Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 a kap. 10 § och 31 kap. 32 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

13 a kap.

13 a kap. 10 §

2 Skatteverket ska återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning, om
  • 1. det godkända företaget begär det,
  • 2. förutsättningarna för godkännande för tonnagebeskattning enligt 2 och 3 §§ inte är uppfyllda,
  • 3. det godkända företaget inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 29–33 kap. eller en dokumentationsskyldighet enligt 39 kap. 3 § och detta är av betydelse för godkännandet eller för tonnagebeskattningen, eller
  • 4. det godkända företaget har meddelats en dom som har fått laga kraft och där lagen (1995:575) mot skatteflykt har tillämpats och detta är av betydelse för tonnagebeskattningen.
Första stycket 2 gäller inte om
  • 1. en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av någon annan,
  • 2. det beslutas att företaget ska gå i likvidation,
  • 3. företaget försätts i konkurs,
  • 4. företaget upplöses genom en fusion eller fission och det övertagande företaget är godkänt för tonnagebeskattning eller enligt 7 § ansöker om godkännande och godkänns för tonnagebeskattning, eller
  • 5. företaget upplöses till följd av ett beslut om förenklad avveckling.

31 kap.

31 kap. 32 §

En ekonomisk förening ska lämna uppgift om huruvida den är en ekonomisk förening enligt 1 kap. 4 § första stycket eller 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

SFS 2018:733

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMaria Åhrling(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.
Senaste lydelse 2016:888.