Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1994:1563) om tobaksskatt LTSTobaksskattelagenFörarbeten1994:1563 Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95.1995:612 Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321.Jfr rådets direktiv 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor och av direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor (EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46, Celex 394L0074).1995:1530 Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120.1997:357 Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251.1997:443 Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.1998:512 Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312.1998:596 Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318.1998:1678 Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68.1999:428 Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.1999:447 Prop. 1998/99:86 och 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.1999:1004 Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42.1999:1068 Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64.1999:1107 Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.1999:1327 Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110.2000:480 Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.2000:1297 Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.2000:1424 Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr 2000/01:129.2001:195 Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.2001:516 Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240.2001:521 Bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271.2001:899 Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63.2002:419 Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.2002:888 Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20.2002:1001 Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.2003:709 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.2003:807 Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42.2004:119Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140.2004:231Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201.2005:458Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258.2005:959Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.2006:1392Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.2006:1506Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43.2007:348Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181.2007:1385Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.2009:1501Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.Jfr rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32008L0118).2009:1502Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.2010:105Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.2010:179Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203.2010:1520Prop. 2010/11:13, bet. 2010/11:SkU11, rskr. 2010/11:42.Jfr rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG (EUT L 50, 27.2.2010, s. 1, Celex 32010L0012).2010:1895Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95.2011:99Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162.2011:285Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.2011:1290Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.2011:1366Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.2012:676Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5.2013:1070Prop. 2013/14:10, bet.2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.2013:1071Prop. 2013/14:10, bet.2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.2014:1494Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.2014:1507Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.2015:889Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.2016:264Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.2016:1070Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.2017:1206Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.2018:1885Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:1885 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 11, 13 och 15 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse. Av Stefan Olsson: Ändrad lydelse av 11 § fjärde stycket innebär att det numera även är tillämpligt på s.k. flyttnings- eller transportsäkerhet enligt första eller andra styckena. Ställd säkerhet ska enligt fjärde stycket kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att beslut om att återkalla godkännande som upplagshavare har återkallats. Denna bestämmelse gällde tidigare endast för lagersäkerhet enligt tredje stycket. Samtidigt har det införts en jämkningsregel, med innebörden att flyttningssäkerheten efter återkallelsen får sänkas till ett belopp motsvarande skatten belöpande på de varor som är under transport då återkallelsen sker. Jämkning kan ske efter begäran av upplagshavaren, se prop. 2017/18:294, s. 106.Tillägget i 13 § tredje stycket innebär att ställd säkerhet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att beslut om att återkalla godkännande som registrerad varumottagare har återkallats.Ändrad lydelse av 15 § andra stycket innebär att ställd säkerhet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att beslut om att återkalla godkännande som registrerad avsändare har återkallats. Den under 11 § beskrivna jämkningsregeln för flyttningssäkerhet är tillämplig även på registrerade avsändare.Lagens tillämpningsområde1 §1 § Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag.Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. För beskattningen gäller 1 a–34 §§.Skatt ska betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. För beskattningen av snus och tuggtobak gäller 35–40 a §§.Med import avses att en tobaksvara förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export avses att en tobaksvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-land.Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde. Lag (2011:285). 1 a §1 a §Med cigaretter avsestobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i 1 b §,tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör, ellertobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper. Lag (2001:516). 1 b §1 b §Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, omdet yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, ochomkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden. Lag (2010:1520). 1 c §1 c §Med röktobak avsestobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 1 a eller 1 b §. Med tobaksavfall i första stycket avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter. Lag (2010:1520). 1 d §1 d §Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller. Lag (2010:1520). 1 e §1 e §Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a eller 1 c § behandlas som cigaretter respektive röktobak. Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används för medicinska ändamål behandlas dock inte som tobaksvaror. . Lag (2001:516). Skatt på cigaretter2 §2 § Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 51 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §. Lag (2014:1494). 3 §3 §Med detaljhandelspris avses i denna lag varje cigarettprodukts högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift. Detaljhandelspriset fastställs av tillverkaren eller hans representant eller i fråga om cigaretter som importeras från tredje land av importören. Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset.Om detaljhandelspris inte har fastställts får beskattningsmyndigheten uppskatta priset efter vad som kan anses skäligt.Kontrollmärkning på cigarettförpackningar4 §4 §Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset. Detta gäller dock inte cigaretter som upplagshavare tillhandahåller för försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker. Lag (2000:480). 5 §5 §Den som säljer cigaretter till högre pris än detaljhandelspriset skall av beskattningsmyndigheten påföras belopp motsvarande den ytterligare skatt som skulle ha tagits ut enligt 2 § första stycket om detaljhandelspriset hade varit fastställt till det pris som varan sålts för.Om det saknas erforderliga uppgifter eller om beloppet inte annars kan beräknas tillförlitligt, får beskattningsmyndigheten uppskatta beloppet efter vad som kan anses skäligt.6 §6 §Den som tillhandahåller cigaretter till försäljning på annat sätt än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset döms till böter eller fängelse i högst sex månader.I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket. 7 §7 §Cigaretter som varit föremål för brott enligt 6 §, eller värdet av cigaretterna om dessa inte finns kvar, skall förklaras förverkade om det inte är uppenbart oskäligt.Skatt på cigarrer, cigariller och röktobak8 §8 § Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 33 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 1 841 kronor per kilogram.För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §. Lag (2014:1494). UppskovsförfarandetRubriken införd g. Lag 2009:1501. 8 a §8 a § I denna lag avses med uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EU av skattepliktiga tobaksvaror, släpps för konsumtion: att tobaksvaroravviker från ett uppskovsförfarande,innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, ellerimporteras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande, beskattade tobaksvaror: tobaksvaror som släppts för konsumtion i ett EU-land och för vilka skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet. Lag (2011:285). 8 b §8 b §Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas endastfrån ett skatteupplag tilla) ett annat skatteupplag, b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EU-land,c) en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU, ellerd) antingenen beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, elleren internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från tobaksskatt gäller i det andra EU-landet.Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren. Varor får även flyttas under uppskovsförfarande frånett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, ellerett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land. Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget. Lag (2011:285). 8 c §8 c § För flyttning under uppskovsförfarande krävs att de varor som flyttas omfattas avsådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 22 b § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 23 a §, ochsådan säkerhet för skatten som avses i 11 § första och andra styckena eller 15 §. Lag (2013:1071). 8 d §8 d §En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 8 b §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EU. Lag (2011:285). 8 e §8 e §Tobaksvaror som flyttas enligt artiklarna 17–28 i rådets direktiv 2008/118/EG, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarande i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium. Lag (2009:1501). Skattskyldighet m.m. för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2005:458. Skattskyldiga9 §9 §Skattskyldig är den somi egenskap av godkänd upplagshavare enligt 10 § hanterar tobaksvaror enligt uppskovsförfarandet,i egenskap av godkänd varumottagare enligt 13 eller 14 § tar emot tobaksvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet,säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 eller 16 b §,tar emot beskattade tobaksvaror enligt 16 c §,för in eller tar emot beskattade tobaksvaror från ett annat EU-land till Sverige enligt 17 §,i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag,använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, elleri annat fall än som avses i 1–7, innehar skattepliktiga tobaksvaror utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas med att de går förlorade. Första stycket 5 och 8 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land förvarar tobaksvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt territorium. Lag (2013:1070). 9 a §9 a § Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 5 och 8 undantas varor som förs in till Sverigeunder sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter. Lag (2014:1494). 9 b §9 b §Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 7 undantas varor som förvärvats skattefritt enligt 31 e § och som blivit fullständigt förstörda genom oförutsedda händelser eller force majeure. Lag (2013:1071). 9 c §9 c §Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras förövergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 8 b och 8 c §§. Lag (2016:264). Upplagshavare och skatteupplag 10 §10 §Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser atttillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor,för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor som flyttats enligt uppskovsförfarande,för försäljning till näringsidkare inom EU importera skattepliktiga varor från tredje land, ellerbedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavareär lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, ochdisponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.Upplagshavares hantering av skattepliktiga tobaksvaror ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.Som skatteupplag får inte godkännas ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad.Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare. Lag (2017:1206). 10 a §10 a §En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga tobaksvaror samt regelbundet inventera lagret av sådana varor. Lag (2001:516). 10 b §10 b §En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget. Lag (2013:1071). 11 §11 § En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 8 b § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av varorna.Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av tobaksvaror sker enligt 8 b §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 20 § första stycket 1eller 20 a §. Säkerheten ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.Säkerheterna ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt första och andra styckena får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 8 d §. Lag (2018:1885). 12 §12 §Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns,ställd säkerhet inte längre är godtagbar, ellerupplagshavaren begär det.Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2009:1501). 12 a §12 a § Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 20 § första stycket 1 eller 20 a § inträder efter konkursbeslutet.Om sådana varor som avses i första stycket ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren enligt 20 § första stycket 1 eller 20 a §.Kravet i 11 § tredje stycket gäller inte konkursboet. Lag (2013:1071). Registrerad varumottagareRubriken har denna lydelse enligt Lag 2009:1501. 13 §13 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovsförfarande (ordinarie mottagningsplats).En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.En registrerad varumottagare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare. Lag (2018:1885). 13 a §13 a §Säkerheten enligt 13 § ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal har beslutats förde tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, ellerdet lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.Vid beräkning av medeltalet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.Om det belopp som säkerheten lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som vid denna tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för tobaksskatt som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt första-tredje styckena, lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta avden skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, ochskatten på de varor som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet. Lag (2013:1071). 14 §14 § Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt angivna flyttning.En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot de varor som flyttas under uppskovsförfarandet.Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på tillfälligt registrerade varumottagare. Lag (2013:1070). 14 a §14 a §Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 20 § första stycket 2 inträder efter konkursbeslutet.Om sådana varor som avses i första stycket ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för varumottagaren enligt 20 § första stycket 2. Lag (2013:1071). Registrerad avsändareRubriken införd g. Lag 2009:1501. 15 §15 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad avsändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 11 § första, andra och fjärde styckena och om återkallelse i 12 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare. Lag (2018:1885). Jämkning av säkerhetsbelopp Rubriken införd g. Lag 1997:357. 15 a §15 a §I fall som avses i 11 § tredje stycket och 13 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Lag (2009:1501). Distansförsäljning16 §16 § Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar beskattade tobaksvaror och varorna transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig.Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 16 b § omfattar även sådana överföringar av tobaksvaror som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. Lag (2011:285). 16 a §16 a §Vid distansförsäljning enligt 16 § ska säljaren företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för skatten. Representanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av tobaksskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.Bestämmelserna om återkallelse i 12 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket. Lag (2009:1501). 16 b §16 b §Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer tobaksvaror till någon i Sverige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 16 och 16 a §§, innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2011:285). 16 c §16 c §Den som tar emot tobaksvaror som avsänts till Sverige enligt 16 eller 16 b § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte ställt säkerhet för skatten i Sverige. Lag (2009:1501). Övriga skattskyldiga17 §17 § Den som för in eller tar emot beskattade varor på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan varorna flyttas från det andra EU-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 9 a §. Lag (2011:285). Undantag från skattepliktRubriken införd g. Lag 2009:1501. 18 §18 §Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovsförfarandeblivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund avvarornas beskaffenhet,oförutsedda händelser eller force majeure, ellerblivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlustenhar skett i Sverige, ellerupptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverigeunder förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ellervid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2013:1071). Import från tredje land i vissa fall19 §19 §Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 9 c § är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket. Lag (2012:676). Skattskyldighetens inträde20 §20 §Skattskyldigheten inträder förupplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 närskattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b och 8 c §§,skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, ellergodkännandet av skatteupplaget återkallas,varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillverkas,den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används för annat än avsett ändamål,den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande, ochden som är skattskyldig enligt 9 c §, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull.Om beskattade tobaksvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatteverket efterge skatten på varorna.Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket. Lag (2016:264). 20 a §20 a §Skattskyldighet inträder för upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när varor som flyttats under uppskovsförfarande tas emot av upplagshavaren, omvarorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet, ochmottagande av varorna accepteras genom mottagningsrapport enligt 22 f § eller genom pappersdokument enligt 24 §, menvarorna inte tas in i skatteupplaget. Lag (2013:1071). 21 §21 §Från skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 undantas varor somhar återanvänts vid tillverkning, elleruteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget. Lag (2013:1071). Dokumenthantering vid varuflyttningar enligt uppskovsförfarandetRubriken införd g. Lag 2009:1501. Det datoriserade systemet Rubriken införd g. Lag 2009:1501. 22 §22 §I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varorEUT L 162, 1.7.2003, s. 5 (Celex 32003D1152). (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:elektroniska administrativa dokument enligt 22 b § första stycket,administrativa referenskoder enligt 22 b § andra stycket,uppgifter om ändrad destination enligt 22 d §,mottagningsrapporter enligt 22 f § första stycket, ochexportrapporter enligt 22 f § andra och tredje styckena.Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 23 a och 24 §§.Bestämmelserna i 22 b–22 e och 23 a §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare. Lag (2013:1071). 22 a §22 a §Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mottagningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen. Lag (2009:1501). 22 b §22 b §Innan en sådan flyttning av varor som avses i 8 b § påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet innan flyttningen av varorna påbörjats.Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av det elektroniska administrativa dokumentet. Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det. Lag (2009:1501). 22 c §22 c §Avsändaren ska lämna den person som medför varorna ett dokument som innehåller den administrativa referenskod som avses i 22 b § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen. Lag (2009:1501). 22 d §22 d §Den som avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen måste vara en sådan destination som avses i 8 b § första stycket 1 a, b eller c, eller en direkt leveransplats. Lag (2011:99). 22 e §22 e §Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EU-landet. Lag (2011:285). 22 f §22 f §Den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).Vid flyttning enligt 8 b § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats (exportrapport).Vid flyttning enligt 8 b § fjärde stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport. Lag (2011:285). 23 §23 §Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket till Skatteverket lämna ett intyg enligt 22 f § andra eller tredje stycket.När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet. Lag (2012:676). Reservsystemet Rubriken införd g. Lag 2009:1501. 23 a §23 a §När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får en varuflyttning under uppskovsförfarande påbörjas omvarorna åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upprättas (ersättningsdokument), ochavsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. En kopia av ersättningsdokumentet ska därefter lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 22 d §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras. Lag (2009:1501). Förutv. 23 a § nu 28 b §.24 §24 § Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 22 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 22 f § andra eller tredje stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten. Lag (2011:99). 25 §25 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:Den som avsänt varor enligt 8 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.Den som ändrat flyttningens destination enligt 22 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 8 b § ska lämna en mottagningsrapport.Skatteverket ska lämna en exportrapport.Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 22 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet. Lag (2011:99). Flyttning av beskattade tobaksvarorRubriken införd g. Lag 2009:1501. 26 §26 § Den som ansvarar för en flyttning av beskattade tobaksvaror ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när varorna flyttas tillett annat EU-land under sådana förhållanden att skattskyldighet inträder i det andra landet, elleren svensk ort via ett annat EU-land.Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock intevid distansförsäljning av beskattade tobaksvaror som sänds från Sverige, ellerför beskattade tobaksvaror som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium.Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden. Lag (2011:285). 26 a §26 a § har upphävts genom lag (1999:1327). Beskattning vid oegentligheterRubriken införd g. Lag 2009:1501. 27 §27 §Om varor, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten harbegåtts i Sverige, ellerupptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.Skatt enligt första stycket ska betalas avden eller dem som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, ellervarje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och som varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för konsumtion. Lag (2009:1501). 27 a §27 a §Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet anses ha begåtts här i landet och varorna beskattas här omvarorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige, ochdet inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 8 b § på ett tillfredsställande sätt visasatt flyttningen har avslutats i enlighet med 8 d § eller motsvarande reglering i mottagarlandets lagstiftning, ellerpå vilken plats oegentligheten har begåtts.Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes. Lag (2017:1206). 28 §28 §Om beskattade tobaksvaror som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare, ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som harbegåtts i Sverige, ellerupptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten eller av varje annan person som medverkat i oegentligheten. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes. Lag (2009:1501). 28 a §28 a § Upphävd g. Lag (2009:1502). 28 b §28 b § Upphävd g. Lag (2009:1502). 28 c §28 c § Upphävd g. Lag (2012:676). Återbetalning av skatt29 §29 § För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter flyttas till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distansförsäljning av beskattade tobaksvaror från Sverige ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till Skatteverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EU-landet.Har en vara beskattats enligt 27, 27 a eller 28 §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat. Lag (2017:1206). 30 §30 § Har skatt betalats i Sverige för varor som sedan exporterats till tredje land, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat följer av andra stycket.Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Lag (2009:1501). 31 §31 §Om skatt har betalats till Skatteverket för beskattade tobaksvaror och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, medges efter ansökan återbetalning av skatten. Lag (2013:1070). Förutv. 31 § upphävd g. Lag 2002:419. 31 a §31 a §En ansökan om återbetalning enligt 29–31 §§ ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2017:1206). Förutv. 31 a § upphävd g. Lag 2002:419. 31 b §31 b § Upphävd g. Lag (2002:419). 31 c §31 c § Upphävd g. Lag (2002:419). 31 d §31 d §Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av tobaksskatt på varor som har förvärvats av utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.Medlemsstaters ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta. Lag (1998:1678). Inköp av varor utan skatt Rubriken införd g. Lag 1999:447. 31 e §31 e §Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot tobaksvaror utan skattför förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, ellerför försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land. Första stycket gäller endast om tobaksvarorna tas emotfrån en upplagshavare i Sverige, ellerunder uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EU-land. Lag (2011:285). Avdrag32 §32 § En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varorför vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg, ellersom har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 27 § under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande. Lag (2014:1507). 33 §33 § Upphävd g. Lag (2011:99). Förfaranderegler Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2002:419. 34 §34 §I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket och 34 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253). Lag (2016:264). 34 a §34 a §Skatteverket beslutar om skatt som avses i 27, 27 a och 28 §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är av betydelse för beslut om skatt enligt 27, 27 a eller 28 § av någon annan än den som föreläggs eller revideras.I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §, 59 kap. 11 §, 13–21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4–6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8 och 13–15 §§ och 66–71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.Om den som är skattskyldig enligt 27, 27 a eller 28 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av. Lag (2017:1206). Skattskyldighet m.m. för snus och tuggtobak Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2005:458. 35 §35 § Skatt på snus tas ut med 432 kronor per kilogram och på tuggtobak med 476 kronor per kilogram.För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §. Lag (2014:1494). 36 §36 §Skattskyldig är den somhar godkänts som lagerhållare enligt 38 §,i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggtobak,i annat fall än som avses i 1, från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot snus eller tuggtobak, elleranvänder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten. Lag (2011:285). 37 §37 §Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus eller tuggtobak från tredjeland är,om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen, om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 38 §. Lag (2016:264). 38 §38 §Som lagerhållare får godkännas den som avser attyrkesmässigt tillverka snus eller tuggtobak,från ett annat EU-land yrkesmässigt föra in eller ta emot snus eller tuggtobak,importera snus eller tuggtobak från tredje land, ellersälja snus eller tuggtobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2011:285). 38 a §38 a §Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 39 § 1 inträder efter konkursbeslutet. Lag (2013:1071). 39 §39 §Skattskyldigheten inträder förden som är godkänd lagerhållare närsnus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar snus eller tuggtobak som då ingår i hans lager,den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus eller tuggtobak tillverkas,den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus eller tuggtobak förs in till Sverige,den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus eller tuggtobak används för annat än avsett ändamål,den som är skattskyldig enligt 37 § när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. Lag (2016:264). 40 §40 §Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.Bestämmelserna i 30, 31 d och 31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt påtuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, ochtuggtobak och snusa) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,d) som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där, ellere) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet. Lag (2016:264). 40 a §40 a §Den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land ska efter ansökan medges återbetalning av skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att varorna förts ut ur landet.Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos beskattningsmyndigheten. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.En ansökan om återbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2017:1206). Överklagande Rubriken införd g. Lag 2002:419. 41 §41 §Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige, sökanden och säljare som avses i 5 §. Lag (2002:419). Tidigare beteckning 35 §. Förutv. 41 § nu 40 §.SkatteomräkningRubriken införd g. Lag 2010:1520. 42 §42 § För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2014. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Lag (2014:1494). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1994:1563 1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid ikraftträdandet upphör lagen (1961:394) om tobaksskatt att gälla. Den upphävda lagen tillämpas dock fortfarande i de fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet av den nya lagen.(Lagen 1994:1500 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft 1 jan. 1995.)2. Den som är registrerad som skattskyldig enligt de äldre bestämmelserna skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som upplagshavare eller enligt 39 § enligt den nya lagen vid ikraftträdandet, inträder dock inte skattskyldighet för lagret vid avregistreringen.3. I stället för vad som föreskrivs i 2 § första stycket skall till och med d. 31 dec. 1995 skatten på cigaretter tas ut med 75 öre per cigarett.4. Föreskrifterna i 3 och 5 §§ den nya lagen tillämpas från och med d. 1 jan. 1996 och föreskrifterna i 4, 6 och 7 §§ tillämpas från och med d. 1 juli 1996. Lag (1995:1530). 1995:612 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995. Bestämmelserna i 9, 21 och 31 a §§ tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid från och med d. 1 jan. 1995. 1995:1530 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996. 1997:357 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1997:443 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1998:512 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. 1998:596 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 1998.2. Skattskyldig för tobaksskatt får dock i tobaksskatteredovisningen till beskattningsmyndigheten tillämpa de nya skattesatserna på cigaretter under tiden den 27–31 juli 1998 under förutsättning att dessa cigaretter inte bjuds ut till försäljning före den 1 augusti 1998 och att en särredovisning lämnas för tiden den 27–31 juli 1998. 1998:1678 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1999:428 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999. 1999:447 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.2. I fråga om varor som har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant eller levererats för försäljning i exportbutik före ikraftträdandet gäller 32 § första stycket e och f i sin äldre lydelse.3. Den som har förvärvat varor utan skatt före ikraftträdandet är skyldig att betala skatt om varorna efter ikraftträdandet används för andra ändamål än som anges i 32 § första stycket e och f samt andra stycket. Därvid gäller 20 § första stycket 7 och 22 § femte stycket. 1999:1004 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. 1999:1068 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. 1999:1107 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 31 a § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse. 1999:1327 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. 2000:480 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.3. De nya bestämmelserna i 9 b § gäller inte för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2000:1297 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till friomsättning. 2000:1424 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2001:195 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 36 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall upphöra att gälla vid utgången av sept. 2001. 2001:516 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2001:521 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2001:899 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. 2002:419 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002 i fråga om 1 b § och i övrigt d. 1 jan. 2003.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.3. Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt tidigare 39 § skall anses godkänd som lagerhållare enligt nya 38 §. 2002:888 (Utkom d. 6 dec. 2002.) 2002:1001 1. Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2003. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 3. Skatten enligt 2 § första stycket andra meningen skall från och med d. 1 mars och till och med d. 31 dec. 2003 vara 84 öre per cigarett. 2003:709 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2003:807 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2004:119 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2004. 2004:231 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2004. 2005:458 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005. 2005:959 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2006:1392 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2006:1506 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2007:348 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007. 2007:1385 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2009:1501 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas för tid från och med d. 1 april 2010.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före d. 1 april 2010.3. Den som är godkänd som upplagshavare d. 1 april 2010 ska godkännas som registrerad avsändare.4. En registrering som varumottagare enligt 13 § i sin äldre lydelse ska från och med d. 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registrerad varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.5. Bestämmelserna i 15 § tillämpas från och med ikraftträdandet. 2009:1502 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för varuflyttningar som har påbörjats före d. 1 jan. 2011. 2010:105 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010. 2010:179 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010. 2010:1520 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2010:1895 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2011:99 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2011:285 Denna lag träder i kraft d. 15 april 2011. 2011:1290 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2011:1366 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.3. Bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483). 2012:676 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2013:1070 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.2. De nya bestämmelserna om eftergift i 20 § och återbetalning i 31 § tillämpas på varor som har förts in i Sverige från och med d. 1 jan. 2014. 2013:1071 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2014:1494 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2014:1507 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2015:889 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2016:264 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2016:1070 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.2. Bestämmelserna i 34 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beslut om beskattning vid oegentlighet som har meddelats efter lagens ikraftträdande. 2017:1206 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Bestämmelserna i den nya 27 a § tillämpas första gången på flyttningar som påbörjas efter ikraftträdandet.3. Bestämmelserna i den nya 31 a § och i 40 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning efter ikraftträdandet.4. För skatteupplag som har godkänts före ikraftträdandet gäller 10 § i den äldre lydelsen. 2018:1885 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.