaklorocyclopentadieno) cyklooktan  
additivt 
 
13654-09-6 
Br 
Decabromobiphenyl (decaBB) 
Deka-bromobifenyl 
additivt 
 
13674-84-5 
P, Cl 
Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP)  
Tris(1-klor-2-propyl)fofsfat 
additivt 
 
13674-87-8 
P, Cl 
Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate (TDCPP) 
Tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 
additivt 
 
139638-58-7 
Br 
Brominated epoxy resin end-capped with tribromophenol 
Brominerad epoxi resin (end-capped with tribromofenol) 
reaktivt  
Samma ämne har CAS 139638-58-7, 135229-48-0 och 158725-44-1 
142474-86-0 
Linear alkyl diphenyl phosphate 
Linjär alkyldifenylfosfat 
additivt 
Samma ämne har CAS 27460-02-2, 142474-86-0 och 56827-92-0 
150103-83-6 
Diethylethane phosphonate (DEEP) 
Dietyletanfosfonat 
additivt 
Samma ämne har CAS 78-38-6 och 150103-83-6 
15541-60-3 
Melamine Polyphosphate 
Melaminpolyfosfat 
reaktivt  
Samma ämne har CAS 15541-60-3, 218768-84-4 och 56386-64-2 
158725-44-1 
Br 
Brominated epoxy resin end-capped with tribromophenol 
Brominerad epoxi resin (end-capped with tribromofenol) 
reaktivt  
Samma ämne har CAS 139638-58-7, 135229-48-0 och 158725-44-1 
174956-83-3 
Trixylyl phosphate (TXP) 
Trixylenylfosfat 
additivt 
Samma ämne har CAS 25155-23-1, 95660-61-0 och 174956-83-3 
181028-79-5 
Bisphenol A bis-(diphenyl phosphate); BAPP 
Bisfenol A bis-(difenylfosfat) 
reaktivt 
Samma ämne har CAS 181028-79-5 och 5945-33-5 
182346-21-0 
Br 
2,2’,3,4,4’-Pentabromodiphenyl ether (BDE-85) 
2,2’,3,4,4’-Pentabromodifenyl eter (BDE-85) 
additivt 
 
182677-30-1 
Br 
2,2’,3,4,4’,5’-Hexabromodiphenyl ether (BDE-138) 
2,2’,3,4,4’,5’-Hexabromodifenyl eter (BDE-138) 
additivt 
 
184538-58-7 
Oligomeric ethyl ethylene phosphate/Alkylphosphate Oligomer (Fyrol PNX, Fyrol PNX LE) 
Alkylfosfatoligomer 
additivt 
 
184963-09-5 
Cl 
Chlorinated polymers and elastomers  
Klorerade polymerer och elastomerer 
reaktivt  
Grupp med många ämnen t.ex. PVC (CAS 9002-86-2) och Neopren (CAS 184963-09-5) 
189084-61-5 
Br 
2,3,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-66) 
2,3,4,4’-Tetrabromodifenyl eter (BDE-66)  
additivt 
 
189084-62-6 
Br 
2’,3,4,6’-Tetrabromodiphenyl ether/ 2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-71/49) 
2’,3,4,6’-Tetrabromodifenyl eter/ 2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-71/49) 
additivt 
Samma ämne har CAS 189084-62-6 och 243982-82-3 
189084-66-0 
Br 
2,2’,4,4’,6-Pentabromodiphenyl ether (BDE-100) 
2,2’,4,4’,6-Pentabromodifenyl eter (BDE-100) 
additivt 
 
189084-66-0 
Br 
2,3’,4,4’,6-Pentabromodiphenyl ether (BDE-119) 
2,3’,4,4’,6-Pentabromodifenyl eter (BDE-119) 
additivt 
 
19186-97-1 
Br, P 
Tris (tri bromoneopentyl) phosphate  
Tris (tribromoneopentyl) fosfat 
additivt 
 
20566-35-2 
Br 
2-Hydroxy-propyl-2-(2-hydroxy- ethoxy)-ethyl-TBP 
2-Hydroxipropyl-2-(2-hydroxietoxi)- etyl-TBP 
additivt 
 
207122-15-4 
Br 
2,2’,4,4’,5,6’-Hexabromodiphenyl ether (BDE-154) 
2,2’,4,4’,5,6’-Hexabromodifenyl eter (BDE-154) 
additivt 
 
207122-16-5 
Br 
2,2’,3,4,4’,5’,6-Heptabromodiphenyl ether (BDE-183) 
2,2’,3,4,4’,5’,6-Heptabromodifenyl eter (BDE-183) 
additivt 
 
21850-44-2 
Br 
Tetrabromobisphenol A Bis (2,3-dibromopropyl) Ether 
Tetrabromobisfenol A Bis (2,3-dibromopropyl) eter 
reaktivt 
 
218768-84-4 
Melamine Polyphosphate 
Melaminpolyfosfat 
reaktivt  
Samma ämne har CAS 15541-60-3, 218768-84-4 och 56386-64-2 
225789-38-8 
Aluminum diethylphosphinate  
Aluminum dietylfosfinat 
additivt 
 
242-555-3 
Dimethyl propane phosphonate (DMPP) 
Dimetylpropanfosfonat 
additivt 
 
243982-82-3 
Br 
2’,3,4,6’-Tetrabromodiphenyl ether/ 2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-71/49) 
2’,3,4,6’-Tetrabromodifenyl eter/ 2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-71/49) 
additivt  
Samma ämne har CAS 189084-62-6 och 243982-82-3 
25155-23-1 
Trixylyl phosphate (TXP) 
Trixylenylfosfat 
additivt 
Samma ämne har CAS 25155-23-1, 95660-61-0 och 174956-83-3 
25327-89-3 
Br 
Tetrabromobisphenol A diallyl ether 
Tetrabromobisphenol A diallyleter 
reaktivt 
 
25637-99-4  
Br 
Hexabromocyclododecane (HBCD) 
Hexabromocyklododekan 
additivt 
Samma ämne har CAS 3194-55-6 och 25637-99-4  
25713-60-4 
Br 
2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)- 1,3,5-triazine (TTBP-TAZ)  
2,4,6-tris (2,4,6-tribromofenoxi)-1,3,5-triazin (TTBP-TAZ) 
additivt 
 
26040-51-7 
Br 
Bis-(2-ethylhexyl)-3,4,5,6- tetrabromo-phthalate (BEH-TEBP) 
Bis-(2-etylhexyl)- 3,4,5,6-tetrabromo-ftalat 
additivt  
26248-87-3 
P, Cl 
Tris(3-chloropropyl) phosphate 
Tris(3-klorpropyl)fosfat 
additivt 
 
26444-49-5 
Diphenylcresylphosphate  
Difenylkresylfosfat 
additivt 
 
26762-91-4 
Br 
1,2,3-Tribromo-phenyl-allyl-ether  
1,2,3-Tribromofenylallyleter 
reaktivt 
 
26967-76-0 
Isopropylated triphenyl phosphate (TIPP) 
Isopropylerad trifenylfosfat 
additivt  
Samma ämne har CAS 68937-41-7, 26967-76-0 och 72668-27-0 
27460-02-2 
Linear alkyl diphenyl phosphate 
Linjär alkyldifenylfosfat 
additivt 
Samma ämne har CAS 27460-02-2, 142474-86-0 och 56827-92-0 
2781-11-05 
Diethyl N,N bis (2-hydroxyethyl) aminomethylphosphonate 
Dietyl N,N bis (2-hydroxietyl) aminometylfosfonat 
additivt 
 
27858-07-7 
Br 
Octabromobiphenyl (octaBB)  
Okta-bromobifenyl 
additivt 
 
284685-45-6 
Zinc Diethylphosphinate 
Zink Dietylfosfinat 
additivt 
 
287-477-0 
Cl 
Chlorinated paraffins 
Klorparaffiner 
additivt 
Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9 
28906-13-0 
Br 
TBBA carbonate oligomer 
TBBA karbonat oligomer 
reaktivt 
 
29761-21-5 
Isodecyl diphenyl phosphate  
Isodecyl difenylfosfat 
additivt 
 
30496-13-0 
Br 
Brominated Epoxy Polymers  
Brominerade epoxipolymerer 
reaktivt  
Samma ämne har CAS 68928-70-1 och 3072-84-2 
3194-55-6 
Br 
Hexabromocyclododecane (HBCD) 
Hexabromocyklododekan 
additivt 
Samma ämne har CAS 3194-55-6 och 25637-99-4  
32534-81-9 
Br 
Penta-bromodiphenyl ether (Penta-BDE) 
Penta-bromodifenyleter 
additivt 
 
32536-52-0  
Br 
Octa-bromodiphenyl ether (Octa-BDE) 
Okta-bromodifenyleter 
additivt 
 
32588-76-4 
Br 
Ethylene Bis- Tetrabromophthalimide 
Etylen Bis-Tetrabromofthalimid  
additivt 
 
3278-89-5 
Br 
2,4,6-Tribromo-phenyl-allyl- ether 
2,4,6-Tribromofenylallyleter 
reaktivt 
 
32844-27-2 
Br 
TBBA-bisphenol A-phosgene polymer 
TBBA-bisfenol A-fosgen polymer 
reaktivt 
 
3322-93-8 
Br 
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl) cyclohexane 
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetyl)cyklohexan  
additivt 
 
35109-60-5 
Br 
2,3-Dibromopropyl- 2,4,6- tribromophenyl ether (DPTE) 
2,3-Dibromopropyl- 2,4,6- tribromofenyl eter (DPTE) 
additivt 
 
35948-25-5 
Dihydrooxaphosphophenantreneoxid (DOPO) 
Dihydrooxafosfofenantrenoxid 
reaktivt 
 
36355-01-8 
Br 
Hexabromobiphenyl (hexaBB) 
Hexa-bromobifenyl 
additivt 
 
37853-59-1 
Br 
1,2-Bis(2,4,6-tribromo-phenoxy) ethane 
1,2-Bis(2,4,6-tribromo-fenoxi) etan 
additivt 
37853-61-5 
Br 
TBBA-dimethyl-ether 
TBBA-dimetyleter  
reaktivt 
 
39635-79-5 
Br 
Tetrabromo-bisphenol S 
Tetrabromo- bisfenol S 
reaktivt 
 
40039-93-8 
Br 
TBBA-epichlorhydrin oligomer 
TBBA-epiklorhydrinoligomer 
reaktivt 
 
40088-47-9 
Br 
3,3’,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-77) 
3,3’,4,4’-Tetrabromodifenyl eter (BDE-77) 
additivt 
 
41318-75-6 
Br 
2,4,4’-Tribromobiphenyl ether (BDE-28) 
2,4,4’-Tribromobifenyl eter (BDE-28) 
additivt 
 
41583-09-9 
Melamine Phosphate 
Melamin fosfonat 
additivt 
 
4162-45-2 
Br 
TBBA bis-(2-hydroxy-ethyl-ether)  
TBBA bis-(2-hydroxietyleter) 
reaktivt 
 
42757-55-1 
Br 
TBBS-bis-(2,3-dibromo-propyl-ether)  
TBBS-bis-(2,3-dibromo-propyl-eter) 
additivt 
 
446255-38-5 
Br 
2,2’,3,3’,4,4’,5, 6’-Octabromodiphenyl ether (BDE-196) 
2,2’,3,3’,4,4’,5,6’-Octabromodifenyl eter (BDE-196) 
additivt 
52434-90-9 
Br 
Hexahydro-1,3,5-tris(2,3- dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione 
Hexahydro- 1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-trion  
additivt 
 
52907-07-0 
Br 
Ethylene-bis(5,6-dibromo-norbornane- 2,3-dicarboximide) 
Etylen-bis(5,6-dibromo-norbornan- 2,3-dikarboximid) 
additivt 
 
5436-43-1 
Br 
2,2’,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) 
2,2’,4,4’-Tetrabromodifenyl eter (BDE-47) 
additivt 
55481-60-2 
Br 
Bis(methyl) tetrabromo-phtalate 
Bis(metyl)tetrabromoftalat  
additivt 
 
55566-30-8 
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate (THPS) 
Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumsulfat  
additivt 
 
563-04-2 
Tri-m-cresyl-phosphate (TMCP) 
Tri-m-cresylfosfat 
additivt 
 
56386-64-2 
Melamine Polyphosphate 
Melaminpolyfosfat 
reaktivt  
Samma ämne har CAS 15541-60-3, 218768-84-4 och 56386-64-2 
56803-37-3 
t-Butylated triphenyl phosphate mixture 
t-Butylerad trifenylfosfatblandning 
additivt  
Samma ämne har CAS 56803-37-3, 65652-41-7 och 78-33-1 
56827-92-0 
Linear alkyl diphenyl phosphate 
Linjär alkyldifenylfosfat 
additivt 
Samma ämne har CAS 27460-02-2, 142474-86-0 och 56827-92-0 
57137-10-7 
Br 
Poly tribromo-styrene 
Polytribromostyren 
reaktivt 
 
57583-54-7 
Resorcinolbis(biphenylphosphate) (PBDPP) 
Resorcinolbis(bifenylfosfat) 
additivt  
Samma ämne har CAS 57583-54-7 och 125997-21-9 
58965-66-5 
Br 
Tetra-decabromo-diphenoxy-benzene  
Tetra-decabromo-difenoxi-bensen 
additivt 
 
59447-57-3 
Br 
Poly(pentabromobenzyl acrylate) 
Polypentabromobensylakrylat 
reaktivt 
 
5945-33-5 
Bisphenol A bis-(diphenyl phosphate); BAPP 
Bisfenol A bis-(difenylfosfat)  
reaktivt 
Samma ämne har CAS 181028-79-5 och 5945-33-5 
60348-60-6 
Br 
2,2’,4,4’,5-Pentabromodiphenyl ether (BDE-99) 
2,2’,4,4’,5-Pentabromodifenyl eter (BDE-99) 
additivt 
 
607-99-8 
Br 
2,4,6-Tribromoanisol (TBA) 
2,4,6-Tribromoanisol 
additivt 
 
608-71-9 
Br 
Pentabromo-phenol  
Pentabromofenol 
additivt 
 
61368-34-1 
Br 
Tribromo-styrene  
Tribromostyren 
additivt 
 
6145-73-9 
P, Cl 
Tris(2-chloropropyl) phosphate 
Tris(2-klorpropyl)fosfat 
additivt 
 
615-58-7 
Br 
2,4-Dibromophenol 
2,4- Dibromofenol 
additivt 
 
632-79-1 
Br 
Tetrabromophthalic anhydride 
Tetrabromoftalanhydrid 
reaktivt 
 
63387-28-0 
Br 
2,2’,3,3’,4,4’,5, 5’,6-Nonabromodiphenyl ether (BDE-206) 
2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-Nonabromodifenyl eter (BDE-206) 
additivt 
63449-39-8 
Cl 
Chlorinated paraffins 
Klorparaffiner 
additivt 
Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9 
63747-58-0 
Br 
Poly-(m-phenylene methylphosphonate) (Fyrol PMP) 
Poly-(m-fenylen metylfosfonat) (Fyrol PMP) 
additivt 
 
65652-41-7 
t-Butylated triphenyl phosphate mixture 
t-Butylerad trifenylfosfatblandning 
additivt  
Samma ämne har CAS 56803-37-3, 65652-41-7 och 78-33-1 
66034-17-1 
Piperazine pyrophosphate 
Piperazinpyrofosfat 
additivt 
 
68333-79-9 
Ammoniumpolyphosphate  
Ammoniumpolyfosfat 
reaktivt 
 
68631-49-2 
Br 
2,2’,4,4’,5,5’-Hexabromobiphenyl ether (BDB 153) 
2,2’,4,4’,5,5’-Hexabromobifenyl eter (BDB 153) 
additivt 
 
68664-06-2 
Polyphosphonat 
Polyfosfonat  
reaktivt 
 
68928-70-1 
Br 
Tetrabromobisphenol A- tetrabromobisphenol A diglycidyl ether copolymer  
Tetrabromobisfenol A-tetrabromobisfenol A diglycidyleter kopolymer 
reaktivt 
 
68937-40-6 
Tris(isobutylphenyl) phosphate 
Tris(isobutylfenyl) fosphate 
additivt 
 
68937-41-7 
Isopropylated triphenyl phosphate (TIPP) 
Isopropylerad trifenylfosfat 
additivt  
Samma ämne har CAS 68937-41-7, 26967-76-0 och 72668-27-0 
69882-11-7 
Br 
Poly(2,6-dibromo-phenylene oxide) 
Poly(2,6-dibromo-fenylenoxid) 
reaktivt 
 
70682-74-5 
Br 
TBBA-TBBA-diglycidyl-ether oligomer 
TBBA-TBBA-diglycidyl-eter oligomer  
reaktivt 
 
71342-77-3 
Br 
TBBA carbonate oligomer, 2,4,6-tribromo-phenol terminated 
TBBA carbonat oligomer, (2,4,6-tribromo-fenol terminated) 
reaktivt 
 
72668-27-0 
Isopropylated triphenyl phosphate (TIPP) 
Isopropylerad trifenylfosfat 
additivt  
Samma ämne har CAS 68937-41-7, 26967-76-0 och 72668-27-0 
75790-69-1 
Br 
TBPA, glycol-and propylene-oxide esters 
TBPA, glykol-och propylenoxid estrar 
additivt 
 
77226-90-5 
Poly[phosphonate-co-carbonate]  
Polyfosfonatcokarbonat 
reaktivt 
 
7723-14-0 
Red phosphorous 
Röd fosfor  
additivt 
 
78-30-8 
Tri-o-cresyl phosphate (TOCP) 
Tri-o-cresylfosfat 
additivt 
 
78-32-0 
Tri-p-cresyl phosphate (TPCP) 
Tri-p-cresylfosfat 
additivt 
 
78-33-1 
t-Butylated triphenyl phosphate mixture 
t-Butylerad trifenylfosfatblandning 
additivt  
Samma ämne har CAS 56803-37-3, 65652-41-7 och 78-33-1 
78-38-6 
Diethylethane phosphonate (DEEP) 
Dietyletanfosfonat 
additivt 
Samma ämne har CAS 78-38-6 och 150103-83-6 
78-40-0 
Triethyl phosphate (TEP) 
Trietylfosfat  
additivt 
 
78-42-2 
Tris(2-ethylhexyl) phosphate (TEHP) 
Tris(2-etylhexyl)fosfat 
additivt 
 
78-51-3 
Tris(2-butoxyethyl) phosphate (TBEP) 
Tris(2-butoxietyl)fosfat 
additivt 
 
79-94-7 
Br 
TBBPA (Tetrabromobisphenol A)  
Tetrabromobisfenol A 
reaktivt 
Samma ämne har CAS 79-94-7 och 30496-13-0 
79-95-8 
Cl 
Tetrachlorobisfenol A (TCBA)  
Tetraklorobisfenol A 
reaktivt 
 
84852-53-9 
Br 
Decabromodiphenyl ethane 
Dekabromodifenyletan 
additivt 
 
85-22-3 
Br 
Pentabromoethylbenzene 
Pentabromoetylbensen  
additivt 
85422-92-0 
Cl 
Chlorinated paraffins 
Klorparaffiner 
additivt 
Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9 
85535-84-8 
Cl 
Chlorinated paraffins 
Klorparaffiner 
additivt 
Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9 
85535-85-9 
Cl 
Chlorinated paraffins 
Klorparaffiner 
additivt 
Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9 
87-83-2 
Br 
Pentabromotoluene 
Pentabromotoluen  
additivt 
 
88497-56-7 
Br 
Brominated Polystyrene 
Bromerad polystyren 
reaktivt 
 
9002-86-2 
Cl 
Chlorinated polymers and elastomers  
Klorerade polymerer och elastomerer 
reaktivt  
Grupp med många ämnen t.ex PVC (CAS 9002-86-2) och Neopren (CAS 184963-09-5) 
94334-64-2 
Br 
TBBA carbonate oligomer, phenoxy end capped 
TBBA karbonat oligomer (Fenoxy end capped) 
reaktivt 
 
95660-61-0 
Trixylyl phosphate (TXP) 
Trixylenylfosfat 
additivt 
Samma ämne har CAS 25155-23-1, 95660-61-0 och 174956-83-3 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2016:1067 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.2. Bestämmelserna i 1–9 och 12–15 §§ tillämpas första gången på skattskyldighet som inträder efter utgången av juni 2017. 2017:1222 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2018:1891 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2019:489 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2019.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.