Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring2

dels att 18 kap. 1–4 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 18 kap. 5 § samt rubriken till 18 kap. skall ha följande lydelse.

18 kap. Om socialförsäkringsnämnd3

18 kap. 5 §

4Försäkringskassan skall inrätta socialförsäkringsnämnder.
En socialförsäkringsnämnd skall bestå av sju ledamöter, varav en skall vara ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna i en socialförsäkringsnämnd skall utses av Försäkringskassan.

SFS 2006:1562

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarCRISTINA HUSMARK PEHRSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3, rskr. 2006/07:79.
Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 2004:781.
Senaste lydelse 2004:781.