Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 5 a §

3 Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första stycket får denna tas ut med
 • 202 kronor/liter för spritdryck,
 • 54 kronor/liter för starkvin,
 • 27 kronor/liter för vin,
 • 10 kronor/liter för starköl,
 • 106 öre/styck för cigaretter,
 • 68 öre/styck för cigariller och cigarrer och
 • 752 kronor/kg för röktobak.
I denna bestämmelse förstås med
 • spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,
 • vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,
 • starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent, och
 • cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

SFS 2016:1074

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMonica Falck(Finansdepartementet)
Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.
Senaste lydelse 2014:1498.