Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019Senaste förordning i ämnet 2017:928. Publicerad den 16 november 2018Utfärdad den 8 november 20181 §1 §Regeringen fastställer enligt punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019. F (2019:283). 2 §2 §Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon somnär det gäller klasserna 0–V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, ochnär det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.
Högst 3 axlar
EURO-klass
Avgift per år i kronor
Avgift per månad i kronor
Avgift per vecka i kronor
Avgift per dag i kronor
14 534 
1 446 
382 
123 
12 633 
1 260 
330 
123 
II 
11 001 
1 094 
289 
123 
III 
9 565 
950 
247 
123 
IV 
8 697 
867 
227 
123 
7 747 
774 
206 
123 
VI eller renare 
12 912 
1 291 
340 
123 
Minst 4 axlar
EURO-klass
Avgift per år i kronor
Avgift per månad i kronor
Avgift per vecka i kronor
Avgift per dag i kronor
24 368 
2 427 
640 
123 
21 093 
2 107 
557 
123 
II 
18 346 
1 828 
485 
123 
III 
15 939 
1 590 
423 
123 
IV 
14 503 
1 446 
382 
123 
12 912 
1 291 
340 
123 
VI eller renare 
7 747 
774 
340 
123 
F (2019:283). 3 §3 §Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor. F (2019:283). Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 3 § upphävd g. F 2019:283. 4 §4 § Upphävd g. F (2019:283). 5 §5 §[Ny beteckning – 3 § – g. F (2019:283).]Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:1640 (Publicerad d. 16 nov. 2018.) 2019:283 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.2. Förordningen i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före d. 1 juli 2019.