Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta SINKFörarbeten1991:586 Prop. 1990/91:107, SkU34.1991:1871Prop. 1991/92:48, 1991/92:SkU8, rskr 1991/92:98.1991:1918Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100.1992:1181Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66.1993:917 Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448.1993:948Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359.1994:827Prop. 1993/94:148, 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU43, rskr. 1993/94:444.1994:1982 Prop. 1994/95:61 och 1994/95:92, bet. 1994/95:SoU8 och 1994/95:SkU12, rskr. 1994/95:156.1996:165 Prop. 1995/96:121, bet. 1995/96:SkU24, rskr. 1995/96:171.1996:678 Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277.1996:1340 Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66.1997:251 Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236.1997:496 Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.1997:497 Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.1998:252 Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.1999:1271 Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.2000:52 Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.2000:793 Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11.2000:992 Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.2001:358 Prop. 1999/2000:10, bet. 2000/01:SkU24, rskr. 2000/01:241.2001:1233 Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.2002:596 Prop. 2001/02:154, bet. 2001/02:SkU24, rskr. 2001/02:266.2002:1074 Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48.2003:701 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.2004:638Prop. 2003/04:149, bet. 2003/04:SkU31, rskr. 2003/04:269.2004:1140Prop. 2004/05:19, bet. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74.2005:827Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.2007:765Prop. 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3.2008:137Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155.2009:1062Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23.2010:1246Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.2011:1251Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.2012:833Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.2013:952Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.2017:1204Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren genomgången per 1 juli 2018Kommentaren uppdaterad per 1 april 2018Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2018 SFS 2017:1204 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 7 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse. Av Lars Jonsson: Skattesatsen höjs till 25%. SFS 2017:1204, prop. 2017/18:1. Inledande bestämmelser1 §1 §Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.Ang. förenlighet med EU-rätten, se C-632/13 Hirvonen.2 §2 §Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.I denna lag avses med bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig, hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här, och arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete. Lag (2011:1251). Lagen 2011:1251 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2011.Skattskyldighet3 §3 §Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag. Lag (2004:1140). R 2004: 111 anm. vid IL 63:4 – R 2008: 16 och 56 anm. vid IL 3:3.4 §4 §Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår. Lag (2009:1062). Beskattning enl. denna lag stred ej mot EU-rätten HFD 2016: 36.Assimilationsvalmöjlighet kan inte neutralisera diskriminering C-440/08 Gielen p. 49 ff.Skattepliktig inkomst 5 §5 § Skattepliktig inkomst enligt denna lag är: avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats; ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk;pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229);pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige;ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring;dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet påett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, ellerett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst. Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten gör tjänsteresor utomlands, ellerutför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Lag (2012:833). Lagen 2010:1246, med ikraftträdande 1 jan. 2011, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om inkomster som avser tid före ikraftträdandet.3. Bestämmelserna i 5 § första stycket 4 om pension med undantag av barnpension tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.Lagen 2008:137 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2008 och tillämpas på inkomster som uppbärs fr.o.m. d. 2 febr. 2007. I fråga om skattskyldighet för inkomster som avses i 5 § första stycket 6 a, inkomster från avskattning som avses i 5 § första stycket 6 och 7 samt inkomst på grund av tjänstepensionsavtal enligt 5 § första stycket 7 tillämpas lagen dock först på inkomster av dessa slag som uppbärs efter d. 30 april 2008.Lagen 2007:765, med ikraftträdande 15 dec. s.å., innehåller även:2. Bestämmelsen i 5 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs efter d. 14 dec. 2007. Bestämmelsen i sin äldre lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs före ikraftträdandet.Lagen 2005:827 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2005.Lagen 2004:638 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2004 och tillämpas på avlöning eller därmed jämförlig förmån som utgår efter utgången av år 2004.Sjömän bosatta i utlandet? R 1972: 34 – R 2010: 122 anm. vid skatteförfarandelagen (2011:1244) 13:3. Bih.6 §6 § Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, ommottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, ochersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket eller på dennes vägnar, samtersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i riket;ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare för kostnadför resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut ochför logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige; ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnadför resa till respektive från förrättningen ochför logi i samband med förrättningen;sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229);avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd);inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal. Lag (2009:1062). Fråga om skattefrihet för ATP m.h.t. dubbelbeskattningsavtal med Frankrike R 2003: 20.Skattesats7 §7 §Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12. Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller. Lag (2017:1204). Lagen 2017:1204, med ikraftträdande 1 jan. 2018, innehåller även:2. Lagen tillämpas på inkomster som uppbärs efter d. 31 dec. 2017.Lagen 2013:952 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2013.FörfarandetRubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:1251. 8 §8 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1251). 9 §9 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 9 a §9 a § Upphävd g. Lag (2011:1256). 9 b §9 b § Upphävd g. Lag (2011:1256). 9 c §9 c § Upphävd g. Lag (2011:1256). 10 §10 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 11 §11 § Upphävd g. Lag (1997:496). 12 §12 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 12 a §12 a § Upphävd g. Lag (2011:1256). 13 §13 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 14 §14 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 15 §15 § Upphävd g. Lag (2004:1140). 16 §16 § har upphävts genom lag (1991:1871). 17 §17 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 18 §18 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 19 §19 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 20 §20 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 21 §21 § Upphävd g. Lag (2011:1251). 22 §22 § Upphävd g. Lag (1993:917). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1991:586 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1991. 1991:1871 (Utkom d. 30 dec. 1991.) 1993:917 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994. 1994:1982 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.2. Äldre föreskrifter i 5 § första stycket 13 gäller fortfarande i fråga om bidrag enligt den upphävda lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag som betalas ut efter ikraftträdandet.3. Äldre föreskrifter i 15 och 17 §§ tillämpas till utgången av jan. 1995. 1996:165 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av 1995. 1996:1340 1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 21 § d. 1 nov. 1997 och i övrigt d. 1 jan. 1998.2. Föreskrifterna i 5 och 7 §§ tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.3. Äldre föreskrifter i 5 § 9 skall fortfarande tillämpas i fråga om kontant arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet.4. Föreskrifterna i 21 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.5. Äldre föreskrifter i 21 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.Lag (1997:497). 1997:251 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998 och tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.Äldre bestämmelser i 5 § 9 skall fortfarande tillämpas i fråga om kontant arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet. 1997:496 1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.2. Äldre föreskrifter i 9 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomst som uppbärs före 1998.3. Äldre föreskrifter i 15 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga om skatt som skall betalas och uppbördsdeklaration som skall lämnas i jan. 1998 eller tidigare.4. Äldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998. 1997:497 (Utkom 25 juli 1997.) 1998:252 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1999:1271 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet.2. Äldre bestämmelser i 5 § första stycket 12 gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på inkomst som uppbärs före d. 1 jan. 2001.Lag (2000:992). 2000:52 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds d. 1 jan. 2001 eller senare. 2000:793 (Utkom d. 7 nov. 2000.) 2000:992 (Utkom d. 5 dec. 2000.) 2001:358 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349). 2001:1233 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. 2002:596 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003 och tillämpas på ersättning som betalas efter ikraftträdandet. 2002:1074 (Utkom d. 20 dec. 2002.) 2003:701 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2. Äldre föreskrifter i 10 § första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet. 3. De nya föreskrifterna i 14 § andra stycket gäller även om skattemyndighet meddelat beslut enligt första stycket i dess äldre lydelse. 2004:638 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2004 och tillämpas på avlöning eller därmed jämförlig förmån som utgår efter utgången av år 2004. 2004:1140 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2004. 2005:827 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2005. 2007:765 1. Denna lag träder i kraft d. 15 dec. 2007.2. Bestämmelsen i 5 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs efter d. 14 dec. 2007. Bestämmelsen i sin äldre lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs före ikraftträdandet. 2008:137 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2008 och tillämpas på inkomster som uppbärs från och med d. 2 febr. 2007. I fråga om skattskyldighet för inkomster som avses i 5 § första stycket 6 a, inkomster från avskattning som avses i 5 § första stycket 6 och 7 samt inkomst på grund av tjänstepensionsavtal enligt 5 § första stycket 7 tillämpas lagen dock först på inkomster av dessa slag som uppbärs efter d. 30 april 2008. 2009:1062 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2009. 2010:1246 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om inkomster som avser tid före ikraftträdandet.3. Bestämmelserna i 5 § första stycket 4 om pension med undantag av barnpension tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 2011:1251 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2011. 2012:833 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2013:952 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2013. 2017:1204 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Lagen tillämpas på inkomster som uppbärs efter d. 31 dec. 2017.