Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.
Förordningen är meddelad med stöd av

Termer och uttryck

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Föreskrifter

3 §

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Godkännanden och anmälningar

4 §

Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.
Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 §

Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om
  • 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
  • 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
  • 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
  • b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

6 §

En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

SFS 2017:214

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2017.