Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:898 Utkom från trycket den 26 juni 2006Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutBet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294. föreskrivs att 1 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.1 §1 §Denna lag avser verkställighet av sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall ske vid sådana särskilda ungdomshem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnnika Lowén(Justitiedepartementet)