Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1995:575) mot skatteflykt

Skatteflyktslagen

Utfärdad den 24 maj 1995.

Utkom från trycket den 7 juni 1995

1 §

Denna lag gäller vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt.

SFS 2011:1372

2 §

Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om

  1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,

  2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,

  3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och

  4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

SFS 2011:1372

3 §

Om 2 § tillämpas ska beslut om fastställande av underlag fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skatteförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, ska beslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu angivna grunderna för beslutet om fastställande av underlag inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, ska underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp.

SFS 2011:1372

4 §

Fråga om tillämpning av denna lag prövas av förvaltningsrätten efter framställning av Skatteverket. I fråga om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och i fråga om överklagande av beslut med anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 66 kap. 27, 29–34 §§ skatteförfarandelagen gäller för beslut om efterbeskattning.

SFS 2011:1372

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:575

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995 och tillämpas på rättshandlingar som företagits efter ikraftträdandet.

SFS 1997:777

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998 och tillämpas på rättshandlingar som har företagits efter ikraftträdandet.

SFS 2003:714

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i 4 § första stycket gäller fortfarande för framställning av skattemyndighet som har getts in före ikraftträdandet.

SFS 2007:1401

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Den äldre bestämmelsen gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.

SFS 2009:822

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2011:1372

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Lagen tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar efter d. 31 jan. 2012. Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.