Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 29 kap. 1 §, 46 kap. 3 § och 56 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 2 §

Lagen gäller också för avgifter enligt
 • 1. begravningslagen (1990:1144),
 • 2. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
 • 3. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
 • 4. lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
 • 5. socialavgiftslagen (2000:980),
 • 6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, och
 • 7. lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

12 kap.

12 kap. 3 §

2 De allmänna skattetabellerna ska grundas på att
 • 1. inkomsten är oförändrad under kalenderåret,
 • 2. mottagaren bara kommer att beskattas för den inkomst som anges i tabellen,
 • 3. mottagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift än
 • a) kommunal inkomstskatt,
 • b) statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster,
 • c) begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
 • d) avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
 • e) avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, och
 • f) public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,
 • 4. mottagaren inte kommer att medges något annat avdrag än grundavdrag vid beskattningen, och
 • 5. mottagaren kommer att medges skattereduktion för
 • a) allmän pensionsavgift och arbetsinkomst enligt 67 kap. 4–9 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), eller
 • b) sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 a § inkomstskattelagen.
Tabellerna ska också ange skatteavdraget för
 • 1. den som är född 1938 eller senare och inte är skyldig att betala allmän pensionsavgift enligt 67 kap. 4 § inkomstskattelagen, och
 • 2. den som inte har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap. 5–9 §§ inkomstskattelagen.
Bestämmelserna i första stycket ska också tillämpas för den som är född 1937 eller tidigare och har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap. 5–9 §§ inkomstskattelagen.

29 kap.

29 kap. 1 §

3 Inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för
 • 1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
 • a) inkomstskattelagen (1999:1229),
 • b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
 • c) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
 • d) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–10 den lagen,
 • e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
 • f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
 • g) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
 • h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, och
 • i) lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,
 • 2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
 • 3. bestämmande av skattereduktion, samt
 • 4. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken.

46 kap.

46 kap. 3 §

Betalningssäkring får inte användas för avgifter enligt
 • 1. begravningslagen (1990:1144),
 • 2. lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, och
 • 3. lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

56 kap.

56 kap. 6 §

4 I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket även bestämma storleken på följande skatter och avgifter:
 • 1. skatt och avgift på de underlag som avses i 3 §,
 • 2. skatt enligt 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
 • 3. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
 • 4. avgift enligt 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
 • 5. avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
 • 6. egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och
 • 7. public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

SFS 2018:1896

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMaria Åhrling(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24.
Senaste lydelse 2017:1218.
Senaste lydelse 2011:1289.
Senaste lydelse 2012:136.