Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Rubriken införd g. Lag 2003:136. Förarbeten2001:454 Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.2003:136 Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142.2007:607Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213.2009:497Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.2009:601Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2009/08:259.2010:205Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.2011:1112Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23.2012:945Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.2018:440Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.2018:1376Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416.Utfärdad den 7 juni 2001.Utkom från trycket den 19 juni 2001.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:1376 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 och 7 a §§ lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse. Av Lars Clevesköld: Lagändringarna hänger samman med att lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall har namnändrats till lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.Förarbeten: Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2018:440 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten dels att 9 och 10 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 9 och 10 §§ ska utgå, dels att 1, 3, 4 och 7 §§ och rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse. Av Lars Clevesköld: Lagändringarna utgör en anpassning till att personuppgiftslagen (1998:204) upphävts och EU:s dataskyddsförordning trätt i kraft. Förarbeten: prop. 2017/18:171; 2017/18:SoU33.Lagens tillämpningsområde1 §1 §Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier. Lag (2018:440). 2 §2 § I denna lag avses med socialtjänstverksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade,handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, och verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1–9. Lag (2018:1376). 3 §3 §Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifterhos domstolar,för forsknings- och statistikändamål, ellersom avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:440). Förhållandet till annan regleringRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:440. 4 §4 §Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s dataskyddsförordning.Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:440). 5 §5 § Upphävd g. Lag (2003:136). När behandling av personuppgifter är tillåten6 §6 §Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten skall kunna utföras. Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt denna lag.Personuppgifter som får behandlas7 §7 §Socialtjänsten får behandlaperson- och samordningsnummer,personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), samtuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. Lag (2018:440). Sammanställningar av personuppgifterBeträffande rubriken, se 7 a §7 a § I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.Undantag från första stycket gäller föruppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut grundar sig på,uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg,administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, ochverksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in. Lag (2018:1376). 7 b §7 b §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter. Lag (2003:136). Sekretess8 §8 §I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom socialtjänsten gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2009:497). 9 §9 § Upphävd g. Lag (2018:440). 10 §10 § Upphävd g. Lag (2018:440). Övriga bestämmelser11 §11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka som är personuppgiftsansvariga och om begränsning av den i 6 § tillåtna behandlingen av personuppgifter samt om sökbegrepp, direktåtkomst och samkörning av personuppgifter.Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter får föras över till tredje land.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2001:454 1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.2. Bestämmelserna i lagen skall inte börja tillämpas förrän d. 1 okt. 2007 när det gäller manuell behandling av personuppgifter, som påbörjats före d. 24 okt. 1998 och sådan behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål, om manuell behandling för ändamålet påbörjats före d. 24 okt. 1998.3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställan anses som en ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att denna lag har trätt i kraft för den aktuella behandlingen.5. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620). 2003:136 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2007:607 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008. 2009:497 Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009. 2009:601 Denna lag träder i kraft d. 1 januari 2010. 2010:205 1. Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2010. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten avseende ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 2011:1112 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. 2012:945 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2013. 2018:440 Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018. 2018:1376 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.