Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 11 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 11 §

2 Med ersättning för arbete likställs i denna lag
  • 1. kostnadsersättning och sådan ersättning som enligt 10 kap. 3 § andra stycket 9 och 10 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska räknas som ersättning för arbete,
  • 2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
  • 3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till den person som sjuklönen avser,
  • 4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person,
  • 5. ersättning från semesterkassa, och
  • 6. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) när en medlem har gått ur en ekonomisk förening.

SFS 2018:1163

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONIngrid Björnsson(Finansdepertamentet)
Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382.
Senaste lydelse 2011:1257.