Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:478 Publicerad den 26 juni 2019Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgiftUtfärdad den 19 juni 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288. föreskrivs att 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2015:472. Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingåersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen, ellersådan ersättning som avses i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen.1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som utges efter den 31 juli 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONJohanna Mihaic(Finansdepartementet)