Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1962:381) om allmän försäkring2 ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 e §, av följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 5 e §

Vid utgången av en period för vilken en försäkrad har fått vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska den sjukpenninggrundande inkomsten lägst motsvara den sjukpenninggrundande inkomst som den försäkrade skulle ha varit berättigad till omedelbart före en sådan period.
Bestämmelserna i första stycket gäller dock inte i de fall
  • – sådana omständigheter som anges i 5 § första stycket b, d eller f har inträffat, eller
  • – då den försäkrade omfattas av bestämmelserna i 5 § tredje stycket 1 eller 2.

SFS 2008:308

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
På regeringens vägnarCRISTINA HUSMARK PEHRSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.
Lagen omtryckt 1982:120.