Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2017:1200) om skatt på flygresor Förarbeten2017:1200Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54Utkom från trycket den 8 december 2017utfärdad den 30 november 2017.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018Ny författningLagens tillämpningsområde1 §1 § Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för kommersiella flygresor och för flygresor med svenskt statsflyg (flygskatt).Uttryck i lagen2 §2 § I denna lag avses med flygföretag: a) en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor, b) den som svarar för driften av det svenska statsflyget, flygplats: ett mark- eller vattenområde som helt eller delvis har inrättats så att flygplan ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken eller vattnet, flygande personal: varje person ombord på ett flygplan soma) flyger flygplanet,b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation,c) är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen, ellerd) ger service till passagerarna. Skattepliktens omfattning3 §3 § Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare.Undantag från skatteplikt4 §4 § Flygskatt ska inte betalas förbarn under två år, passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad avgång, flygande personal som är i tjänst under flygningen, passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter flygresan med samma flygplan (transitpassagerare) enligt vad som framgår av resedokumentationen, ellerpassagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med ett annat flygplan (transferpassagerare) om den efterföljande flygningen enligt vad som framgår av resedokumentationen påbörjas inom 24 timmar. Skattskyldighet5 §5 § Det flygföretag som utför flygningen är skattskyldigt.Skattskyldighetens inträde6 §6 § Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige.Skattens storlek7 §7 § Skatten ska betalas med60 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till denna lag, 250 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till denna lag, och400 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination. Med slutdestination avses den destination som framgår av resedokumentationen. Skatteomräkning8 §8 §För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska flygskatt tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 7 § angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017. Flygskattebeloppen avrundas till hela kronor. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Förfarandet9 §9 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).Bilaga 1 till lag om skatt på flygresor
Land
Albanien 
Andorra 
Belgien 
Bosnien och Hercegovina 
Bulgarien 
Cypern 
Danmark 
Estland 
Finland 
Frankrike 
Grekland 
Irland 
Island 
Italien 
Kosovo 
Kroatien 
Lettland 
Liechtenstein 
Litauen 
Luxemburg 
Makedonien 
Malta 
Moldavien 
Monaco 
Montenegro 
Nederländerna 
Norge 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
San Marino 
Schweiz 
Serbien 
Slovakien 
Slovenien 
Spanien 
Storbritannien 
Sverige 
Tjeckien 
Turkiet 
Tyskland 
Ukraina 
Ungern 
Vatikanstaten 
Vitryssland 
Österrike 
Bilaga 2 till lag om skatt på flygresor
Land
Afghanistan 
Algeriet 
Armenien 
Azerbajdzjan 
Bahrain 
Burkina Faso 
Djibouti 
Egypten 
Elfenbenskusten 
Eritrea 
Etiopien 
Förenade Arabemiraten 
Gambia 
Georgien 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Irak 
Iran 
Israel 
Jemen 
Jordanien 
Kanada 
Kap Verde 
Kazakstan 
Kirgizistan 
Kuwait 
Libanon 
Libyen 
Mali 
Mauretanien 
Marocko 
Niger 
Oman 
Pakistan 
Palestina 
Qatar 
Ryssland 
Saudiarabien 
Senegal 
Sudan 
Syrien 
Tadzjikistan 
Tchad  
Tunisien 
Turkmenistan  
USA 
Uzbekistan 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2017:1200 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2018.