Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:789 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)Utfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 20 kap. 2 a § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.20 kap.2 a §2 a § Senaste lydelse 1999:630. Grundläggande beslut om taxering av en fastighet får fattas genom automatiserad behandling om en klargörande motivering för beslutet får utelämnas enligt 32 § första stycket förvaltningslagen (2017:900).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONErik Sjöstedt(Finansdepartementet)