Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1994:1920) om allmän löneavgift LALFörarbeten1994:1920 Prop. 1994/95:122, bet. 1994/95:SkU16, rskr. 1994/95:149.1996:683 Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277.1997:939 Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35.1998:700 Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315 och 316.1999:966 Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28.1999:1291 Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.2000:995 Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.2000:1005 Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36.2001:1237 Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.2002:974 Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.2003:547 Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.2003:822Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42.2003:1197Prop. 2003/04:21, bet. 2003/04:SkU12, rskr. 2003/04:120.2004:1057Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47.2005:828Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.2007:285Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157.2007:967Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.2008:1267Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95.2009:1159Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42.2010:1828Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64.2011:1281Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.2012:756Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.2014:1466Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.2015:178Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147.2015:472Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.2015:774Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.2016:1054Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.2018:2084Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62.2019:478 Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288Utfärdad den 20 december 1994.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:2084 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse. Av Lynda Ondrasek Olofsson: Ändringen föranleds av en justering av nivåerna för sociala avgifter och innebär att den allmänna löneavgiften fr.o.m. 1 januari 2019 uppgår till 11,62 procent. Prop. 2018/19:1, 2018/19:FiU1.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 20181 §1 § Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen, ellersådan ersättning som avses i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen. Lag (2019:478). Lagen 2015:472, med ikraftträdande 1 aug. s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.Vid tillämpningen av 3 § på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag 2015:774. 3. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.Vid tillämpningen av 3 § på inkomst enligt 2 § som uppbärs under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter d. 1 aug. 2015 respektive såväl före som efter d. 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 1 aug. 2015 respektive tiden efter d. 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. Lag 2015:774. Lagen 2015:178, med ikraftträdande 1 maj s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 30 april 2015.3. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.2 §2 § Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen. Lag (2015:472). 3 §3 §Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten. Lag (2018:2084). Lagen 2018:2084, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2018.3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.Lagen 2016:1054, med ikraftträdande 1 jan. 2017, innehåller även:2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2016.3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.Lagen 2015:774, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2015.3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.Lagen 2014:1466, med ikraftträdande 1 jan. 2015, innehåller även:2. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.3. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.Lagen 2012:756, med ikraftträdande 1 jan. 2013, innehåller även:2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter d. 31 dec. 2012.3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.4 §4 §I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2001:1237). 5 §5 §Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag. Lag (2003:547). Lagen 2003:547, med ikraftträdande 1 jan. 2004, innehåller även:2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.6 §6 § Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2007:285). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1994:1920 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995 och tillämpas1. på lön eller annan ersättning som betalas ut efter utgången av år 1994,2. på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsår tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall – om den skattskyldige inte visar annat – så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 1996:683 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996. 1997:939 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 1998.3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 1998:700 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 1999.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 1999. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 1999:966 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2000.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2000. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 1999:1291 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. 2000:995 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.2. Äldre bestämmelser i 1 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.3. Äldre bestämmelser i 2 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2000:1005 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2001.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2001. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2001:1237 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. 2002:974 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2003.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2003:547 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas. 2003:822 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2004.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2004. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2003 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2003 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2003:1197 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2004:1057 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2005.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2005:828 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med d. 1 jan. 2006.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med d. 1 jan. 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2007:285 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.2. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 30 juni 2007. På lön eller annan ersättning som betalas ut under perioden d. 1 juli 2007 till och med d. 31 dec. 2007 skall dock procenttalet enligt 3 § andra stycket vara 3,60 i stället för 2,20.3. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2007:967 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2007.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2008:1267 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2008.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2009:1159 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2009.3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2010:1828 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter d. 31 dec. 2010.3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2011:1281 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter den 31 december 2011.3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2012:756 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter d. 31 dec. 2012.3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2014:1466 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.2. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.3. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. 2015:178 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2015.2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 30 april 2015.3. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2015:472 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015.2. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.Vid tillämpningen av 3 § på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag (2015:774). 3. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.Vid tillämpningen av 3 § på inkomst enligt 2 § som uppbärs under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag (2015:774). Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter d. 1 aug. 2015 respektive såväl före som efter d. 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 1 aug. 2015 respektive tiden efter d. 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. Lag (2015:774). 2015:774 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2015.3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2016:1054 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2016.3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2018:2084 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter d. 31 dec. 2018.3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter d. 31 dec. 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2019:478 Denna lag träder i kraft den 1 aug. 2019.Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som utges efter d. 31 juli 2019.