Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 om teknisk anpassning av gemenskapens regler om social trygghet för migrerande arbetare avseende GrönlandEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 160 , 20/06/1985 s. 0007 - 0008

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 4 s. 0148

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 4 s. 0148

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0067

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0067RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 om teknisk anpassning av gemenskapens regler om social trygghet för migrerande arbetare avseende Grönland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 51 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag som utformats efter samråd med Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare, och

med beaktande av följande:

Fördraget om ändring i fördragen om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende Grönland(1) trädde i kraft den 1 februari 1985.

Bilagorna till förordning (EEG) nr 574/72(2), senast ändrade genom förordning (EEG) nr 1660/85(3), bör ändras för att ta hänsyn till det nya tillämpningsområdet för förordning (EEG) nr 1408/71(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1660/85, som motsvarar fördragens tillämpningsområde.

Det är viktigt att skydda de rättigheter som har förvärvats eller var under intjänande av medborgare i medlemsstaterna som arbetade på Grönland under den period som Grönland tillhörde Europeiska gemenskaperna, samt de rättigheter som har förvärvats under denna period av sådana medborgare som har arbetat inom en medlemsstats territorium och som är bosatta på Grönland.

Det är önskvärt att behålla rätten till förmåner vid sjukdom eller moderskap under bosättning utanför den behöriga staten för anställda och egenföretagare och deras familjemedlemmar, vars tillstånd kräver omedelbart utgivande av sådana förmåner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande avsnitt i bilagorna till förordning (EEG) nr 574/72 upphävs härigenom:

- I bilaga 1 avsnitt B:

punkt 4.

- I bilaga 2 avsnitt B:

rubriken "1. Danmark utom Grönland" och punkt 2.

- I bilaga 3 avsnitt B:

rubriken "1. Danmark utom Grönland" och punkt II.

- I bilaga 4 avsnitt B:

rubriken "1. Danmark utom Grönland" och punkt II.

- I bilaga 10 avsnitt B:

rubriken "1. Danmark utom Grönland" och punkt II.

Artikel 2

Denna förordning skall inte inverka på

- rättigheter som har intjänats eller var under intjänande under den period som Grönland tillhörde Europeiska gemenskaperna av de medborgare i en annan medlemsstat än Danmark som arbetade på Grönland under denna period,

- rättigheter som har intjänats eller var under intjänande under den period som Grönland tillhörde Europeiska gemenskaperna av de medborgare i en medlemsstat som har arbetat inom en annan medlemsstats territorium än Danmark och som är bosatta på Grönland.

Artikel 3

Bestämmelserna i artikel 22.1 a och 22.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 och i artikel 21 och 23 i förordning (EEG) nr 574/72 skall fortsätta att gälla för medborgare i en medlemsstat som vistas på Grönland och som uppfyller villkoren enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat än Danmark.

Fördraget om ändring i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna hindrar inte, såvitt avser Grönland, tillämpning av de bestämmelser som anges i första stycket på danska medborgare, bosatta på Grönland, under deras vistelse inom en annan medlemsstats territorium än Danmark.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den dag då den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 februari 1985.

Artikel 3 skall dock tillämpas först från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 13 juni 1985.

På rådets vägnar

G. DE MICHELIS

Ordförande

(1) EGT nr L 29, 1.2.1985, s. 1.

(2) EGT nr L 74, 27.3.1972, s. 1.

(3) EGT nr L 160, 20.6.1985, s. 1.

(4) EGT nr L 149, 5.7.1971, s. 2.