Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1237 Utkom från trycket den 16 december 2016Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel;utfärdad den 8 december 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:24, bet. 2016/17:SkU9, rskr. 2016/17:92. föreskrivs att 3 d § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.3 d §3 d § Senaste lydelse 2015:773. Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje stycket. Skatteunderlaget är dock lägst 0,5 procent av kapitalunderlaget. För skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av kapitalunderlaget som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt andra eller tredje stycket.Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget enligt 3 a §, som är hänförligt till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§, multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret ökad med 0,75 procentenheter. Skatteunderlaget är dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONJohanna Mihaic(Finansdepartementet)