Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:124 Publicerad den 17 mars 2020Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgiftUtfärdad den 12 mars 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:68, bet. 2019/20:SfU15, rskr. 2019/20:184. föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2018:2084. Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten.För den del av underlaget som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980) tas löneavgiften ut med procenttalet minskat med tio procentenheter. Procenttalet ska dock som lägst anses vara 0 procent.1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONIngrid Björnsson(Finansdepartementet)