Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:860 Utkom från trycket den 21 juni 2006Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:337. föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.12 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2006:735.Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Av 14 kap. 2 § femte–sjunde styckena samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot brottet.Från socialtjänsten skall utan hinder av sekretess lämnasuppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller Skatteverket,uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.På regeringens vägnarBERIT ANDNORKjell Rempler(Socialdepartementet)