Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel AvPLFörarbeten1993:947 Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU 31, rskr. 1992/93:359.1993:1568 Prop. 1993/94: 50 och 1993/94: 85, bet. 1993/94:SkU15 och 1993/94:SkU16, rskr. 1993/94: 108 och 1993/94:110.1994:1878 Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145.1996:1236 Prop. 1995/96:231 och 1996/97:12, bet. 1996/97:SkU4, rskr. 1996/97:67.1997:538 Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.1998:332 Prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265.1999:1129 Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47.1999:1264 Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.2002:412 Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.2003:1195Prop. 2003/04:21, bet. 2003/04:SkU12, rskr. 2003/04:120.2004:1304Prop. 2004/05:31, bet. 2004/05:SkU14, rskr. 2004/05:132.2005:1172Prop. 2005/06:22, bet. 2005/06:SkU12, rskr. 2005/06:114.2007:534Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.2008:136Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155.2008:1349Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112.2011:74Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.2011:1278Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.2011:1279Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.2011:1280Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.2012:269Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208.2014:283Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.2015:773Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.2016:1237Prop. 2016/17:24, bet. 2016/17:SkU9, rskr. 2016/17:92.2017:1251Prop. 2017/18:28, bet. 2017/18:SkU6, rskr. 2017/18:82.Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren genomgången per 1 juli 2018Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2018 SFS 2017:1251 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 d § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse. Av Lynda Ondrasek Olofsson: Lagändringen har skett med anledning av att beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs. Prop. 2017/18:28, 2017/18:SkU6.Allmän bestämmelse1 §1 §Till staten skall betalas avkastningsskatt enligt denna lag. Skattskyldighet2 §2 §Skattskyldiga till avkastningsskatt ärsvenska livförsäkringsföretag, utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige, pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som innehar pensionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229),obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som under beskattningsåret innehaft en kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige,obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som innehar ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring,obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som under beskattningsåret innehaft ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en kapitalförsäkring, obegränsat skattskyldiga och svenska handelsbolag som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 7 inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig eller ett svenskt handelsbolag, ska den som har panträtt i försäkringen anses inneha den. Bestämmelserna i första stycket 6 och 7 omfattar inte försäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepension. Vad som sägs i denna paragraf om svenska handelsbolag gäller också i fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige. Lag (2014:283). Lagen 2011:1278 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.2. I fråga om skattskyldiga som avses i 2 § 1 och 2 gäller äldre bestämmelser för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.Lagen 2008:136 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2008 och tillämpas på avtal som ingåtts d. 2 febr. 2007 eller senare med undantag för den nya bestämmelsen i 2 § första stycket 9 som tillämpas på avtal som ingåtts d. 1 maj 2008 eller senare.2. Livförsäkringsavtal som avses i 9 § tredje stycket i dess äldre lydelse och vilka ingåtts senast d. 1 febr. 2007, ska även efter ikraftträdandet av denna lag likställas med pensionsförsäkring vid tillämpning av 3 b–3 d samt 9 §§.Om en premie betalas efter d. 1 febr. 2007 ska dock ett särskilt skatteunderlag beräknas för den del av försäkringens värde som är hänförlig till premiebetalningen om,a) premien beror på att avtalet ändrats på ett sätt som medför ökad premieförpliktelse totalt sett eller att premiebetalningen tidigareläggs, ellerb) en större premie betalas än den som lägst ska betalas för betalningsperioden enligt avtalet.Första stycket gäller inte vid beräkning och beskattning av ett sådant särskilt skatteunderlag som avses i andra stycket. Lag 2011:1278. 3. Vid en överlåtelse av försäkringsavtal som tecknats före d. 2 febr. 2007 till en ny försäkringsgivare eller en överföring av sådana försäkringsavtal från en enhet till en annan hos försäkringsgivaren ska 2 § första stycket 7 a och 9 § sjätte och sjunde styckena tillämpas på det överlåtna eller överförda avtalet om transaktionen sker efter d. 31 dec. 2008. I sådana fall ska försäkringsavtalet anses ha ingåtts vid den tidpunkt då ansvaret för försäkringen övergår på den nya försäkringsgivaren respektive när försäkringen förts över.Lagen 2003:1195 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 2003 och tillämpas första gången vid 2005 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.Lagen 1998:332 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 30 juni 1998 och tillämpas vad gäller 2 § första gången vid 1999 års taxering, 3 § första gången vid 2001 års taxering samt 9 och 11 §§ första gången vid 1998 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 § skall dock tillämpas vid 1998, 1999 och 2000 års taxeringar om den skattskyldige har yrkat att de nya bestämmelserna i lagen (1998:328) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skall tillämpas vid dessa taxeringar. Ang. allmännyttigt bostadsföretag med endast schablonbeskattade fastigheter R 1999: 1 – Anställd ansågs ej som innehavare av kapitalförsäkring anskaffad genom arbetsgivarens försorg i utländskt bolag för den anställdes pensionering R 2000: 28 – R 2006: 83 anm. vid 2 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.3 §3 §För skattskyldiga som avses i 2 § ska ett kapitalunderlag beräknas. Kapitalunderlaget ligger till grund för skatteunderlaget som avkastningsskatten beräknas på. Bestämmelser om kapitalunderlag finns i 3 a–3 c §§ samt om skatteunderlag i 3 d §. Lag (2011:1279), ändrad g. Lag (2011:1280). Den genomsnittliga statslåneräntan har av Skatteverket (tidigare Riksskatteverket) angivits för år 2008 till 3,88 %, för år 2009 till 3,10 %, för år 2010 till 2,76 %, för år 2011 till 2,57 %, för år 2012 till 1,52 %, för år 2013 till 2,01 %, för år 2014 till 1,62 %, för år 2015 till 0,58 %, för år 2016 till 0,34  %, för år 2017 till 0,51 %.Ang. allmännyttigt bostadsföretag med endast schablonbeskattade fastigheter R 1999: 1 – Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare avräknad R 2004: 30.Kapitalunderlag Rubriken införd g. Lag 2011:1278. 3 a §3 a §För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 3 medräknas dock endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.Vid beräkning av kapitalunderlag enligt första stycket ska det bortses från den del av tillgångar och skulder sominte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,är hänförlig till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,är hänförlig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, elleravser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1, 2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Andra stycket gäller också i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 utgörs av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomstbeskattningen. Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är hänförlig till kontot.Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 och 7 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges där. Detta värde beräknas enligt sjunde och åttonde styckena.Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tilllägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott. I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt 3 d § första och fjärde styckena. Denna begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 8–10 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.Vid tillämpning av andra stycket 1 ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar. Lag (2011:1278). 3 b §3 b §För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1, 2, 7 och 9 ska även värdet av de sammanlagda premier som har betalats under beskattningsåret till kapitalförsäkring eller till sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring ingå i kapitalunderlaget. Vid beräkning av detta värde ska premier som har betalats under den andra halvan av beskattningsåret beräknas till halva värdet. Vid beräkning av kapitalunderlag enligt första stycket ska det, för skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1 och 2, bortses från premiebetalningar somär hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, elleravser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1, 2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Lag (2011:1278). 3 c §3 c §Vid överlåtelse under beskattningsåret av en kapitalförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en kapitalförsäkring som avses i 2 § första stycket 7 och 9 ska kapitalunderlaget som beräknas enligt 3 a och 3 b §§ fördelas mellan överlåtare och förvärvare enligt andra och tredje styckena.Den överlåtare som vid beskattningsårets ingång innehade en kapitalförsäkring eller ett avtal om tjänstepension ska ta med det värde som avses i 3 a § sjätte–nionde styckena i kapitalunderlaget.Överlåtare och förvärvare ska i kapitalunderlaget ta med premiebetalningar enligt 3 b § som görs till försäkringen respektive avtalet om tjänstepension under den tid då överlåtare respektive förvärvare innehaft försäkringen respektive avtalet om tjänstepension. Lag (2011:1278). SkatteunderlagRubriken införd g. Lag 2011:1278. 3 d §3 d §Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje stycket. Skatteunderlaget är dock lägst 0,5 procent av kapitalunderlaget. För skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av kapitalunderlaget som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt andra eller tredje stycket.Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är kapitalunderlaget enligt 3 a §, som är hänförligt till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§, multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret ökad med en procentenhet. Skatteunderlaget är dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Lag (2017:1251). Lagen 2017:1251, med ikraftträdande 1 jan. 2018, innehåller även:2. Bestämmelsen i 3 d § i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2017.Lagen 2016:1237, med ikraftträdande 1 jan. 2017, innehåller även:2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2016.Lagen 2015:773, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. Bestämmelserna i 3 d och 10 a §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2015.4 §4 § Som tillgång hos återförsäkringstagare räknas inte värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet på grund av försäkringar som denne har övertagit i form av återförsäkring. Om återförsäkring skett hos en utländsk återförsäkringsgivare skall dock ett belopp motsvarande dennes ansvarighet räknas som tillgång, i den mån ansvarigheten överstiger värdet av reservdeposition som ställts av återförsäkringsgivaren hos återförsäkringstagaren.Återförsäkringsgivares fordran hos återförsäkringstagare på grund av reservdepositionen upptas inte som tillgång. Den skuld som redovisas av återförsäkringstagaren på grund av depositionen är inte avdragsgill för denne. Lag (1993:947). 5 §5 §Om inte annat följer av 6–8 §§ tas tillgångar och skulder upp till bokfört värde. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska tillgångarna dock tas upp till sitt marknadsvärde om inte annat följer av 7 §. Lag (2011:74). Förutv. 5 § nu 9 §.Swap- och terminsavtal skulle tas upp till bokfört värde R 2006: 70.6 §6 §Fastighet tas upp till marknadsvärdet. Lag (1993:947). Förutv. 6 § nu 11 §.7 §7 §Värdepapper, som är upptaget till handel på en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som annars är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten, tas upp till det noterade värdet.Finns det i ett bolag skilda aktieslag av vilka ett eller flera är upptagna till handel på en reglerad marknad eller föremål för sådan handel som avses i första stycket, skall de aktier i bolaget som inte är upptagna till eller föremål för handel tas upp till samma värde som de aktier som är upptagna till eller föremål för handel. Är flera aktieslag upptagna till eller föremål för handel, skall de aktier som inte är upptagna till eller föremål för handel tas upp till samma värde som de aktier som är upptagna till eller föremål för handel som har den lägsta kursen. Om det vid värdering enligt de föregående styckena finns synnerliga skäl anta att det noterade värdet inte motsvarar vad som skulle kunna påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, får i stället det beräknade priset vid en sådan försäljning läggas till grund för värderingen.Aktie eller andel i dotterbolag, som direkt eller indirekt har till ändamål att äga fastigheter (fastighetsbolag) skall värderas med ledning av marknadsvärdena på fastigheterna. Lag (2007:534). Lagen 2007:534, med ikraftträdande 1 nov. s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller alltjämt vid fastställande av kapitalunderlag som avser tid före ikraftträdandet.Förutv. 7 § upphävd g. Lag 1993:947. 8 §8 §Fordran som inte omfattas av 7 § skall tas upp till sitt anskaffningsvärde jämte upplupen ränta. Avdrag för skuld får göras med belopp som beräknas på motsvarande sätt.Osäker fordran får tas upp till det belopp som kan beräknas bli betalat. Värdelös fordran tas inte upp. Lag (1993:947). Förutv. 8 § nu 10 §. R 2006: 70 anm. vid 5 §.SkattesatsRubriken har denna placering enl. Lag 1993:947. 9 §9 §Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § första och fjärde styckena om inte annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde styckena.Skatten uppgår till 30 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § andra–fjärde styckena som avser kapitalförsäkring eller sådant tjänstepensionsavtal som är jämförbart med kapitalförsäkring. Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229). I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras omhela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 a § fjärde stycket helt upplöses under beskattningsåret, det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 § tredje stycket inkomstskattelagen.Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett annat sådant företag eller sker fusion mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkringsföretag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det, ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den del av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då jämkas i motsvarande mån. Detsamma gäller också vid överlåtelse genom fusion.För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatteunderlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat. Lag (2012:269). Lagen 2012:269, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:Bestämmelserna ska dock tillämpas för tid fr.o.m. d. 1 jan. 2012.Lagen 2011:74 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.2. Understödsföreningar som efter d. 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som bedriver till livförsäkringsverksamhet hänförlig verksamhet ska räknas som svenska livförsäkringsföretag vid tillämpningen av denna lag, med undantag för 9 § femte och sjätte styckena.Lagen 2004:1304 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering.2. De nya bestämmelserna i 9 § tredje stycket 1 tillämpas endast på försäkringsavtal som ingåtts efter ikraftträdandet.Tidigare beteckning 5 §.En i annan EU-stat tecknad livförsäkring med i övrigt samma villkor som en svensk pensionsförsäkring har likställts med sådan försäkring R 2004: 84 – En som kapitalförsäkring klassificerad försäkring, som uppfyllde villkoren för pensionsförsäkring men medgav överföring, ej likställd med pensionsförsäkring R 2006: 69.Beskattningsförfarandet Rubriken införd g. Lag 1993:947. 10 §10 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avkastningsskatt finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).Avkastningsskatt som ska tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skatteförfarandelagen ska vad som sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet respektive pensionssparinstitutets beskattningsår. Pensionssparinstitutet ska vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 överklaga beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen.Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensionssparinstitut ska beloppet tillsammans med räntan enligt 65 kap. 16 § skatteförfarandelagen tillgodoföras kontot. Har kontot avslutats ska institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns inte sådant konto ska institutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Lag (2011:1279). Lagen 2011:1279, med ikraftträdande 1 jan. 2012, innehåller även:2. Den nya lydelsen av 10 § andra och tredje styckena tillämpas på avkastningsskatt som avser beskattningsår och redovisningsperioder som börjar efter d. 31 jan. 2012. Den nya lydelsen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.3. För ränta som tillgodoräknas enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 10 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.Lagen 2002:412, med ikraftträdande 1 jan. 2003, innehåller även:Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.Tidigare beteckning 8 §.Övriga bestämmelserRubriken har denna placering enl. Lag 1993:947. 10 a §10 a § Skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–10 har rätt till nedsättning av skatten på försäkring och avtal om tjänstepension med belopp som motsvarar den utländska skatt eller den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig till försäkringen eller tjänstepensionsavtalet och som försäkringsgivaren, tjänstepensionsinstitutet eller den skattskyldige har betalat. Nedsättning för utländsk skatt medges bara om rätt till avräkning enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt avses dels sådan skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, dels punktskatt och förmögenhetsskatt. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får räknas av senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser samma försäkring eller samma tjänstepensionsavtal. Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får nedsättning ske med skäligt belopp. Lag (2015:773). Skatten nedsatt med belopp motsvarande beräknad utländsk skatt hänförlig till tidigare år R 2004: 66 – Skatten fick sättas ned det beskattningsår då kupongskatt betalades HFD 2012: 40.Övriga bestämmelserBeträffande rubriken, se 11 §11 § har upphävts genom lag (1999:1264). 12 §12 §Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229).Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–10 ska dock alltid vara kalenderåret.Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 och som är svenska handelsbolag eller europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska vara räkenskapsåret. Lag (2014:283). Lagen 2014:283, med ikraftträdande 1 juni s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 2 § i sina nya lydelser tillämpas vid beräkning av skatteunderlag hänförligt till kapitalförsäkring som avser tid efter d. 31 maj 2014 och vid beräkning av skatteunderlag hänförligt till pensionsförsäkring som avser tid efter d. 31 dec. 2014. Vid beräkning av skatteunderlag för avkastningsskatt avseende kapitalförsäkring för 2014 ska endast premier som betalats efter d. 31 maj beaktas.3. Vad som anges i punkt 2 beträffande kapitalförsäkring och pensionsförsäkring gäller i tillämpliga delar också avtal om tjänstepension.4. Bestämmelsen i 12 § tredje stycket tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 maj 2014.5. Bestämmelserna i 13 § tillämpas första gångena) på skatteunderlag för avkastningsskatt som är hänförligt till kalenderår 2013, ochb) då den skattskyldige enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) har ett beskattningsår som går ut efter d. 31 aug. 2013.13 §13 § Skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–10 som har ett beskattningsår enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) som inte är ett kalenderår, ska ta upp skatteunderlag för avkastningsskatt det beskattningsår enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen som går ut närmast efter kalenderåret.Om beskattningsåret enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen går ut efter den 30 juni under kalenderåret, ska dock skatteunderlag för avkastningsskatt tas upp det beskattningsåret.Om en skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6–10 upplöses genom likvidation, konkurs eller ett liknande förfarande, ska skatteunderlag för avkastningsskatt avseende det kalenderår då den skattskyldige upplöses tas upp det beskattningsår enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen som går ut när den skattskyldige upplöses. Lag (2014:283). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1990:661 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Lagen tillämpas dock inte om beskattningsåret har påbörjats före ikraftträdandet. Omfattar beskattningsåret vid 1992 års taxering del av kalenderåret 1990 nedsätts skatten med belopp motsvarande den andel av beskattningsåret som infallit under kalenderåret 1990.För skattskyldiga som bedriver försäkringsrörelse och för pensionsstiftelser skall innehavet av värdepapper värderas till det högsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet vid övergångstillfället. Innehavet av andra fastigheter än anläggningsfastigheter skall värderas till det högsta av anskaffningsvärdet och det uppskattade värdet vid övergångstillfället.Om ett ömsesidigt livförsäkringsföretag överlåter hela sitt försäkringsbestånd till ett för ändamålet bildat försäkringsaktiebolag, inträder det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation vid tillämpning av andra stycket. Lag (1999:1264). 1993:947 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994. I fråga om skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1–5 tillämpas lagen första gången vid 1995 års taxering, dock att äldre bestämmelser gäller för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.2. Har uppskovsbelopp fastställts enligt 2 § lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver för skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 gäller följande. Återföring av den del av uppskovsbeloppet som inte återförts senast vid 1994 års taxering till statlig inkomstskatt skall ske vid 1995 års taxering till avkastningsskatt eller, om taxering inte sker år 1995, vid 1996 års taxering. Därvid skall det vid taxeringen beräknade skatteunderlaget enligt 3 § som är hänförlig till andra personförsäkringar än pensionsförsäkring ökas med det återstående uppskovsbeloppet.3. De nya bestämmelserna i 7 § andra stycket tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter utgången av år 1994.Lag (1993:1568). 4. Pensionssparinstitut som skall redovisa avkastningskatt enligt 10 § andra och tredje styckena skall lämna deklaration första gången för den redovisningsperiod som innefattar tidpunkten d. 1 jan. 1995.Lag (1993:1568). 1993:1568 (Utkom 29 dec. 1993.) 1994:1878 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet. 1994:1879 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet. 1996:1236 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. Äldre bestämmelser i 2 § sista stycket i dess lydelse intill d. 31 dec. 1996 tillämpas dock i fråga om ett handelsbolag eller en europeisk ekonomisk intressegruppering för räkenskapsår som har påbörjats före ikraftträdandet. I fråga om försäkringar som meddelats i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige tillämpas lagen dock inte tidigare än fr.o.m. det första beskattningsår efter ikraftträdandet under vilket premie eller liknande ersättning för försäkringen betalas. Nedsättning enligt de nya bestämmelserna i 10 a § medges endast för utländsk skatt som betalas efter ikraftträdandet. 1997:538 Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering. 1998:332 Denna lag träder i kraft d. 30 juni 1998 och tillämpas vad gäller 2 § första gången vid 1999 års taxering, 3 § första gången vid 2001 års taxering samt 9 och 11 §§ första gången vid 1998 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 § skall dock tillämpas vid 1998, 1999 och 2000 års taxeringar om den skattskyldige har yrkat att de nya bestämmelserna i lagen (1998:328) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skall tillämpas vid dessa taxeringar. 1999:1129 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. 1999:1264 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. 2002:412 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2003:1195 Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 2003 och tillämpas första gången vid 2005 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet. 2004:1304 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering.2. De nya bestämmelserna i 9 § tredje stycket 1 tillämpas endast på försäkringsavtal som ingåtts efter ikraftträdandet. 2005:1172 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering. 2007:534 1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007.2. Äldre bestämmelser gäller alltjämt vid fastställande av kapitalunderlag som avser tid före ikraftträdandet. 2008:136 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2008 och tillämpas på avtal som ingåtts d. 2 febr. 2007 eller senare med undantag för den nya bestämmelsen i 2 § första stycket 9 som tillämpas på avtal som ingåtts d. 1 maj 2008 eller senare.2. Livförsäkringsavtal som avses i 9 § tredje stycket i dess äldre lydelse och vilka ingåtts senast d. 1 febr. 2007, ska även efter ikraftträdandet av denna lag likställas med pensionsförsäkring vid tillämpning av 3 b–3 d samt 9 §§.Om en premie betalas efter d. 1 febr. 2007 ska dock ett särskilt skatteunderlag beräknas för den del av försäkringens värde som är hänförligt till premiebetalningen om,a) premien beror på att avtalet ändrats på ett sätt som medför ökad premieförpliktelse totalt sett eller att premiebetalningen tidigareläggs, ellerb) en större premie betalas än den som lägst ska betalas för betalningsperioden enligt avtalet.Första stycket gäller inte vid beräkning och beskattning av ett sådant särskilt skatteunderlag som avses i andra stycket. Lag (2011:1278) 3. Vid en överlåtelse av försäkringsavtal som tecknats före d. 2 febr. 2007 till en ny försäkringsgivare eller en överföring av sådana försäkringsavtal från en enhet till en annan hos försäkringsgivaren ska 2 § första stycket 7 a och 9 § sjätte och sjunde styckena tillämpas på det överlåtna eller överförda avtalet om transaktionen sker efter d. 31 dec. 2008. I sådana fall ska försäkringsavtalet anses ha ingåtts vid den tidpunkt då ansvaret för försäkringen övergår på den nya försäkringsgivaren respektive när försäkringen förts över. 2008:1349 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering. 2011:74 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.2. Understödsföreningar som efter d. 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som bedriver till livförsäkringsverksamhet hänförlig verksamhet ska räknas som svenska livförsäkringsföretag vid tillämpningen av denna lag, med undantag för 9 § femte och sjätte styckena. 2011:1278 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.2. I fråga om skattskyldiga som avses i 2 § 1 och 2 gäller äldre bestämmelser för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet. 2011:1279 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. Den nya lydelsen av 10 § andra och tredje styckena tillämpas på avkastningsskatt som avser beskattningsår och redovisningsperioder som börjar efter d. 31 jan. 2012. Den nya lydelsen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.3. För ränta som tillgodoräknas enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 10 § fjärde stycket i sin äldre lydelse. 2011:1280 (Utkom d. 13 dec. 2011.) 2012:269 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012. Bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2012. 2014:283 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2014.2. Bestämmelserna i 2 § i sina nya lydelser tillämpas vid beräkning av skatteunderlag hänförligt till kapitalförsäkring som avser tid efter d. 31 maj 2014 och vid beräkning av skatteunderlag hänförligt till pensionsförsäkring som avser tid efter d. 31 dec. 2014. Vid beräkning av skatteunderlag för avkastningsskatt avseende kapitalförsäkring för 2014 ska endast premier som betalats efter d. 31 maj beaktas.3. Vad som anges i punkt 2 beträffande kapitalförsäkring och pensionsförsäkring gäller i tillämpliga delar också avtal om tjänstepension.4. Bestämmelsen i 12 § tredje stycket tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter d. 31 maj 2014.5. Bestämmelserna i 13 § tillämpas första gångena) på skatteunderlag för avkastningsskatt som är hänförligt till kalenderår 2013, ochb) då den skattskyldige enligt 3 kap. 4 § första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) har ett beskattningsår som går ut efter d. 31 aug. 2013. 2015:773 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Bestämmelserna i 3 d och 10 a §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2015. 2016:1237 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017. 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2016. 2017:1251 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Bestämmelsen i 3 d § i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2017.