Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om verksamhet med stöd och service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar.

2 §

Med familjehem avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade detsamma som i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937). SFS 2001:938

Personal och kontaktpersoner

3 §

För daglig verksamhet, korttidshem samt gruppbostäder och, när det gäller barn och ungdomar, annat boende enligt 9 § första stycket 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten samt den personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

4 §

När stöd av en kontaktperson skall ges, skall den som ansvarar för verksamheten meddela ett skriftligt förordnande. I ett sådant förordnande skall uppdragets omfattning och tiden för uppdraget anges närmare.

Avgifter m.m.

5 §

Föreskrifterna i 6 kap. 2–4 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) om föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader för ett barns vård i ett annat hem skall gälla även när ett barn får vård i ett annat hem med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. SFS 2001:938

6 §

Vid bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall även beaktas kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt.

Enskild verksamhet

7 §

En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 6–10 samma lag ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sökanden och ange
 • 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
 • 2. vem som ska bedriva verksamheten,
 • 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
 • 4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till barn,
 • 5. hur verksamheten ska finansieras,
 • 6. vem som ska förestå verksamheten,
 • 7. vilken personal som ska anlitas och personalens utbildning, och
 • 8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt.
Till ansökan ska fogas ritningar över de lokaler som verksamheten ska vara inrymd i samt uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits. SFS 2013:279

8 §

En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 2 samma lag ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sökanden och ange
 • 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
 • 2. vem som ska bedriva verksamheten,
 • 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,
 • 4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till barn,
 • 5. hur verksamheten ska finansieras,
 • 6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten,
 • 7. vilken personal som ska anlitas och personalens kompetensutveckling,
 • 8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt,
 • 9. hur avtal med den assistansberättigade ska utformas och hur den assistansberättigades rätt till inflytande ska tillgodoses, och
 • 10. rutiner för kontakter med de assistansberättigade samt med personal och berörda myndigheter.
SFS 2013:279

8 a §

Om den som ansöker om tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är en juridisk person, ska ansökan innehålla, utöver vad som anges i 7 eller 8 §, följande handlingar gällande den juridiska personen:
 • 1. bolagsordning, stadgar eller stiftelseförordnande,
 • 2. handling som visar vem som är behörig företrädare,
 • 3. handling som visar vem som är verkställande direktör och annan person som har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 • 4. handling som visar vem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant och som själv eller genom närstående har andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse i den juridiska personen,
 • 5. handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag, och
 • 6. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den juridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för de närmast föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidigare har bedrivits i den juridiska personen.
SFS 2013:279

8 b §

Träder i kraft: 2019-01-01

9 §

Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. I beviset ska anges vem som ska bedriva verksamheten, vilken verksamhet som ska bedrivas, vem som ska vara föreståndare enligt 7 § eller verksamhetsansvarig enligt 8 § samt övriga villkor för tillståndet. I fråga om tillstånd enligt 7 § ska även anges det högsta antal personer som samtidigt kan få stöd och service i verksamheten.
Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får inte överlåtas. SFS 2013:181

10 §

Tillstånd att förändra en enskild verksamhet så att den inte längre motsvarar det meddelade tillståndet ska sökas hos Inspektionen för vård och omsorg.
Anmälan om att lägga ned en enskild verksamhet ska omedelbart göras till Inspektionen för vård och omsorg. SFS 2013:181

Vissa tillsynsfrågor

11 §

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av bostäder med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst en gång per år. Inspektionen för vård och omsorg ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och ungdomar som samtycker till det.
I 26 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns bestämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn. SFS 2015:991

11 a §

Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn och unga som har beviljats insatser enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och till deras vårdnadshavare. Informationen ska innehålla uppgifter om
 • 1. barns och ungas rättigheter,
 • 2. inspektionens tillsyn,
 • 3. möjligheter för barn och unga att kontakta inspektionen samt hur de når rätt person inom myndigheten, och
 • 4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande.
SFS 2013:181

Register

11 b §

Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva verksamhet och dem som har anmält verksamhet enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten. SFS 2013:181

Direktåtkomst

11 c §

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 11 b § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. SFS 2013:181

Uppgiftsskyldighet

11 d §

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 11 b § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.
Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs enligt 11 b § vid direktåtkomst enligt 11 c §. SFS 2013:181

Gallring

12 §

Handlingar som avses i 21 d § andra stycket och 23 b § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner och landsting som ingår i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner och landsting ska sådana handlingar undantas från gallring när det gäller personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad. SFS 2007:1317

Ytterligare föreskrifter

13 §

Socialstyrelsen får i fråga om verksamhet enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade meddela föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa. SFS 2009:1140

13 a §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. SFS 2013:279

14 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. SFS 2013:181

15 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid anmälningar och ansökningar enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid anmälningar och rapporteringar enligt 24 f, 28 f och 28 g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt 10 § andra stycket denna förordning. SFS 2013:181

SFS 1993:1090

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

SFS 2001:938

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

SFS 2005:128

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

SFS 2007:1317

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

SFS 2009:1140

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2010:1368

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2013:181

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

SFS 2013:279

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

SFS 2015:991

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2018:1571

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.