Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:689 Publicerad den 8 juni 2018Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhetUtfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317. föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhetSenaste lydelse av lagens rubrik 2003:671. ska ha följande lydelse.2 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2013:382. För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:person- eller samordningsnummer,namn,födelsetid,födelsehemort,födelseort,adress,folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik,medborgarskap,civilstånd,make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,samband enligt 10 som är grundat på adoption,inflyttning från utlandet,avregistrering enligt 19–22 §§ folkbokföringslagen (1991:481),anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),gravsättning,personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land, ochuppehållsrätt för en person som är folkbokförd.I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är sådana som avses i 1 kap. 6 §.I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMaria Åhrling(Finansdepartementet)