Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:58 Publicerad den 27 februari 2019Förordning om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeriUtfärdad den 21 februari 2019Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri dels att rubriken samt 1, 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.Förordning (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet1 §1 §Skatteverket är behörig myndighet vid tillämpningen av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.Skatteverket är också behörig myndighet vid tillämpningen av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet, i de delar som avser administrativt samarbete och bedrägeribekämpning. Av artikel 40.5 i avtalet och lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen framgår att Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet vid tillämpningen av de delar i avtalet som avser bistånd vid indrivning.1 a §1 a §Skatteverket är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 904/2010.Skatteverket är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.2 a i avtalet mellan Europeiska unionen och Norge. Av artikel 40.5 i avtalet och förordningen (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen framgår att Kronofogdemyndigheten är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.2 b i avtalet.2 §2 §Skatteverket ska upprätthålla de databaser som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 904/2010. Verket ska också till Europeiska kommissionen lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 49 i den förordningen.Skatteverket ska lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 20 i avtalet mellan Europeiska unionen och Norge.3 §3 §Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 904/2010 och avtalet mellan Europeiska unionen och Norge.Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet enligt förordning (EU) nr 904/2010 och avtalet mellan Europeiska unionen och Norge bedrivs på ett effektivt sätt.Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONEva Posjnov(Finansdepartementet)