Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1204 Utkom från trycket den 8 december 2017Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta;utfärdad den 30 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54. föreskrivs att 7 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2013:952. Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.2. Lagen tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2017.På regeringens vägnarPER BOLUNDIngrid Björnsson(Finansdepartementet)