Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

10 kap.

10 kap. 3 §

Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.
Som ersättning för arbete räknas i denna lag även
 • 1. pension,
 • 2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,
 • 3. engångsbelopp på grund av personskada,
 • 4. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 • 5. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverksamhet,
 • 6. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,
 • 7. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla eller att behållningen har tagits i anspråk vid utmätning, konkurs eller ackord,
 • 8. ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, till den del ersättningen överstiger
 • a) de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 10–15, 17 och 21 §§ inkomstskattelagen, eller
 • b) den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,
 • 9. andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 8, till den del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen,
 • 10. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen när en medlem har gått ur en ekonomisk förening, och
 • 11. annan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten.

SFS 2018:1164

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMaria Åhrling(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382.