Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:936 Utkom från trycket den 28 juni 2006Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293. föreskrivs att 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.5 kap.11 §11 §Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Denna lag träder i kraft den 15 november 2006.På regeringens vägnarBERIT ANDNORLars Hedengran(Socialdepartementet)