Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)2

dels att 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 22 kap. 27 § ska utgå,

dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

22 kap.

22 kap. 1 §

3 I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om
 • – överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),
 • – samfällighet (5 och 6 §§),
 • – räntebidrag (7 §),
 • – pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
 • – avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
 • – tjänstepensionsavtal (11 §),
 • – underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
 • – skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
 • – elcertifikat (14 §),
 • – utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),
 • – schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
 • – schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),
 • – investeraravdrag (23 och 24 §§),
 • – skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och
 • – utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

23 kap.

23 kap. 2 §

4 Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 23–26 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.
Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

31 kap.

31 kap. 1 §

5 I detta kapitel finns bestämmelser om
 • – uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
 • – uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),
 • – uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
 • – uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 a §§),
 • – uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),
 • – uppgift om tillkommande belopp (20 §),
 • – uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),
 • – uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
 • – uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),
 • – uppgift om tillskott och uttag (30 §),
 • – uppgift om betalning till utlandet (31 §),
 • – uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
 • – uppgifter om skattereduktion (33–33 b §§), och
 • – uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

SFS 2019:129

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser kalenderåret 2019.
3. I en sådan kontrolluppgift enligt den upphävda 22 kap. 27 § som avser kalenderåret 2019 ska uppgift lämnas endast om medlemsavgifter som har betalats före den 1 april 2019.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMartina Löfstrand(Finansdepartementet)
Prop. 2018/19:45, bet. 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153.
Senaste lydelse av

22 kap. 27 § 2018:627

31 kap. 33 c § 2018:627

rubriken närmast före 22 kap. 27 § 2018:627.

Senaste lydelse 2018:627. Ändringen innebär bl.a. att sista strecksatsen tas bort.
Senaste lydelse 2018:2037.
Senaste lydelse 2018:627.