Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:225 Utkom från trycket den 15 maj 2007Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 3 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:38, bet. 2006/07:SoU10, rskr. 2006/07:145. föreskrivs att 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.5 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2006:936. Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)