Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453)2 ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.


SFS 2006:735

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarBERIT ANDNORKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.
Senaste lydelse av 12 kap. 10 § 2003:737.