Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:79 Utkom från trycket den 11 mars 2008Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 28 februari 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134. föreskrivs att 16 kap. 6 g § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.16 kap.6 g §6 g § Senaste lydelse 2006:495. Socialnämnden ska till länsstyrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)