Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Utkom från trycket den 31 mars 2009
utfärdad den 19 mars 2009.

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Hänvisningar

2 §

I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om

 • vilka som kan få skattereduktion (11 §),

 • begäran om skattereduktion (12 §),

 • definitioner (13 och 14 §§),

 • villkor för skattereduktion (15–17 §§),

 • underlag för skattereduktion (18 §), och

 • skattereduktionens storlek (19 §).

SFS 2009:539

Definitioner

3 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat anges.

Beslutande myndighet

4 §

Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Belopp

5 §

Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Begäran om utbetalning från Skatteverket

Vem som får begära utbetalning från Skatteverket

6 §

Om den som kan ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (köparen) inte har betalat hela utgiften för hushållsarbetet, får en sådan utförare som anges i 67 kap. 16 § 1 och 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) begära utbetalning från Skatteverket enligt 8 §.

Utbetalningens storlek

7 §

Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren före begäran om utbetalning.

Utbetalningen får dock uppgå till högst

 1. samma belopp som köparen har betalat om den avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

 2. tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat om den avser annat hushållsarbete.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 50 000 kronor för ett beskattningsår.

SFS 2019:451

Begäran om utbetalning

8 §

Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och betalats.

Begäran ska lämnas elektroniskt och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Begäran ska vara undertecknad av utföraren eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för utföraren.

En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person, anses ha lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda utföraren.

SFS 2014:1458

9 §

En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

 1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren,

 2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen,

 3. debiterad ersättning för hushållsarbete, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material, betalt belopp för hushållsarbete och den dag som betalningen för hushållsarbetet kommit utföraren tillhanda,

 4. vad hushållsarbetet avsett och antalet arbetade timmar, och

 5. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

SFS 2014:1458

9 a §

En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete som avses i 67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229) även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning.

En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete som avses i 67 kap. 13 b § även innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande.

SFS 2009:539

10 §

[Upphävd g. Lag (2014:1458).]

SFS 2014:1458

Skatteverkets beslut om utbetalning

11 §

Skatteverket ska snarast fatta beslut om sådan utbetalning som avses i 7 §.

12 §

Utbetalning ska göras till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto.

SFS 2014:1458

Återbetalning

Underrättelse om felaktig utbetalning

13 §

Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska mottagaren snarast underrätta Skatteverket om denna utbetalning.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har legat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska utföraren snarast underrätta Skatteverket om denna återbetalning.

Beslut om återbetalning

14 §

Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har legat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska verket snarast besluta att återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar vad som betalats tillbaka till köparen.

Ett beslut om återbetalning får inte meddelas efter utgången av det sjätte året efter det beskattningsår som utbetalningen avser.

Inbetalning till konto

15 §

Återbetalning ska göras genom insättning på ett särskilt konto för återbetalning enligt denna lag.

Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

16 §

Återbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket fattat beslutet om återbetalning.

Preliminär skattereduktion

Den preliminära skattereduktionens storlek

17 §

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

 1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, och

 2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

SFS 2019:451

I vilken ordning olika belopp ska tillgodoräknas

18 §

Preliminär skattereduktion ska tillgodoräknas i den ordning som belopp enligt 17 § första stycket 1 och 2 registreras av Skatteverket.

Skatteverkets meddelande till köparen

19 §

Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet om

 1. beslut enligt 11 § om utbetalning,

 2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och

 3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om

 1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

 2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

 3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 §.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt 17 §.

SFS 2019:451

Utredning

20 §

Den som begär utbetalning enligt 8 § eller underrättar Skatteverket om felaktig utbetalning enligt 13 § ska ge Skatteverket tillfälle att granska underlaget för utbetalning eller återbetalning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

Tillfälle att yttra sig

21 §

Ett ärende får inte avgöras till nackdel för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket utan att denne har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Om det är uppenbart obehövligt, behöver den som ärendet gäller inte få tillfälle att yttra sig.

Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan, får det inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått tillfälle att yttra sig över dem.

Andra stycket gäller inte om

 1. avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller,

 2. uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att yttra sig,

 3. det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller

 4. avgörandet inte kan skjutas upp.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2014:1458

Ränta

22 §

Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 § ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut enligt 14 §.

Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kravet på ränta.

SFS 2011:1426

Verkställighet och betalningssäkring

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:1458. SFS2014-1458

23 §

Om återbetalning enligt denna lag inte görs i rätt tid, ska fordran lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

I fråga om återbetalning enligt denna lag gäller vad som sägs om betalningssäkring i 46 kap. 2, 57 och 922 §§, 68 kap. 1 §, 69 kap. 1318 §§ och 71 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2014:1458

Överklagande

24 §

Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2014:1458

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:194

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:539

(Utkom d. 2 juni 2009.)

SFS 2011:1426

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Bestämmelserna om ränta i 22 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2014:1458

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Bestämmelserna i 8, 9, 12 och 24 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter d. 31 mars 2015.

3. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen före d. 1 april 2015.

4. Bestämmelsen i 23 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som lämnas efter d. 31 jan. 2015.

5. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket medge befrielse från skyldigheten enligt 8 § andra stycket att lämna begäran elektroniskt. Befrielse får medges för högst sex månader från den dag beslut om befrielse fattats. Ansökan om befrielse ska göras senast d. 30 april 2015.

SFS 2015:777

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2015.

SFS 2019:451
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

 2. Bestämmelserna i 7 och 17 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2018.

 3. Bestämmelsen i 19 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på meddelanden som lämnas till köparen efter ikraftträdandet.