Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 i syfte att utvidga denna till att omfatta särskilda system för offentligt anställdaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 209 , 25/07/1998 s. 0001 - 0015RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1606/98 av den 29 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 i syfte att utvidga denna till att omfatta särskilda system för offentligt anställda

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 51 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1), efter att ha hört Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1) Med hänsyn till Europeiska gemenskapernas domstols dom från november 1995 i mål C-443/93 (Ioannis Vougioukas mot Idryma Koinonikon Asfalisseon - IKA, REG 1995, s. I-4033) bör tillämpningsområdet för förordningarna (EEG) nr 1408/71 (4) och (EEG) nr 574/72 (5) utvidgas till att omfatta de särskilda systemen för offentligt anställda och personer som behandlas som sådana.

(2) Med hänsyn till den domen och för tillämpningen av de förordningarna är det lämpligt att medlemmar av särskilda system för offentligt anställda och personer som behandlas som sådana behandlas som anställda, om inget annat följer av särskilda arrangemang i denna förordning.

(3) En person som är försäkrad genom ett särskilt system för offentligt anställda kan samtidigt vara egenföretagare. I fördraget föreskrivs inte de nödvändiga befogenheterna för att vidta lämpliga åtgärder på området för social trygghet när det gäller egenföretagare och därför är användningen av artikel 235 berättigad.

(4) Anpassningen av artiklarna i förordningarna (EEG) nr 1408/71 och nr 574/72 medför att vissa bilagor till dessa behöver anpassas.

(5) Det är nödvändigt att i en bilaga ange hur samordningen av vissa särskilda system skall tillämpas.

(6) Det är nödvändigt att ta hänsyn till särdragen i vissa särskilda pensionssystem för offentligt anställda i vissa medlemsstater och, i synnerhet, avsaknaden i vissa medlemsstater av system för samordning mellan särskilda system och det allmänna systemet, förekomsten i andra medlemsstater av särskilda system för samordning mellan särskilda system och det allmänna systemet, den begränsade räckvidden av sådana system och deras särskilda budgetarrangemang och ersättningsstruktur, till exempel pensionsrättigheter som är direkt knutna till lång tjänstgöringstid.

(7) Det finns ingen allmän definition av begreppet offentligt anställd, och det finns betydande skillnader både i fråga om de system för socialt skydd som offentligt anställda omfattas av och dessa systems tillämpningsområde i sak eller i fråga om person.

(8) För att ta hänsyn till särdragen hos dessa särskilda pensionssystem samtidigt som den allmänna balansen i samordningssystemet bevaras, finns det följaktligen skäl för att göra begränsade undantag från den allmänna principen om sammanläggning, så att enligt sådana system perioder som fullgjorts enligt ett särskilt system i en annan medlemsstat inte behöver beaktas, samtidigt som dessa perioder inte behöver gå förlorade genom att man kräver att hänsyn tas till dessa i den första medlemsstatens allmänna system, även om den person det gäller inte har fullgjort någon period i den första medlemsstatens system.

(9) Det är också nödvändigt att beakta särdragen i dessa särskilda system genom att anta ett begränsat undantag från de sedvanliga arrangemangen när det gäller fastställande av vilken lagstiftning som skall tillämpas, eftersom det under vissa omständigheter kommer att vara lämpligt att personer som omfattas av särskilda system för offentligt anställda underställs lagstiftningen i fler än en medlemsstat.

(10) För medlemmar av särskilda system för offentligt anställda och personer som behandlas som sådana är det av vikt att de barnpensioner som dessa system erbjuder beräknas enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 3 snarare än bestämmelserna i kapitel 8.

(11) De kompletterande pensionssystemens speciella natur och särdrag, inom rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om att säkra kompletterande pensionsrättigheter för anställda, och egenföretagare som rör sig inom Europeiska gemenskapen (6), samt räckvidden och mångfalden av sådana system inom och mellan medlemsstaterna betyder att de inte omfattas av och inte skall omfattas av de system för samordning som föreskrivs i denna förordning, med undantag för system som omfattas av uttrycket "lagstiftning" såsom det definieras i artikel 1j första stycket i förordning (EEG) nr 1408/71 eller med avseende på ett system beträffande vilket en medlemsstat avger en förklaring.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1408/71 ändras på följande sätt:

1) Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt a i skall ersättas med följande:

"i) den som är försäkrad, obligatoriskt eller genom en frivillig fortsättningsförsäkring, mot en eller flera av de risker som täcks av grenarna i ett system för social trygghet för anställda eller egenföretagare eller genom ett särskilt system för offentligt anställda."

b) Efter punkt j skall följande punkt läggas till:

"j a) särskilt system för offentligt anställda: ett system för social trygghet som skiljer sig från det allmänna system för social trygghet som gäller för anställda i de berörda medlemsstaterna och som alla, eller vissa kategorier av, offentligt anställda eller personer som behandlas som sådana omfattas av."

c) I punkt r skall följande text läggas till:

"Perioder som har fullgjorts enligt ett särskilt system för offentligt anställda skall också betraktas som försäkringsperioder."

d) I punkt s skall följande text läggas till:

"Perioder som har fullgjorts enligt ett särskilt system för offentligt anställda skall också betraktas som anställningsperioder."

2) Artikel 2.3 skall utgå.

3) I artikel 4.4 skall orden "eller särskilda system för offentligt anställda och personer som behandlas som sådana" utgå.

4) Artikel 13.1 skall ersättas med följande:

"1. Om något annat inte följer av artiklarna 14c och 14f skall personer för vilka denna förordning gäller omfattas av lagstiftningen i endast en medlemsstat. Denna lagstiftning skall bestämmas enligt bestämmelserna i denna avdelning."

5) Artikel 14d.1 skall ersättas med följande:

"1. En person som avses i artikel 14.2, 14.3, 14a.2, 14a.3, 14a.4, 14c a och 14e skall vid tillämpningen av den lagstiftning som har fastställts i överensstämmelse med dessa bestämmelser, behandlas som om han utförde allt förvärvsarbete inom den berörda medlemsstatens territorium."

6) I avdelning II skall följande artiklar införas:

"Artikel 14e

Särskilda regler för personer som är försäkrade i ett särskilt system för offentligt anställda och samtidigt är anställda och/eller egenföretagare inom en eller flera andra medlemsstaters territorium

En person som samtidigt är offentligt anställd eller en person som behandlas som sådan och som är försäkrad i ett särskilt system för offentligt anställda i en medlemsstat, och som är anställd och/eller egenföretagare inom en eller flera medlemsstaters territorium skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där han är försäkrad i ett särskilt system för offentligt anställda.

Artikel 14f

Särskilda regler för offentligt anställda i mer än en medlemsstat och försäkrad i en av dessa stater i ett särskilt system

En person som samtidigt är anställd i två eller flera medlemsstater som offentligt anställd eller som en person som behandlas som sådan och som är försäkrad i åtminstone en av dessa medlemsstater i ett särskilt system för offentligt anställda, skall omfattas av lagstiftningen i var och en av dessa medlemsstater."

7) I avdelning III kapitel 2 skall följande avsnitt läggas till:

"Avsnitt 5

Personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda

Artikel 43a

1. Bestämmelserna i artiklarna 37, 38.1, 39 och avsnitten 2, 3 och 4 skall tillämpas analogt på personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda.

2. Om en medlemsstats lagstiftning för förvärv, avveckling, bibehållande eller återfående av rätt till förmåner enligt ett särskilt system för offentligt anställda kräver att alla försäkringsperioderna har fullgjorts enligt ett eller flera särskilda system för offentligt anställda i den medlemsstaten, eller betraktas som likvärdiga med sådana perioder enligt den medlemsstatens lagstiftning, skall emellertid endast de perioder beaktas som kan erkännas enligt den medlemsstatens lagstiftning.

Om den berörda personen, sedan sådana fullgjorda perioder har beaktats, inte uppfyller villkoren för rätt till dessa förmåner skall dessa perioder beaktas vid beviljande av förmåner enligt det allmänna systemet eller, om ett sådant saknas, enligt det system som i förekommande fall gäller för arbetare eller tjänstemän, allt efter omständigheterna.

3. Om enligt medlemsstatens lagstiftning förmånerna beräknas på grundval av den senaste lönen eller de senaste lönerna under en referensperiod skall den statens behöriga institution vid beräkningen enbart beakta dessa löner, vederbörligen omvärderade, under den eller de perioder då den berörda personen omfattades av den lagstiftningen."

8) Avdelning III kapitel 3 skall ändras på följande sätt:

a) Artikel 44.3 skall ersättas av följande:

"3. Om inte annat förskrivs i artikel 79a skall detta kapitel inte tillämpas på barntillägg till pensioner, eller barnpensioner som utges enligt bestämmelserna i kapitel 8."

b) Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 51a

Personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda

1. Bestämmelserna i artiklarna 44, 45.1, 45.5 och 45.6 samt artiklarna 46-51 skall tillämpas analogt på personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda.

2. Om en medlemsstats lagstiftning för att förvärva, avveckla, bibehålla, eller återfå rätt till förmåner enligt ett särskilt system för offentligt anställda kräver att alla försäkringsperioderna har fullgjorts enligt ett eller flera särskilda system för offentligt anställda i den medlemsstaten, eller betraktas som likvärdiga med sådana perioder enligt den medlemsstatens lagstiftning, skall emellertid endast de perioder beaktas som kan erkännas enligt den medlemsstatens lagstiftning.

Om den berörda personen, sedan sådana fullgjorda perioder har beaktats, inte uppfyller villkoren för rätt till dessa förmåner skall dessa perioder beaktas vid beviljande av förmåner enligt det allmänna systemet eller, om ett sådant saknas, enligt det system som i förekommande fall gäller för arbetare eller tjänstemän, allt efter omständigheterna.

3. Om enligt medlemsstatens lagstiftning förmånerna beräknas på grundval av den senaste eller de senaste lönerna under en referensperiod skall den statens behöriga institution vid beräkningen enbart beakta lönerna, vederbörligen omvärderade, under den eller de perioder då den berörda personen omfattades av den lagstiftningen."

9) I avdelning III kapitel 6 skall följande avsnitt läggas till:

"Avsnitt 4

Personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda

Artikel 71a

1. Bestämmelserna i avsnitten 1 och 2 skall tillämpas analogt på personer som omfattas av ett särskilt arbetslöshetssystem för offentligt anställda.

2. Bestämmelserna i avsnitt 3 skall inte tillämpas på personer som omfattas av ett särskilt arbetslöshetssystem för offentligt anställda. En arbetslös som omfattas av ett särskilt arbetslöshetssystem för offentligt anställda, som är helt eller delvis arbetslös, och som i samband med sin senaste anställning var bosatt inom en annan medlemsstats territorium än den behöriga medlemsstatens, skall erhålla förmåner i enlighet med bestämmelserna i den behöriga statens lagstiftning som om han var bosatt inom denna stats territorium. Dessa förmåner skall tillhandahållas och kostnaderna för dem bäras av den behöriga institutionen."

10) Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 79a

Bestämmelser om förmåner för barn som mist en av föräldrarna eller båda föräldrarna och som är berättigade till förmåner enligt ett särskilt system för offentligt anställda

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 78 skall pensioner, enligt ett särskilt system för offentligt anställda, till barn som mist en av föräldrarna eller båda föräldrarna beräknas enligt bestämmelserna i kapitel 3.

2. När perioder för försäkring, anställning, verksamhet som egenföretagare eller bosättning, i de fall som föreskrivs i punkt 1, också har fullgjorts enligt ett allmänt system, skall förmåner som har uppkommit enligt det allmänna systemet utges i enlighet med bestämmelserna i kapitel 8. Perioder för försäkring, verksamhet som egenföretagare eller anställning som har fullgjorts i enlighet med lagstiftningen för ett särskilt system för offentligt anställda eller perioder som enligt medlemsstatens lagstiftning skall betraktas som likvärdiga med sådana perioder skall, när så är lämpligt, beaktas för att förvärva, bibehålla eller återfå rätt till förmån i enlighet med lagstiftningen för det allmänna systemet."

11) Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 95c

Övergångsbestämmelser för tillämpning av förordning (EG) nr 1606/98

1. Ingen rätt skall förvärvas enligt förordning (EG) nr 1606/98 (*) för en period före den 25 oktober 1998.

2. Varje försäkringsperiod och, i tillämpliga fall, varje period av anställning, eget företagande eller bosättning som fullgjorts i enlighet med en medlemsstats lagstiftning före den 25 oktober 1998 skall beaktas vid fastställande av rätten till förmåner i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1606/98.

3. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 1 skall rätten till förmåner enligt förordning (EG) nr 1606/98 förvärvas även om rätten hänför sig till en händelse som inträffat före den 25 oktober 1998.

4. Eventuella förmåner som inte har beviljats eller som tillfälligt har upphört på grund av den berörda personens medborgarskap eller bosättningsort skall på begäran från den berörda personen beviljas eller återupptas från och med den 25 oktober 1998, förutsatt att de rättigheter för vilka förmåner tidigare beviljades inte ledde till utbetalning av en klumpsumma.

5. En person som före den 25 oktober 1998 beviljades en pension kan på egen begäran få sina rättigheter omprövade, med beaktande av förordning (EG) nr 1606/98. Bestämmelsen är också tillämplig på de övriga förmåner som anges i artiklarna 78 och 79 i den mån som den är tillämplig på artikel 78 och 79a.

6. Om den begäran som avses i punkterna 4 eller 5 lämnas in inom två år från och med den 25 oktober 1998 skall rättigheter som följer av förordning (EG) 1606/98 vara förvärvade från detta datum och bestämmelserna i en annan medlemsstats lagstiftning om att rättigheterna är förverkade eller förfaller får inte tillämpas på personerna i fråga.

7. Om den begäran som avses i punkterna 4 eller 5 lämnas in efter utgången av den period på två år efter den 25 oktober 1998 skall rättigheter som inte är förverkade eller förfallna vara förvärvade från och med datumet för en sådan begäran, om inte annat följer av eventuella mer gynnsamma bestämmelser i en medlemsstats lagstiftning.

(*) EGT L 209, 25.7.1998, s. 1."

12) I bilaga IV del A skall texten i punkt D ersättas med följande:

"D. SPANIEN

Lagstiftning som rör invaliditetsförsäkring inom det allmänna systemet och inom de särskilda systemen, utom de särskilda systemen för offentligt anställda, armén och domstolsväsendet."

13) Bilaga VI skall ändras på följande sätt:

a) I del A. BELGIEN skall följande punkt läggas till:

"12. Den skada som avses i artikel 1 av lagen av den 9 mars 1953 om vissa anpassningar av militärpensioner och som beviljar militärer som invalidiserats i fredstid fri läkarvård och mediciner skall anses utgöra olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom enligt vad som avses i avdelning III kapitel 4 i förordningen."

b) i del B. DANMARK skall följande läggas till:

"10. Från en person som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda som är bosatt i Danmark och

a) på vilken bestämmelserna i avdelning III, kapitel 1, avsnitt 2-7 inte är tillämpliga, och

b) som inte har rätt till en dansk pension,

får de behöriga myndigheterna begära betalning för kostnaden för naturaförmåner som beviljas i Danmark, i den mån naturaförmåner omfattas av det särskilda systemet i fråga och/eller av en kompletterande personlig försäkring. Detta gäller även en sådan persons make och barn under 18 år."

c) i del C. TYSKLAND skall följande läggas till:

"21. a) I den utsträckning de gäller naturaförmåner, skall avsnitten 2-7 i avdelning III kapitel 1 inte tillämpas på personer som har rätt till naturaförmåner enligt ett system för offentligt anställda eller personer som behandlas som sådana och som inte är försäkrade enligt det lagstadgade sjukförsäkringssystemet.

b) Om emellertid en person som omfattas av ett system för offentligt anställda är bosatt i en medlemsstat enligt vars lagstiftning

- rätten att få naturaförmåner inte är förenad med villkor avseende försäkring eller anställning, och

- ingen pension skall utbetalas,

skall han av sin sjukkassa rådas till att upplysa vederbörliga myndigheter i den medlemsstat där han är bosatt att han inte önskar begagna sig av den rätt till naturaförmåner som ges enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där han är bosatt. Om så är lämpligt, får detta göras med hänvisning till artikel 17a i förordningen.

22. Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 21 ovan skall bestämmelserna i artikel 27 i förordningen när det gäller naturaförmåner anses vara tillämpliga på varje person som är berättigad till både en pension enligt Beamtenversorgungsrecht och en pension enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat.

23. Kapitel 4 skall inte tillämpas på personer som har rätt till naturaförmåner som tillhandahålls genom olycksfallsförsäkring för offentligt anställda och personer som behandlas som sådana."

d) i del D. SPANIEN

i) skall punkt 3 ersättas med följande:

"3. a) I alla spanska socialförsäkringssystem, med undantag för systemet för offentligt anställda, militär personal och domstolspersonal, skall varje anställd eller egenföretagare som inte längre är försäkrad enligt spansk lagstiftning fortfarande anses vara försäkrad vid försäkringsfallets inträffande för tillämpningen av bestämmelserna i förordningens avdelning III kapitel 3 om han är försäkrad enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat vid tidpunkten för försäkringsfallets inträffande, eller om så inte är fallet, om en förmån kan utges för samma riskfall enligt en annan medlemsstats lagstiftning. Det senare villkoret skall dock anses vara uppfyllt i det fall som avses i artikel 48.1.

b) För genomförandet av bestämmelserna i avdelning III kapitel 3 i förordningen skall de år arbetstagaren saknar för att uppnå den ålder, då det är möjligt eller obligatoriskt att gå i pension enligt artikel 31.4 i den konsoliderade texten till lagen om statlig pension, räknas som pensionsgrundande endast om han, vid den tidpunkt då den risk förverkligas som utlöser invalid- eller efterlevandepension, omfattas av det spanska särskilda systemet för offentligt anställda eller utövar en verksamhet som medför samma rättigheter enligt det systemet."

ii) skall följande punkter läggas till:

"5. Perioder som har fullgjorts i andra medlemsstater och som måste räknas in i det särskilda systemet för offentligt anställda, militär personal och domstolspersonal kommer, i enlighet med artikel 47 i förordningen, att behandlas på samma sätt som perioder som ligger närmast den tid som har fullgjorts som offentligt anställd i Spanien.

6. Enligt det särskilda systemet för offentligt anställda, militär personal och domstolspersonal avser uttrycket `acto de servicio` (i tjänsten) olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar inom meningen för och tillämpningen av bestämmelserna i avdelning III kapitel 4 i förordningen.

7. a) I den utsträckning de gäller naturaförmåner, skall avsnitten 2-7 i avdelning III kapitel 1 inte tillämpas på de förmånstagare inom det särskilda systemet för offentligt anställda, militär personal och domstolspersonal som omfattas av Spaniens `Mutualismo administrativo`.

b) Om emellertid en person som omfattas av ett av dessa system är bosatt i en medlemsstat enligt vars lagstiftning

- rätten att få naturaförmåner inte är förenad med villkor avseende försäkring eller anställning, och

- ingen pension skall utbetalas,

skall han av sin sjukkassa rådas till att upplysa vederbörliga myndigheter i den medlemsstat där han är bosatt att han inte önskar begagna sig av den rätt till naturaförmåner som ges enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där han är bosatt. Om så är lämpligt, får detta göras med hänvisning till artikel 17a i förordningen.

8. Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 7 ovan skall bestämmelserna i artikel 27 i förordningen när det gäller naturaförmåner anses vara tillämpliga på personer som är berättigad till både en pension enligt särskilda system för offentligt anställda, militär personal och domstolspersonal och en pension enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat."

e) i del F. GREKLAND skall följande punkter läggas till:

"7. När det gäller offentligt anställda och personer som behandlas som sådana och som har anställts fram till och med den 31 december 1982, skall bestämmelserna i avdelning III kapitel 2-3 i förordningen tillämpas analogt på de berörda personerna om de har fullgjort försäkringsperioder i en annan medlemsstat inom ramen antingen för ett särskilt pensionsförsäkringssystem för offentligt anställda eller personer som behandlas som sådana, eller inom ett allmänt system, under förutsättning att de berörda personerna har varit offentligt anställda eller personer som behandlas som sådana i enlighet med den grekiska lagstiftningen.

8. Tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 43a.2 och 51a.2 skall, när inga pensionsrättigheter har förvärvats enligt ett särskilt system för offentligt anställda eller personer som behandlas som sådana, inte påverka tillämpningen av grekisk lagstiftning (lag om civila och militära pensioner) när det gäller överföring av försäkringsperioder från ett särskilt system för offentligt anställda till det allmänna försäkringssystemet för anställda genom betalning av de erforderliga bidragen."

f) i del I. LUXEMBURG skall följande läggas till:

"5. För en offentligt anställd som inte är underkastad luxemburgsk lagstiftning när han lämnar sin anställning skall beräkningsgrunden för tilldelning av pension vara slutlönen för den berörda personen då han lämnar luxemburgsk offentligt tjänst och denna lön skall fastställas i enlighet med den lagstiftning som gäller då pensionen faller ut.

6. När en person flyttar från ett luxemburgskt lagstadgat system till ett särskilt system för offentligt anställda eller personer som behandlas som sådana i en annan medlemsstat, skall bestämmelserna i den luxemburgska lagstiftningen om retroaktiv försäkring upphöra att gälla.

7. Godkännandet av perioderna i det luxemburgska lagstadgade systemet skall endast vara grundade på de perioder som fullgjorts i Luxemburg."

g) i del K. ÖSTERRIKE

i) skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. Vid tillämpningen av förordningen skall den österrikiska lagstiftningen om överföring av försäkringsperioder genom att en övergångssumma betalas fortsätta att gälla när ett utbyte äger rum mellan ett allmänt system och ett särskilt system för tjänstemän."

ii) skall följande punkt läggas till:

"6. Vid tillämpning av förordningen skall förmåner enligt lagen om skydd av väpnade styrkor (Heeresversorgungsgesetz - HVG) behandlas som förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar."

h) texten till del L. PORTUGAL skall ersättas av följande:

"L. PORTUGAL

När det gäller personer som omfattas av det särskilda systemet för offentligt anställda och personer som behandlas som sådana vilka inte längre arbetar för den portugisiska förvaltningen när de går i pension eller när deras pensionsrättigheter bestäms, skall den sista lönen som de mottog från den förvaltningen beaktas vid uträkningen av pensionen."

i) i del M. FINLAND skall följande punkt läggas till:

"5. I de fall då en person som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda är bosatt i Finland och

a) bestämmelserna i avdelning III, kapitel 1, avsnitt 2-7 inte tillämpas och

b) personen inte har rätt till pension från Finland,

skall personen ansvara för kostnaderna för de naturaförmåner som han eller någon av hans familjemedlemmar beviljas i Finland i den mån de ersätts genom det särskilda systemet för offentligt anställda och en kompletterande personlig försäkring."

j) i del N. SVERIGE skall följande punkt läggas till:

"5. En person som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda som är bosatt i Sverige och

a) på vilken bestämmelserna i avdelning III, kapitel 1, avsnitt 2-7 inte är tillämpliga, och

b) som inte har rätt till svensk pension,

skall ansvara för betalningen av sjukvård som tillhandahålls i Sverige till de belopp som enligt svensk lagstiftning tillämpas på personer som inte är bosatta i landet i den mån som den vård som tillhandahålls omfattas av det särskilda systemet i fråga och/eller av det personliga försäkringssystemet som kompletterar det. Detta tillämpas också en sådan persons make och barn under 18 år."

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 574/72 ändras på följande sätt:

1) Den inledande delen av artikel 8.3 skall ersättas med följande:

"3. I fall som avses i förordningens artikel 14c b och 14f skall följande regler tillämpas då personen i fråga eller en medlem av hans familj har rätt till vårdförmåner vid sjukdom eller moderskap enligt de två berörda lagstiftningarna."

2) Artikel 9.3 skall ersättas med följande:

"3. Oavsett bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall i de fall som avses i artiklarna 14c b eller 14f i förordningen alla rättigheter till dödsfallsersättning som har förvärvats enligt de berörda medlemsstaternas lagstiftning behållas."

3) Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 12b

Tillämpliga regler i fråga om personer som avses i artiklarna 14e och 14f i förordningen

Bestämmelserna i artikel 12a.1, 12a.2, 12a.3, och 12a.4 skall tillämpas analogt på de personer som omfattas av artikel 14e eller 14f i förordningen. I de fall som omfattas av artikel 14f i förordningen skall den institution som har utsetts av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater vars lagstiftning har bedömts som tillämplig informera varandra i enlighet därmed."

4) Den sista meningen i artikel 15.1a skall ersättas med följande:

"Trots detta skall, i de fall som avses i artiklarna 14c b eller 14f i förordningen, de ovan nämnda institutionerna också vid beviljande av förmåner beakta de försäkrings- eller bosättningsperioder som har fullgjorts enligt ett system för obligatorisk försäkring enligt lagstiftningen i de ifrågavarande medlemsstaterna och som överlappar varandra."

5) Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a) Följande skall läggas till i del A. BELGIEN:

"3. Ministre des Pensions, Bruxelles - Minister van Pensioenen, Brussel (ministern för pensioner, Bryssel).

4. Ministre de la Fonction publique, Bruxelles - Minister van Ambtenarenzaken, Brussel (ministern för offentlig förvaltning, Bryssel)".

b) Följande skall läggas till i del B. DANMARK:

"4. Finansministeren København".

c) Följande skall läggas till i del F. GREKLAND:

"6. Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ÁèÞíá (ekonomiministern Aten)".

d) Följande skall läggas till i del H. ITALIEN:

"5. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ministeriet för skatter, budget och ekonomisk planering), Roma".

e) Följande skall läggas till i del I. LUXEMBURG:

"3. Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative (ministeriet för offentlig förvaltning och administrativa reformer), Luxembourg".

f) Följande skall läggas till i del K. ÖSTERRIKE:

"3. När det gäller särskilda system för offentligt anställda: Bundesminister für Finanzen (förbundsekonomiminister) Wien, eller berörd delstatsregering (Landesregierung)".

g) Följande skall läggas till del L. PORTUGAL:

"5. Ministro das Finanças, Lisboa (finansministern, Lissabon)

6. Ministro Adjunto e da Administração Interna, Lisboa (statssekreteraren för inrikes förvaltning, Lisboa)".

6. Bilaga 2 skall ändras på följande sätt:

a) I del A. BELGIEN

i) skall följande läggas till i punkt 2:

>Plats för tabell>

.ii) skall följande läggas till i punkt 3:

>Plats för tabell>

.

iii) skall följande läggas till i punkt 4:

>Plats för tabell>

.

iv) skall följande läggas till i punkt 5:

>Plats för tabell>

.

v) Följande skall läggas till i punkt 6 b:

>Plats för tabell>

.

vi) Följande skall läggas till i punkt 6c:

>Plats för tabell>

.

vii) Följande text skall läggas till i punkt 6:

>Plats för tabell>

.

b) Del B. DANMARK skall ändras på följande sätt:

i) Följande skall läggas till i punkt 2. Invaliditet:

>Plats för tabell>

.

ii) Följande skall läggas till i punkt 3. Ålderdom och dödsfall (pensioner):

>Plats för tabell>

.

c) Del D. SPANIEN skall ändras på följande sätt:

i) Rubriken till punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Alla system med undantag för systemet för sjömän och systemet för offentligt anställda, militär personal och domstolspersonal.".

ii) Följande punkter skall läggas till:

>Plats för tabell>

.d) Del E. FRANKRIKE skall ändras på följande sätt:

i) Följande text skall läggas till punkt 3.IA:

>Plats för tabell>

.ii) Följande text skall läggas till i punkt 3.IIA:

>Plats för tabell>

.e) Del F. GREKLAND skall ändras på följande sätt:

i) Följande skall läggas till punkt 2:

>Plats för tabell>

.

ii) Följande skall läggas till i punkt 3:

>Plats för tabell>

.

iii) Följande skall läggas till i punkt 5:

>Plats för tabell>

.

f) Följande skall läggas till punkt H. ITALIEN:

>Plats för tabell>

.

g) I del I. LUXEMBURG skall följande läggas till i punkt 2:

>Plats för tabell>

.

h) Del L. PORTUGAL skall ändras på följande sätt:

i) Följande underrubrik skall läggas till före ordet "I. Fastlandet"

"A. ALLMÄNT".

ii) Följande text skall läggas till:

>Plats för tabell>

.7. Bilaga 3 skall ändras på följande sätt:

a) Del A. BELGIEN skall ändras på följande sätt:

i) följande skall läggas till i punkt I.2:

>Plats för tabell>

.

ii) följande skall läggas till i punkt I.3:

>Plats för tabell>

.

b) I del I. LUXEMBURG, skall följande läggas till punkt 2:

>Plats för tabell>

.

8) Bilaga 4 skall ändras på följande sätt:

a) I del B. DANMARK skall följande införas:

>Plats för tabell>

.

b) Del D. SPANIEN skall ändras på följande sätt:

i) Texten i punkt 1, vänstra spalten skall ersättas med följande:

"1. För alla system som ingår i systemet för social trygghet, med undantag av systemet för sjömän och systemet för offentligt anställda, militär personal och domstolspersonal och för alla händelser med undantag av arbetslöshet".

ii) Följande punkter skall läggas till:

>Plats för tabell>

;c) I del F. GREKLAND, skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

d) I del I. LUXEMBURG, skall följande punkt läggas till i avdelning 1.2:

>Plats för tabell>

;9. Bilaga 10 skall ändras på följande sätt:

a) I del A. BELGIEN skall följande punkter införas:

>Plats för tabell>

.>Plats för tabell>

.

b) Del D. SPANIEN skall ändras på följande sätt:

i) Texten i punkt 3, vänstra spalten skall ersättas med följande:

"3. Vid tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 38.1, artikel 70.1, artikel 85.2 och artikel 86.2 med undantag för sjömän och för de två sistnämnda artiklarna, utom i fråga om personer i det särskilda systemet för militär personal".

ii) Följande punkt skall läggas till:

>Plats för tabell>

;

c) I del I. LUXEMBURG, skall följande läggas till i punkt 7a:

>Plats för tabell>

;

d) I del K. ÖSTERRIKE, skall punkt 1 ersättas med följande:

>Plats för tabell>

.

e) Del L. PORTUGAL skall ändras på följande sätt:

i) Följande underrubrik skall föras in före "I. Fastlandet":

"A. ALLMÄNT:".

ii) Följande text skall läggas till:

>Plats för tabell>

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 juni 1998.

På rådets vägnar

R. COOK

Ordförande

(1) EGT C 46, 20.2.1992, s. 1.

(2) EGT C 94, 13.4.1992, s. 4.

(3) EGT C 98, 21.4.1992, s. 4.

(4) EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1223/98 (EGT L 168, 13.6.1998, s. 1).

(5) EGT L 74, 27.3.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1223/98 (EGT L 168, 13.6.1998, s. 1).

(6) Se sida 46 i denna tidning.