Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 37 kap. 7 a och 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 § och 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 15 §

2 Med punktskatt avses skatt enligt
 • 1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
 • 2. lagen (1972:820) om skatt på spel,
 • 3. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
 • 4. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
 • 5. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
 • 6. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
 • 7. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
 • 8. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 • 9. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 • 10. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 • 11. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
 • 12. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
 • 13. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
 • 14. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
 • 15. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, och
 • 16. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 kap.

7 kap. 1 §

3 Skatteverket ska registrera
 • 1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
 • 2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
 • 3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,
 • 4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b–13 §§ samma lag,
 • 5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,
 • 6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,
 • 7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,
 • 8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,
 • 9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
 • 10. den som är skattskyldig enligt
 • a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
 • b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
 • c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
 • d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
 • e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 • f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 • g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi, h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
 • i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
 • j) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
 • k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
 • l) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, eller
 • m) 6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
 • 11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och
 • 12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.
Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

26 kap.

26 kap. 8 §

4 Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligt
 • 1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §,
 • 2. 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket, eller
 • 3. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

37 kap.

37 kap. 7 a §

5 Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b–d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt.

37 kap. 9 a §

6 Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.
Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b–d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2.

41 kap.

41 kap. 3 §

7 Revision får göras hos
 • 1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),
 • 2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,
 • 3. den som har anmält sig för registrering,
 • 4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,
 • 5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,
 • 6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 • 7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och
 • 11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

53 kap.

53 kap. 5 §

8 Som beslut om punktskatt anses också
 • 1. beslut om återbetalning av skatt enligt
 • a) 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
 • b) 29, 30 eller 40 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 • c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller
 • d) 14 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och
 • 2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12–15 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi.

64 kap.

64 kap. 6 §

Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:
 • – 10 kap. 5–8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),
 • – 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 • – 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 • – 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller
 • – 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

SFS 2018:701

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Bestämmelserna i 53 kap. 5 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om beslut som avser förhållanden före den 1 januari 2016.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMaria Åhrling(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.
Senaste lydelse 2017:1228.
Senaste lydelse 2017:1228.
Senaste lydelse 2016:1076.
Senaste lydelse 2017:1218.
Senaste lydelse 2017:1218.
Senaste lydelse 2016:1076.
Senaste lydelse 2017:1224.