Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:229 Publicerad den 24 april 2018Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhetUtfärdad den 19 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234. föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhetSenaste lydelse av lagens rubrik 2003:6713 kap. 4 § 2003:671. dels att 3 kap. 1–4 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3 och 4 §§ ska utgå, dels att 1 kap. 2–4 och 6 §§, 2 kap. 12 § och rubriken närmast före 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 §, och närmast före 3 kap. 1 § en ny rubrik av följande lydelse.1 kap. Förhållandet till annan reglering2 §2 §Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.3 §3 §Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.4 §4 § Senaste lydelse 2016:778. Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs församordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,handläggning av folkbokföringsärenden,fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning,framställning av personbevis och andra registerutdrag,aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,uttag av urval av personuppgifter, ochtillsyn, kontroll, uppföljning och planering av folkbokföringsverksamheten.Uppgifter får även behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Insamlade uppgifter får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.6 §6 §Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.2 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2003:671. Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning irätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, elleren registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.3 kap. Rätten att göra invändningar1 §1 §Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.På regeringens vägnarPER BOLUNDLeena Mildenberger(Finansdepartementet)