Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:616 Utkom från trycket den 16 juni 2006Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga;utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319. föreskrivs att 21 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha följande lydelse. 21 a §21 a § Senaste lydelse 2005:729.Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716), utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge, utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt, överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen, överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket har verkställts. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. På regeringens vägnarBERIT ANDNORLars Hedengran(Socialdepartementet)