Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

dels att 26 kap. 36 § ska upphöra att gälla,

dels att 41 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

41 kap.

41 kap. 3 §

2 Revision får göras hos
 • 1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),
 • 2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,
 • 3. den som har anmält sig för registrering,
 • 4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,
 • 5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,
 • 6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 • 7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och
 • 12. den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

SFS 2018:1890

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMartina Löfstrand(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26.
Senaste lydelse 2018:701.