Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Socialavgiftslag (2000:980) SALSocialavgiftslagenFörarbeten2000:980 Prop. 2000/01:7 och 2000/01:8, bet. 2000/01:SkU4 och 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.2001:909 Prop. 2001/02:18, bet. 2001/02:SkU5, rskr. 2001/02:61.2001:1174 Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122.2002:216 Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215.2002:973 Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.2003:551 Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.2004:849Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.2004:1056Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47.2004:1243Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.2004:1244Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.2005:829Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.2006:1345Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.2007:284Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157.2007:966Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.2008:824Prop. 2007/08:152, bet. 2008/09:SkU2, rskr. 2008/09:4.2008:1266Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95.2008:1269Prop. 2008/09:45, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95.2009:1064Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23.2009:1160Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42.2010:404Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276.2010:436Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278.2010:1282Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.2010:1827Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64.2011:294Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.2011:1257Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.2011:1285Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.2012:758Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.2012:831Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.2013:961Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.2013:1013Prop. 2013/14:14, bet. 2013/14:SfU5, rskr. 2013/14:74.2014:1469Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.2015:179Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147.2015:474Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.2015:776Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.2016:1056Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.2017:1213Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2018:1163Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382.2018:2085Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62.2019:479 Prop 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288Utkom från trycket den 5 december 2000Utfärdad den 23 november 2000.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:1163 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 kap. 11 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse. SFS 2018:2085 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.1 kap.Innehåll och definitionerInnehåll1 §1 §I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av systemen för social trygghet (socialavgifter).Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om särskilda avdrag från socialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2007:284). 2 §2 §Socialavgifter utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller egenavgifter enligt 3 kap. 3 §3 § Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i skyldigheten att betala avgifter enligt denna lag. Lag (2011:294). Definitioner4 §4 § Termer och uttryck som används i denna lag omfattar också motsvarande utländska företeelser, om inte annat anges.5 §5 § I denna lag avses med godkännande för F-skatt: sådant godkännande som innebär att innehavaren ska betala F-skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), näringsverksamhet: näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229), inkomst av tjänst: inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskattelagen.Vad som sägs i denna lag om handelsbolag och om delägare i dem gäller också i fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och delägare i dem. Lag (2011:1257). Se lagen 2011:1244 9:1 ff och lagen 1999:1229 13:1 resp. 10:1–3, båda i Bih.Arbete i Sverige6 §6 §Med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet. Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall verksamhet hänförlig dit anses bedriven här i landet.Arbete på fartyg7 §7 § Arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 6 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282). Lagen 2010:1282, med ikraftträdande 1 jan. 2011, innehåller även:2. Vad som föreskrivs i 2 kap. 15 och 18 §§ samt 3 kap. 10, 16 och 17 §§ om ersättningar enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om motsvarande ersättningar enligt den före d. 1 jan. 2011 gällande äldre lagstiftningen.Utsändning 8 §8 § Arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 6 kap. 4 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282). Diplomater9 §9 § Arbete som utförs av en person som tillhör en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat anses som arbete i Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons personliga tjänare. Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, anses som arbete i Sverige endast i den utsträckning det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen. Arbete i utlandet10 §10 § Med arbete i utlandet avses annat förvärvsarbete än arbete i Sverige.Forskning och utveckling Rubriken införd g. Lag 2013:961. 11 §11 § Med forskning avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap. Lag (2013:961). 12 §12 § Med utveckling avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana. Lag (2013:961). KoncernRubriken införd g. Lag 2013:961. 13 §13 §Med koncern avses vid tillämpning av 2 kap. 31 § en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2013:961). 2 kap.Arbetsgivaravgifter Avgiftsskyldigheten1 §1 §Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel. Förmån av personaloption som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptionen förvärvades. Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§. Lag (2017:1213). Äldre rätt: Fråga om ensamföretagare var att anse som arbetsgivare R 1983 1:84 – Arbetstagare, uppdragstagare eller rörelseidkare? R 1984 1:24 (bilrekonditionering) och där anm. rättsfall, 1:29 (anskaffande av intervjuobjekt), 1:42 (grävmaskinsägare), 1:47 (försäljare av monteringsfärdiga trähus), 1:56 (delägare i handelsbolag som utfört arbete åt aktiebolag), 1986: 8 (byggnadsarbeten), 124 (försäljare av monteringsfärdiga trähus), 134 (tandläkare som mot ersättning använde annan tandläkares praktiklokal och utrustning kvällar och lördagar), 183 (personer med egna företag anlitade för arbete i en varvsrörelse under uppbyggnad), 1987: 163 (försäljare av hushållsartiklar vid s.k. homeparties), 164 I och II (frisörer som hyrt arbetsplats i frisersalong), 1991: 18 (restaurangs serveringspersonal vid arbete utanför restaurangen) – Fråga om personer med trafiktillstånd vilka utfört transporter varit att anse som arbetstagare till den som förmedlat transportuppdragen R 1985 1:76 – Konkursbo avgiftsskyldigt för arbetsgivaravgifter på utdelning i konkurs avseende lön till tidigare anställda hos konkursgäldenären R 2000: 29.2 §2 § Bestämmelsen i 1 § första stycket skall inte tillämpas om en avgiftspliktig ersättning utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller liknande. I fråga om sådana avgiftspliktiga ersättningar skall arbetsgivaravgifter i stället betalas av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för ersättningen.3 §3 § Bestämmelsen i 1 § första stycket ska inte tillämpas om en annan avgiftspliktig ersättning än sådan förmån som avses i 1 § andra stycket utges av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person och ersättningen har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än den som har utgett ersättningen. I sådant fall ska arbetsgivaravgifter i stället betalas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige. Lag (2017:1213). Situationer när avgifter skall betalas 4 §4 § Arbetsgivaravgifter ska, om inte annat följer av 5–9 §§, betalas på avgiftspliktig ersättning förarbete i Sverige, ocharbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater. Lag (2011:294). Ang. p. 1 jfr 1:6–9.Undantag Mottagaren av ersättningen är godkänd för F-skattRubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:1257. 5 §5 § Arbetsgivaravgifter ska inte betalas om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut. En uppgift om godkännande för F-skatt från mottagaren får godtas om den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren. Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för F-skatt är oriktig, får den inte godtas.Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), gäller första stycket första meningen bara om godkännandet åberopas skriftligen.Första och andra styckena gäller inte ersättning från semesterkassa. Lag (2011:1257). Lagen 2011:1257, med ikraftträdande 1 jan. 2012, innehåller även:2. De nya bestämmelserna om arbetsgivaravgifter i 2 kap. 5, 7, 10–11, 21 och 24 §§ samt 4 kap. 1 och 2 §§ tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2011.3. De nya bestämmelserna om egenavgifter i 3 kap. 12, 15–16 och 18 §§ samt 4 kap. 1 och 2 §§ tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 jan. 2012, dock inte om beskattningsåret har börjat före d. 1 febr. 2012.Ersättning som utges av privatpersoner 6 §6 §Arbetsgivaravgifter skall inte betalas av en fysisk person eller ett dödsbo, om det kan antas att den sammanlagda avgiftspliktiga ersättningen till mottagaren under året kommer att understiga 10 000 kronor och annat inte anges i 7 §.Jfr 24 § 2 st.7 §7 §Bestämmelserna i 6 § gäller inte om den avgiftspliktiga ersättningen utgören utgift i en av utgivaren bedriven näringsverksamhet, ellersådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken. Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller om utgivaren och mottagaren har kommit överens om att arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättningen. En sådan överenskommelse gäller dock inte om mottagaren är godkänd för F-skatt utan sådant villkor som avses i 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1257). 8 §8 § Upphävd g. Lag (2012:831). Ersättningar från handelsbolag till delägare i bolaget9 §9 § Ett handelsbolag skall inte betala arbetsgivaravgifter på ersättning till delägare i handelsbolaget.Avgiftspliktig ersättning10 §10 § Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete, dock inte pension. Lag (2011:1257). Ett bolags ersättning till bärplockare, som genom bolagets försorg fått arbetstillstånd i Sverige, ansågs utgöra ersättning för arbete R 2003: 89 – Bolag som drev HVB-hem påfördes ej arbetsgivaravgifter för kostförmåner när anställda intagit måltider med vårdtagarna R 2009: 16.10 a §10 a § Förmåner ska värderas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) med följande undantag:värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen ska beräknas enligt värdetabeller, ochvärdet av drivmedelsförmån som avses i 61 kap. 10 § inkomstskattelagen ska beräknas till marknadsvärdet.De tabeller som avses i första stycket 1 ska ange förmånsvärdet av en bostad till den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter bostadsyta inom ett område där boendekostnaderna är i huvudsak enhetliga. Förmånsvärdet för en bostad som ligger utanför tätort och dess närområde ska dock bestämmas till 90 procent av den lägsta genomsnittskostnaden. Lag (2011:1257). Socialavgiftsförordning (2011:1263). 10 b §10 b §Bestämmelserna om justering av värdet av bilförmån eller kostförmån i 61 kap. 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen (1999:1229) får tillämpas bara om Skatteverket på begäran av utgivaren har beslutat om en justering. Lag (2011:1257). Se anm. vid 10 a §. Äldre rätt: R 2000: 43 anm. vid IL 61:19; 2002: 10 anm. vid IL 61:3.10 c §10 c §Om värdet av bostadsförmån enligt 10 a § första stycket 1 avviker med mer än 10 procent från det värde som följer av 61 kap. 2 eller 20 § inkomstskattelagen (1999:1229), får Skatteverket på begäran av utgivaren bestämma värdet av förmånen. Lag (2011:1257). 10 d §10 d §Om Skatteverket har bestämt ett förmånsvärde enligt 10 b eller 10 c §, ska utgivaren underrätta mottagaren om beslutet. Lag (2011:1257). 11 §11 §Med ersättning för arbete likställs i denna lagkostnadsersättning och sådan ersättning som enligt 10 kap. 3 § andra stycket 9 och 10 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska räknas som ersättning för arbete, garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497), ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till den person som sjuklönen avser, forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person,ersättning från semesterkassa, ochden del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) när en medlem har gått ur en ekonomisk förening. Lag (2018:1163). Lagen 2004:849, med ikraftträdande 1 jan. 2005, innehåller även:2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 11 § gäller i fråga om ersättning som har betalats till en allmän försäkringskassa. Äldre rätt: Ang. ishockeydomare samt ungdomstränare och materialförvaltare i ishockeyklubb R 1984 1:100 I och II – Ang. landslagstränares ersättning för vissa resor R 1986: 132 – Ang. idrottsförenings ersättning till ishockeyspelare R 1985 1:39, till fotbollstränare 1988: 93 (jfr nu 19 §) – I avgiftsunderlaget inräknades även den del av utbetalda ersättningar som arbetsgivaren avsett skola täcka mottagarens egenavgifter R 1986: 29; likaså traktamentsersättning under utlandsresa som haft karaktären av nöjesresa 1986: 77 och uppsägningslön som utbetalats enl. lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs 1986: 185 – Däremot inräknades inte: traktamentsersättningar som överstigit av riksskatteverket föreskrivna normalbelopp R 1986: 21, förmånsvärdet av utlandsresa och representationsbidrag för anställda, tillika huvudaktieägare 1986: 73, av arbetsgivare utbetald ersättning som enl. lagakraftvunnen taxering ansetts som traktamenten 1986: 81, subventionering av bussresor till och från arbetsplatsen 1987: 38, ersättning som ideell förening betalat till styrelseledamöter för resor till styrelsesammanträden 1987: 64, ersättning till ledamöter i fackförenings avdelningsstyrelse för resor från ordinarie arbetsplats eller bostad till avdelningens kontor 1988: 11 – Lön eller kostnadsersättning? R 1987: 50 – Ersättning till konkursgäldenär för arbete i den av konkursboet fortsatta rörelsen betraktades som lön R 1988: 90 – Royalty till medverkande i filmproduktion skulle ingå i avgiftsunderlaget R 1993: 18 – R 2002: 10 anm. vid IL 61:3 – Ersättning för hemresor vid tjänstgöring på annan ort ansågs avgiftspliktig R 2002: 35; likaså nattraktamenten till den del de översteg den faktiska kostnaden för övernattning i arbetsgivarens övernattningsbostad 2003: 73. R 2010: 122 anm. vid lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 9 §.Avgiftsfri ersättning Skattefria ersättningar12 §12 §En ersättning är avgiftsfri om denär skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),undantas från skatteplikt enligt 6 § 2 eller 3 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, ellerundantas från skatteplikt enligt 8 § 5 eller 6 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Lag (2009:1064). R 2001: 44 anm. vid IL 11:11 – Förmån av fria betalkort skattefri R 2002: 109 anm. även vid IL 11:8.13 §13 § Upphävd g. Lag (2009:1064). Ersättning understigande visst belopp14 §14 § En ersättning till en person är avgiftsfri om ersättningen till den personen under året understigit 1 000 kronor. R 1988: 105 (socialavgift påförd ett lönebelopp som efter avdrag för vissa kostnader understeg 1 000 kr).Vissa ersättningar vid sjukdom m.m.15 §15 § En ersättning till en person vid sjukdom eller ledighet för vård av barn eller med anledning av barns födelse är avgiftsfri, till den del ersättningen motsvarar föräldrapenning, sjukpenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare får uppbära enligt 11 kap. 13 §, 27 kap. 56 eller 57 § eller 31 kap. 13 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282). R 1989: 78.Vissa ersättningar för vilka särskild löneskatt skall betalas16 §16 § Ersättningar från avtalsförsäkringar m.m., som enligt 1 § första stycket 1–5 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda skatt, är avgiftsfria.Ersättning för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas17 §17 § En ersättning, för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, är avgiftsfri.Ersättning från vinstandelsstiftelse18 §18 § En sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan juridisk person med motsvarande ändamål, som enligt 25 kap. 21–23 §§ socialförsäkringsbalken inte ska beaktas vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst, är avgiftsfri. Lag (2010:1282). Då ersättningar från vinstandelsstiftelse ansågs ej tillkomma de anställda på likartade villkor, skulle de ingå i stiftelsens underlag för arbetsgivaravgifter (äldre lag) R 2004: 5.Ersättning till idrottsutövare19 §19 §En ersättning till en idrottsutövare från en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) är avgiftsfri, om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2013:961). Äldre rätt: R 1999: 25.Läkare som biträtt bandyklubb i samband med matcher och träning ansågs ej som idrottsutövare 2004: 88.Ersättning för skiljemannauppdrag20 §20 § En ersättning för skiljemannauppdrag är avgiftsfri om parterna i skiljeförfarandet är av utländsk nationalitet.Ersättning som motsvarar utgifter i arbetet21 §21 §Om en ersättning till viss del motsvarar utgifter i arbetet är ersättningen till den delen avgiftsfri, om ifrågavarande utgifter under året kan beräknas uppgå till minst 10 procent av ersättningen från utgivaren under samma år. Detta gäller inte ersättning som beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Utgifterna får för bestämda yrkesgrupper beräknas enligt schablon grundad på de genomsnittliga utgifterna inom respektive grupp. Om det inte finns någon sådan schablon som avses i tredje stycket, ska Skatteverket på begäran av den som ger ut ersättning för utgifterna bestämma hur utgifterna ska beräknas.Om utgifterna har beräknats enligt tredje eller fjärde stycket, ska utgivaren underrätta mottagaren om beslutet. Lag (2011:1257). Se anm. vid 10 a §.Ersättning till barn i vissa fall22 §22 § Ersättning för arbete till barn är avgiftsfri, om avdrag för utgiften för ersättningen inte får göras enligt 60 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).Vissa förmåner och ersättningar från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag23 §23 § Sådan utdelning och kapitalvinst som enligt 48 a kap. 9 §, 50 kap. 7 §, eller 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp i inkomstslaget tjänst är avgiftsfri. Lag (2012:758). AvgiftsunderlagetHuvudregel24 §24 §Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter (avgiftsunderlaget) är summan av de avgiftspliktiga ersättningar som den avgiftsskyldige har utgett under en kalendermånad. Ersättning som avses i 1 § andra stycket ska räknas in i underlaget för den kalendermånad under vilken utgivaren fick kännedom om att rättigheten har utnyttjats eller överlåtits. Ersättningar som avses i 2 och 3 §§ ska räknas in i underlaget för den kalendermånad under vilken den avgiftsskyldige fick kännedom om ersättningen.I avgiftsunderlaget ska också ingå tidigare under året utgiven avgiftsfri ersättning som sammanräknad med en ersättning som utgetts under kalendermånaden blir avgiftspliktig. Lag (2011:1257). Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag25 §25 § När avgiftsunderlaget bestäms skall ersättning till företagsledare, make och barn anses ha utgetts till den som enligt bestämmelserna i 60 kap. 12–14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skall beskattas för ersättningen.Avgifter på grund av socialavgiftsavtal Rubriken införd g. Lag 2012:831. 25 a §25 a § Vid beräkning av avgiftsunderlaget i sådana fall som avses i 5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det underlag som beräknats enligt 24 § divideras med ett belopp motsvarande den sammanlagda procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter tas ut ökad med 100 procentenheter. Lag (2012:831). Lagen 2012:831, med ikraftträdande 1 jan. 2013, innehåller även:2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för sådan ersättning som har betalats ut respektive inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.3. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 25 a § tillämpas på sådan ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2012.4. Bestämmelsen i 3 kap. 12 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.Avgifterna och avgiftsberäkningenHuvudregel26 §26 §Arbetsgivaravgifterna är 19,80 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift 
3,55 % 
2. föräldraförsäkringsavgift 
2,60 % 
3. ålderspensionsavgift 
10,21 % 
4. efterlevandepensionsavgift 
0,60 % 
5. arbetsmarknadsavgift 
2,64 % 
6. arbetsskadeavgift 
0,20 % 
Lag (2018:2085). Lagen 2018:2085, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2018.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.Lagen 2016:1056, med ikraftträdande 1 jan. 2017, innehåller även:2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2016.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.Lagen 2015:776, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2015.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.Lagen 2014:1469, med ikraftträdande 1 jan. 2015, innehåller även:2. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.3. Bestämmelserna i 3 kap. 13 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.Avgifter för personer som har fyllt 65 år27 §27 § På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år skall bara ålderspensionsavgiften betalas.Avgifter för personer under 18 årRubrik införd g. Lag 2019:479 28 §28 §På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad. Lag (2019:479). Avdrag för personer som arbetar med forskning eller utvecklingRubriken införd g. Lag 2013:961. 29 §29 § Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling.Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av första stycket inte avses sådan ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 27 eller 28 §. Lag (2019:479). Lagen 2015:474, med ikraftträdande 1 aug. s.å., innehåller även:2. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas även på ersättning som betalas ut under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016. På ersättning som betalas ut under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag 2015:776. 3. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst som uppbärs under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016. På inkomst som uppbärs under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter d. 1 aug. 2015 respektive såväl före som efter d. 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 1 aug. 2015 respektive efter d. 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. Lag 2015:776. Lagen 2013:961, med ikraftträdande 1 jan. 2014, innehåller även:2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 29–31 §§ tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2013.Förutv. 29 § upphävd g. Lag 2006:1345. 30 §30 § Avdrag enligt 31 § får göras bara om personen under kalendermånaden har arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige under minst tre fjärdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid.Om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, får avdrag enligt 31 § ändå göras om avdrag enligt första stycket har fått göras under var och en av de närmast föregående fyra kalendermånaderna.Avdrag enligt andra stycket får inte göras om orsaken till att villkoren enligt första stycket inte är uppfyllda är att personen har fått ändrade arbetsuppgifter. Lag (2013:961). Förutv. 30 § upphävd g. Lag 2006:1345. 31 §31 § Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 26 §. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige får inte överstiga 230 000 kronor.Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer. Lag (2013:961). Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021. 3 kap.Egenavgifter Avgiftsskyldigheten1 §1 §En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst skall betala egenavgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel. Bestämmelser om avgiftspliktig inkomst finns i 3–8 §§.Situationer när avgifter skall betalas2 §2 § Egenavgifter ska betalas på avgiftspliktig inkomst avarbete i Sverige, ocharbete i utlandet om den avgiftsskyldige när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater. Lag (2011:294). Avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet3 §3 § Överskott av näringsverksamhet är avgiftspliktig, om den som har inkomsten har arbetat i verksamheten i inte oväsentlig omfattning. R 1988: 92 (ang. vad rörelseidkare pga. trafikförsäkring erhållit i ersättning för utebliven rörelseinkomst).Avgiftspliktig inkomst av tjänstInkomst av självständigt bedriven verksamhet4 §4 § Inkomst av tjänst från verksamhet som bedrivs självständigt men som inte räknas som näringsverksamhet är avgiftspliktig.Ersättning som utges av privatpersoner5 §5 § En ersättning för arbete som utförts åt en fysisk person eller ett dödsbo är avgiftspliktig, om den skall tas upp i inkomstslaget tjänst och arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § inte skall betalas på ersättningen.6 §6 § Upphävd g. Lag (2012:831). Marie Curie-stipendier7 §7 § Forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium) är avgiftspliktigt.Detta gäller inte om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person. Lag (2011:294). Inkomster för den som är godkänd för F-skattRubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:1257. 8 §8 §Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga, om den som gett ut ersättningen enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 § inte skall betala arbetsgivaravgifter. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete samt sådan ersättning som enligt 2 kap. 11 § 1, 2 eller 4 likställs med ersättning för arbete. Avgiftsfri inkomstErsättningar under 1 000 kronor9 §9 § Sådana ersättningar för arbete från en utbetalare som sammanlagt under året understiger 1 000 kronor är avgiftsfria.Detta gäller inte om ersättningen utgör inkomst av näringsverksamhet.Sjukpenning och rehabiliteringspenning10 §10 § Sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken är avgiftsfri.Detta gäller också arbetsskadesjukpenning enligt samma balk och motsvarande ersättning som utges enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande. Lag (2010:1282). Ersättning till näringsidkare som inte är godkänd för F-skattRubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:1257. 11 §11 § En ersättning för arbete som utgör inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet är avgiftsfri, om den som utger ersättningen skall betala arbetsgivaravgifter på den enligt bestämmelserna i 2 kap. Avgiftsunderlaget12 §12 §Underlaget för beräkning av egenavgifter (avgiftsunderlaget) är summan av de avgiftspliktiga nettoinkomsterna enligt beslut om slutlig skatt för den avgiftsskyldige, ochandra avgiftspliktiga nettoinkomster beräknade i enlighet med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) om en obegränsat skattskyldig fysisk person som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige. Ett underskott i en näringsverksamhet får inte minska ett överskott i en annan näringsverksamhet. Avgiftsunderlag ska inte fastställas, om den avgiftsskyldige avlidit under beskattningsåret. Lag (2012:831). Avgifterna och avgiftsberäkningen13 §13 §Egenavgifterna är 17,35 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift 
3,64 % 
2. föräldraförsäkringsavgift 
2,60 % 
3. ålderspensionsavgift 
10,21 % 
4. efterlevandepensionsavgift 
0,60 % 
5. arbetsmarknadsavgift 
0,10 % 
6. arbetsskadeavgift 
0,20 % 
Lag (2018:2085). Avgiftsunderlag mindre än 1 000 kronor14 §14 § Inga egenavgifter skall betalas om avgiftsunderlaget understiger 1 000 kronor.Avgifter för personer som har fyllt 65 år15 §15 § Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 65 år ska bara betala ålderspensionsavgiften. Lag (2011:1257). 15 a §15 a § Upphävd g. Lag (2015:474). Avgifter för personer som har pension16 §16 § Den som har haft hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken hela beskattningsåret ska bara betala ålderspensionsavgiften. Detsamma gäller den som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt samma balk någon del av beskattningsåret. Lag (2011:1257). Sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning17 §17 § Den för vilken sjukpenningförsäkring enligt 27 kap. 29–31 §§ socialförsäkringsbalken gäller med karenstid ska betala sjukförsäkringsavgift efter en procentsats som beräknas med hänsyn till hur karenstiden bedöms påverka försäkringens utgifter. Lag (2010:1282). Procentsatsen enl. denna § fastställes av Riksförsäkringsverket (F 1998:562 anm. vid SFB 2:2).Avdrag vid avgiftsberäkningen Rubriken införd g. Lag 2010:436. 18 §18 § Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.Första stycket gäller baratill den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, ochom den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §. Lag (2015:474). Lagen 2013:1013, med ikraftträdande 1 jan. 2014, innehåller även:2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för sådan inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.3. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2013.4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2013 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.Lagen 2010:436, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomster som uppbärs efter d. 31 dec. 2009. 3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter d. 1 jan. 2010 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.Förutv. 18 § upphävd g. Lag 2006:1345. 19 §19 § Upphävd g. Lag (2012:758). 20 §20 § Upphävd g. F (2013:1013). 4 kap.FörfarandetBetalning av socialavgifter1 §1 § Föreskrifter om förfarandet vid uttag av avgifter enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).Bestämmelserna om omprövning och överklagande i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen gäller för beslut enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ samt 2 kap. 21 § fjärde stycket. Besluten ska vid tillämpningen av bestämmelserna i skatteförfarandelagen anses som beslut om arbetsgivaravgifter. Lag (2011:1257). Skattebrott m.m.2 §2 §I fråga om avgift som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen (1971:69). Lag (2011:1257). Lagen 2003:551, med ikraftträdande 1 jan. 2004, innehåller även:2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.Verkställighetsföreskrifter3 §3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av 2 kap. 21 § tredje stycket och 3 kap. 17 § meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Se F 1998:562 anm. vid SFB 2:2.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2000:980 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.2. Genom lagen upphävs lagen (1981:691) om socialavgifter.3. Äldre bestämmelser om arbetsgivaravgifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.4. Äldre bestämmelser om egenavgifter gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.5. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På ersättning till en sådan person skall inga avgifter betalas om denna vid årets ingång har fyllt 65 år.6. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På inkomster som en sådan person har skall inga avgifter betalas, om personen har fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret.7. Arbetsgivaravgifter skall inte betalas på ersättning för arbetsskada som har inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter eller på ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993, allt under förutsättning att ersättningen utgår på grund av ansvarighetsförsäkring vilken meddelats enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer. Detta gäller emellertid endast ersättning som inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en och samma arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2004:849). 8. En förbindelse som avses i 2 kap. 11 eller 12 § eller 15 kap. 18 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i dess lydelse före d. 1 jan. 2001 skall alltjämt gälla, om arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 4 § denna lag inte skall betalas på den ersättning som omfattas av förbindelsen.9. Bestämmelsen i 2 kap. 30 § skall tillämpas i fråga om avgifter på ersättningar som betalas ut efter utgången av år 2001. 2001:909 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgiftspliktig ersättning som utgetts före ikraftträdandet. 2001:1174 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. 2002:216 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2002:973 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med d. 1 jan. 2003. 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med d. 1 jan. 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2003:551 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas. 2004:849 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 11 § gäller i fråga om ersättning som har betalats till en allmän försäkringskassa. 2004:1056 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med d. 1 jan. 2005.3. Äldre bestämmelser i 2 kap. 28 § tillämpas fortfarande på arbetsgivaravgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.4. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med d. 1 jan. 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.5. De nya bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av år 2004. 2004:1243 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2004:1244 (Utkom d. 17 dec. 2004.) 2005:829 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med d. 1 jan. 2006.3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med d. 1 jan. 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2006:1345 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med d. 1 jan. 2007.3. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i dess äldre lydelse och de upphävda bestämmelserna i 2 kap. 28–30 §§ tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.4. De upphävda bestämmelserna i 2 kap. 28 och 29 §§ tillämpas även på ersättning som betalas ut under 2007.Vid tillämpningen av 2 kap. 28 § skall docka) procenttalet vara 2,5 i stället för 5, ochb) beloppet vara 1 545 kronor i stället för 3 090 kronor.5. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 30 § tillämpas även på ersättning som betalas ut under 2007. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall dock procenttalet vara 2,5 i stället för 5.6. Bestämmelserna i punkterna 4 och 5 tillämpas inte i fråga om ersättning till arbetstagare som enligt 2 kap. 27 § bara skall betala ålderspensionsavgift.7. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.8. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas även på inkomst som uppbärs under 2007.Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § första stycket skall dock,a) procenttalet vara 2,5 i stället för 5, ochb) beloppet vara 4 500 kronor per år i stället för 9 000 kronor per år.Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § andra stycket skall beloppet vara 18 540 kronor per år i stället för 37 080 kronor per år.Vid tillämpningen av 3 kap. 19 § skall beloppen vara 18 540 kronor per år i stället för 37 080 kronor per år. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall iakttagas vad som sägs i punkt 4.Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2006 respektive såväl före som efter utgången av år 2007 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2006 respektive tiden efter utgången av år 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.9. Bestämmelserna i punkt 8 tillämpas inte på inkomst som uppbärs av den som enligt 3 kap. 15 och 16 §§ bara skall betala ålderspensionsavgift. 2007:284 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 30 juni 2007.3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2007:966 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2007.3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2008:824 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009 och tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2008. 2008:1266 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2008.3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2008:1269 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2008.3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2009:1064 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas på ersättningar som betalas ut efter d. 31 dec. 2009. 2009:1160 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2009.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2010:404 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 30 juni 2010.2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 30 juni 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2010:436 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomster som uppbärs efter d. 31 dec. 2009.3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter d. 1 jan. 2010 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2010:1282 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Vad som föreskrivs i 2 kap. 15 och 18 §§ samt 3 kap. 10, 16 och 17 §§ om ersättningar enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om motsvarande ersättningar enligt den före d. 1 jan. 2011 gällande äldre lagstiftningen. 2010:1827 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2010.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2011:294 Denna lag träder i kraft d. 15 april 2011. 2011:1257 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. De nya bestämmelserna om arbetsgivaravgifter i 2 kap. 5, 7, 10–11, 21 och 24 §§ samt 4 kap. 1 och 2 §§ tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2011.3. De nya bestämmelserna om egenavgifter i 3 kap. 12, 15–16 och 18 §§ samt 4 kap. 1 och 2 §§ tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 jan. 2012, dock inte om beskattningsåret har börjat före d. 1 febr. 2012. 2011:1285 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2011.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2012:758 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2012.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.4. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om självdeklarationen vid 2013 års taxering.5. Bestämmelsen i den upphävda 3 kap. 19 § gäller dock fortfarande i fråga om självdeklarationen vid 2011 och 2012 års taxeringar. 2012:831 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för sådan ersättning som har betalats ut respektive inkomst som har uppburits före ikraftträdandet. 3. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 25 a § tillämpas på sådan ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2012. 4. Bestämmelsen i 3 kap. 12 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2013:961 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 29–31 §§ tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2013. 2013:1013 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för sådan inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.3. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2013.4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2013 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2014:1469 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.2. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.3. Bestämmelserna i 3 kap. 13 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. 2015:179 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2015.2. Bestämmelsen i 2 kap. 28 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 30 april 2015.3. Bestämmelserna i 3 kap. 15 a och 18 §§ i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2015:474 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015.2. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas även på ersättning som betalas ut under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016. På ersättning som betalas ut under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag (2015:776). 3. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst som uppbärs under perioden 1 aug. 2015–31 maj 2016. På inkomst som uppbärs under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter d. 1 aug. 2015 respektive såväl före som efter d. 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 1 aug. 2015 respektive efter d. 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. Lag (2015:776). 2015:776 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2015.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2016:1056 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2016.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2017:1213 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2018:1163 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:2085 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2018.3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 31 dec. 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 31 dec. 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 2019:479 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2019.Lagen tillämpas på ersättning som utges efter d. 31 juli 2019. F (1994:549) om nedsättning av socialavgifter. Ang. nedsättning enl. 1983 års lag betr. Norrbottens län R 1993: 54 (avser nedsättning även enl. 1990 års lag om nedsättning), 1998: 29 (fråga om ”tillverkning”).