Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1869 Publicerad den 29 november 2018Lag om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänsterUtfärdad den 22 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:295, bet. 2018/19:SkU3, rskr. 2018/19:27. föreskrivs att 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänsterSenaste lydelse av lagens rubrik 2014:942. ska ha följande lydelse.4 a §4 a § Senaste lydelse 2014:942. Identifieringsbeslut ska fattas, omden beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land,mervärdesskatten avser tillhandahållanden av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land, ochden beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 57g tredje stycket eller artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONEva Posjnov(Finansdepartementet)